You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais an EPA do 2007

Cé go ndearnadh gach iarracht le cruinneas an ábhair san fhoilseachán seo a chinntiú, ní féidir cruinneas iomlán a ráthú. Ní ghlacann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ná an t-údar/na húdair le haon fhreagracht ar bith as cailliúint nó damáiste a tharlódh, nó a d'éileofaí gur tharla, mar iarmhairt, i bpáirt nó go hiomlán, ar ghníomhú aon duine nó mainneachtain chun gníomhú aon duine, mar thoradh ar ábhar a fhaightear san fhoilseachán seo. Is féidir an foilseachán iomlán seo nó cuid de a atáirgeadh gan a thuilleadh ceada, ar an gcoinníoll go n-aithnítear an fhoinse.

 • Clár Ábhar
  • Ráiteas an Ard-Stiúrthóra
  • Misean, Fís, Luachanna agus Spriocanna
  • Struchtúr Eagraíochta an EPA
  • Bord Stiúrthóirí an EPA
  • Coiste Comhairleach an EPA
 • Roinn 1
  • Athbhreithniú Oibríochtaí
  • An Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní
  • An Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil
  • An Oifig um Measúnacht Comhshaoil
 • Roinn 2
  • Eagraíocht Ardfheidhmíochta a Fhorbairt
  • An Oifig Chumasáide agus Seirbhísí Corparáide
  • An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
 • Aguisín 1
  • Foilseacháin an EPA 2007
 • Roinn 3
  • Ráitis Airgeadais