You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Ráiteas an Ard-Stiúrthóra

Fáilte chuig tuarascáil bhliantúil an EPA do 2007. Bhí an EPA an-ghnóthach le linn na bliana 2007 agus tá cur síos sa tuarascáil seo ar na príomhghníomhaíochtaí a bhí ar siúl ag gach Oifig de chuid an EPA le linn an ama sin. Nuair a bhreathnófar siar sna blianta amach romhainn, aithneofar go raibh 2007 ina bliain chinniúnach d'athrú aeráide agus bhí sé seo le feiceáil san obair bhreise a bhí ar siúl ag an EPA sa réimse seo le linn na bliana. Tá feasacht dhomhanda i bhfad níos airde ann anois go bhfuil cónaí orainn i ndomhan ina bhfuil an aeráid ag athrú agus nach bhfuil mórán ama againn le gníomhartha a dhéanamh má táimid chun na hiarmhairtí tubaisteacha féideartha a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar athrú aeráide a sheachaint. Chuidigh dámhachtain Duais Nobel do Phainéal Idir-Rialtasach na NA faoi Athrú Aeráide (IPCC) agus don Seanadóir Al Gore de bharr a gcuid oibre ar athrú aeráide, mar aon le foilsiú 4ú Tuarascáil Mheasúnaithe an IPCC agus cruinniú Creat-Chomhdhála na NA faoi Athrú Aeráide i mBali le feasacht a spreagadh i measc an phobail agus i measc polaiteoirí go bhfuil an scéal seo thar a bheith práinneach.

Ba chloch mhíle shuntasach don EPA in 2007 foilsiú ár straitéise corparáidí nua 2020Vision. Tá 2020Vision éagsúil ó straitéisí a d'fhoilsigh an EPA roimhe seo, mar leagann sé amach spriocanna fadtréimhseacha do chomhshaol na hÉireann agus aithníonn sé na bearta a dhéanfaidh an EPA sa mheántréimhse chun go mbeimid ar an mbealach ceart leis na spriocanna sin a bhaint amach. Socraíodh spriocanna in 2020Vision faoi na ceannteidil seo a leanas: athrú aeráide a shrianadh agus oiriúnú dó, aer glan, acmhainní uisce cosanta, ithir chosanta agus bithéagsúlacht, úsáid inbhuanaithe acmhainní agus comhtháthú agus forfheidhmiú.

Tuigimid go maith san EPA nach muid an t-aon eagraíocht amháin le freagrachtaí maidir le caomhnú an chomhshaoil in Éirinn agus go mbeidh comhoibriú agus rannpháirteachas gníomhach a lán eagraíochtaí agus an tsaoránaigh aonair ag teastáil chun na spriocanna fadtréimhseacha atá leagtha amach in 2020Vision a bhaint amach. Is ceart, áfach, go mbeifí ag súil leis go léireodh an EPA an cheannasaíocht atá riachtanach chun na saincheisteanna agus na dúshláin atá ann maidir le comhshaol na hÉireann a chaomhnú agus a fheabhsú a leagan amach, agus rinneamar iarracht é sin a dhéanamh agus 2020Vision á ullmhú againn. Teastaíonn ón EPA comhoibriú anois le heagraíochtaí eile agus le daoine aonair chun dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn maidir le comhshaol na hÉireann a chaomhnú agus a fheabhsú.

Chonaiceamar nuair a bhí 2020Vision á hullmhú againn gur ghá atheagrú struchtúrtha a dhéanamh ar an EPA. Tá athrú aeráide ar an dúshlán comhshaoil is mó atá le sárú ag an gcine daonna anois agus léirítear é seo sa chaoi a dtugtar tús áite dó i 2020Vision. Chun dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide, agus chun caoi lom éifeachtach dírithe a bheith againn agus muid tabhairt fúthu, bhunaigh an EPA Aonad um Athrú Aeráide i mí an Mheithimh 2007 trí ghníomhaíochtaí a bhíodh á ndéanamh ar fud na Gníomhaireachta maidir le trádáil astuithe a chumasc leis na réimsí a bhain le fardail, réamh-mheastacháin, taighde aeráide agus leis na réimsí eolaíochta aeir agus aeráide. Is láidre a dhíríonn an EPA anois ar an réimse tábhachtach seo agus ullmhaíonn sé muid do na dúshláin a bheith le sárú againn amach anseo. Tá stór mór eolais á charnadh againn faoi na himpleachtaí atá ag athrú aeráide d'Éirinn de thoradh ár gclár taighde agus tá sé ar chumas an EPA anois ceannaireacht a sholáthar agus faisnéis ardchaighdeáin a chur ar fáil.

Ba mhian linn freisin béim níos treise a leagadh ar gach rud a bhain le cosc ar dhramhaíl agus úsáid acmhainní agus ar an ábhar sin bhunaíomar Aonad um Úsáid Acmhainní. Tá sé seo i gceannas ar an gClár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl agus bainistíonn siad na feidhmeanna faoi fhreagracht an táirgeora, tuairisciú náisiúnta dramhaíola agus pleanáil náisiúnta i leith dramhaíola guaisí. Tá an tAonad um Athrú Aeráide agus an tAonad um Úsáid Acmhainní ina gcuid anois den Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní.

Tháinig bithéagsúlacht agus cosaint créanna chun cinn mar réimsí tábhachtacha nuair a bhí 2020Vision á hullmhú. Cé nach í an EPA an príomhghníomhaireacht in Éirinn le dul i ngleic le ceisteanna bithéagsúlachta agus cosaint ithreacha, mar sin féin mheasamar go raibh sé tábhachtach go n-aithneofaí iad mar chuspóirí i 2020Vision toisc an tábhacht foriomlán atá acu maidir le forbairt inbhuanaithe. Ar an ábhar sin bhunaíomar Aonad nua um Ithreacha agus Bithéagsúlacht chun comhordú a dhéanamh ar obair an EPA sna réimsí sin agus oibriú i ndlúth-chomhpháirtíocht leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus le gníomhaireachtaí agus grúpaí eile a bhfuil baint acu le hithreacha agus bithéagsúlacht a chosaint. Is cuid den Oifig um Mheasúnacht Chomhshaoil an tAonad seo anois.

Tugadh roinnt feidhmeanna nua don EPA i rith 2007. Leagadh an fhreagracht ar an EPA i Márta na bliana 2007 as maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar an uisce inólta ag údaráis phoiblí. Réimse freagrachta mór nua é seo don EPA agus ceapadh struchtúir chun an fheidhm seo a chomhlíonadh i rith na bliana 2007. Tugadh an fheidhm seo don EPA timpeall na hama ar tharla ráig de Chripteaspóiridiam i gCathair agus Contae na Gaillimhe. Bhain an EPA úsáid as a cumhachtaí nua chun an fhadhb a réiteach laistigh den tréimhse ama ba ghiorra agus ab fhéidir, agus anois tá ár n-iarrachtaí dírithe ar fheabhas a chur ar na soláthairtí poiblí uisce uile a bhfuil an baol ann nach gcuirfidh siad uisce de chaighdeán ard ar fáil de bharr caomhnú neamhleor na foinse nó cóireáil neamhleor an uisce.

Go déanach in 2007, leagadh an fhreagracht ar an EPA as áiseanna cóireála dramhuisce i gceantair uirbeacha a cheadúnú freisin agus tháinig an chéad bheart iarratas chugainn i mí na Nollag 2007. Rinneadh obair shuntasach sular tugadh na Rialacháin chun críche. Tionóladh seimineáir faisnéise ag láithreáin éagsúla le haghaidh na h-údarás áitiúil agus le haghaidh na n-eagraíochtaí uile eile a bhfuil suim acu ann. Meastar go mbeidh thart ar 480 ceirtleán faoi réir an phróisis cheadúnúcháin.

Tá fás ag teacht i gcónaí ar réimse freagrachta an táirgeora. Déantar rialú ar phacáistíocht, dramhaíl ó earraí leictreacha agus leictreonacha, péinteanna maisiúla, tuaslagóirí agus srianta le húsáid substaintí guaiseacha, trí thionscnaimh um fhreagracht táirgeora agus rialacháin a ndéanann an EPA maoirsiú orthu. Iarradh ar an EPA i 2007 freagracht a ghlacadh freisin as clár rialaithe ceallraí. Lena chois sin iarradh orainn feidhmeanna breise a ghlacadh chugainn maidir le cosaint agus bainistiú uisce toisc go bhfuil Éire ag leanúint ar aghaidh leis na hiarrachtaí rathúla atá ar siúl aici chun An Chreat-treoir Uisce a chur i bhfeidhm.

Rinneamar staidéar i rith na bliana le fáil amach céard iad na hacmhainní a bheadh ag teastáil chun na feidhmeanna nua seo a chur i ngníomh agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an gCoiste Comhairleach as ucht cabhrú linn sa phróiseas sin. Sheolamar aighneacht chuig an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil dá bharr sin ina ndearnamar cur síos ar bhfoireann breise a bheadh ag teastáil uainn le cur ar chumas an EPA na feidhmeanna nua seo a chur i ngníomh go héifeachtach.

Tá an EPA ag fás agus ag tiontú ina heagraíocht níos mó agus níos coimpléaisce agus is mian liom deimhin a dhéanamh de go bhfuil na struchtúir rialachais againn a chinnteoidh go gcuirfidh sí seirbhís ardchaighdeáin ar fáil don phobal agus go mbeidh luach a gcuid airgid acu. Mar chuid den chur i bhfeidhm leanúnach ar an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Chomhlachtaí Stáit, lean an EPA ar aghaidh ag déanamh iniúchtaí inmheánacha faoi mhaoirseacht an Choiste Iniúchta Inmheánaigh. Bunaíodh Coiste Iniúchta Inmheánaigh nua in Eanáir 2007 agus beidh sé in oifig ar feadh tréimhse trí bliana. Thionóil an Coiste 4 chruinniú in 2007 agus rinne iniúchtaí i roinnt réimsí lena n-áirítear aonad na trádála in astúcháin agus géilliúntas an EPA do reachtaíocht chorparáideach. D'fhorbair an Coiste Iniúchta Inmheánaigh agus Bord an EPA Plean Iniúchta Inmheánaigh chun an tréimhse 2008 - 2009 a chlúdach agus glacadh leis. Déanfar iniúchtaí le linn 2008 ar na córais faisnéise, bainistiú teagmhas, ceadúnú agus sócmhainní seasta. Le linn 2007, rinne an EPA athbhreithniú ar reachtaíocht chorparáideach a bhfuil sé de dhualgas uirthi cloí léi de réir an dlí agus thosaigh sí ar chóras a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghéilliúntas don reachtaíocht chorparáideach sin.

Tá an EPA tiomnaithe go daingean d'fhorbairt agus oiliúint na foirne agus léirítear an tiomantas seo sa chaoi a n-éiríonn linn go rialta sprioc na hEarnála Poiblí maidir de 4% den phárolla a chaitheamh ar Oiliúint agus Forbairt a bhaint amach nó a shárú. Lean an EPA ar aghaidh le linn 2007 le cur i bhfeidhm an Chláir Forbartha Foirne, arna chomhordú ag foghrúpa de chuid Meitheal, Coiste Comhpháirtíochta an EPA. Is é cuspóir an chláir seo cur ar chumas rannpháirtithe na príomhmodhanna oibre agus gníomhaíochta sin a aithint agus a fhorbairt atá riachtanach chun lánchumas a bhaint amach sna róil atá acu faoi láthair agus sna róil a bheidh acu amach anseo agus chun na scileanna agus na hinniúlachtaí sin a thabhairt d'fhoireann an EPA atá riachtanach le bheith ag obair i dtimpeallacht nua-aoiseach atá dírithe ar an gcustaiméir. Tionscnaíodh clár oiliúna nua ag deireadh na bliana agus lean an EPA lena tiomantas don bhreisoideachas trí chuidiú le baill foirne cúrsaí staidéir a bhaineann le hábhar a leanúint ina gcuid ama féin.

Tríd is tríd is féidir a rá go ndearna an EPA í féin a athdhíriú ar thorthaí fadtéarmacha maidir le comhshaol na hÉireann le linn 2007. Rinneadh é sin trí spriocanna a leagadh amach don bhliain 2020. Is í an dúshlán atá le sárú againn anois ná cúrsa a leagan amach chun na spriocanna sin a bhaint amach agus díriú orthu gan stad gan staonadh i gcomhar leis na heagraíochtaí iomadúla eile sin ar ghá dóibh páirt a bheith acu san obair.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann an EPA, leis na Stiúrthóirí eile, leis an gCoiste Comhairleach, le baill ár gCoiste Iniúchta Inmheánaigh, le baill Mheitheal, leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, leis an gCoiste Comhairleach um GMO, leis an nGrúpa Comhairleach um Leithdháileadh Náisiúnta, leis an gCoiste Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl agus le Coiste Stiúrtha an Líonra Forfheidhmiúcháin as a dtacaíocht agus a dtiomantas ar feadh na bliana agus a gcuid díograise ó thaobh cosaint a thabhairt don chomhshaol. Táim ag súil go mór le leanúint ar aghaidh ag obair go cuiditheach leo agus le daoine eile chun na dúshláin atá romhainn a shárú.

Misean, Fís, Luachanna, Spriocanna

Is é ÁR MISEAN ná:

An comhshaol nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú don ghlúin seo agus do ghlúnta na todhchaí, agus prionsabail chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha na forbartha inbhuanaithe á cur san áireamh.

Is í ÁR bhFÍS ná a bheith:

 • Mar ghníomhaí cumhachtach i gcomhair athraithe, idir dhearcaí i dtaobh an chomhshaoil agus ghníomhartha ar chaomhnú comhshaoil;
 • Mar eagraíocht a oibríonn le saincheisteanna comhshaoil a chur i gcroílár na bpróiseas cinnteoireachta idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúil;
 • Mar eagraíocht inchreidte agus urramaithe a labhraíonn go misniúil ar son chaomhnú an chomhshaoil;
 • Mar eagraíocht de scoth domhanda a mbíonn daoine mórtasach as a bheith ag obair inti.

Is iad ÁR LUACHANNA ná:

 • Ionracas, neamhspleáchas agus gairmiúlacht;
 • Seirbhís dár bpáirtithe leasmhara;
 • Luach ar Airgead;
 • Urraim agus tacaíocht do chomhghleacaithe;
 • Toilteanach foghlaim.

Is iad ÁR SPRIOCANNA ná:

Socraíodh spriocanna in Fís2020 faoi na ceannteidil seo a leanas: athrú aeráide a shrianadh agus oiriúnú dó, aer glan, acmhainní uisce cosanta, ithir chosanta agus bithéagsúlacht, úsáid inbhuanaithe acmhainní agus comhtháthú agus forfheidhmiú. Is í an sprioc eagraíochta uileghabhálach ná a bheith inár n-eagraíocht ardfheidhmíochta le daoine inniúla agus tiomanta, atá dírithe ar an gcustaiméir agus atá éifeachtach ó thaobh eagraíochta de agus atá ina laoch don chomhshaol.

Athrú Aeráide a Shrianadh agus Oiriúnú Dó - Bainfidh Éire amach laghduithe móra in astuithe gáis cheaptha teasa agus beidh sí réidh do thionchar dosheachanta an athraithe aeráide.

Aer glan - Beidh ár n-aer sláintiúil agus glan. Comhlíonfaidh astuithe Éirinn chuig an atmaisféar na spriocanna idirnáisiúnta agus náisiúnta uile.

Acmhainní Uisce Cosanta - Ní ídeofar ár n-uisce dromchla ná ár screamhuisce agus beidh sé de cháilíocht ard, ag comhlíonadh na gcaighdeán náisiúnta agus idirnáisiúnta uile.

Ithir Chosanta agus Bithéagsúlacht - Cosnófar ithir na hÉireann ó éilliú agus ó chailliúint agus tacóidh sé le plandaí agus ainmhithe spleácha. Cosnófar agus bainisteofar ár mbithéagsúlacht le go mbainfidh na glúine amach romhainn taitneamh as.

Úsáid Inbhuanaithe Acmhainní - Is í an sprioc tríd is tríd ná úsáid níos éifeachtúla a bhaint as acmhainní (uisce, fuinneamh agus ábhair). Cuirfear cosc ar dhramhaíl agus íoslaghdófar í, agus baileofar, athchúrsálfar nó aisghabhfar an chuid eile di. Déanfar an diúscairt deiridh ar bhealach nach ndéanfaidh dochar don chomhshaol.

Comhtháthú agus Forfheidhmiú - Beidh gnéithe comhshaoil ag croílár an cheaptha beartas agus na cinnteoireachta. Beidh iompraíocht chomhshaoil fhreagrach ina gnáthiompraíocht thar gach earnáil den tsochaí agus gearrfar pionóis ar aon duine nach gcomhlíonann na dlíthe comhshaoil.

Eagraíocht Ardfheidhmíochta a Fhorbairt - Is riachtanas leanúnach é na daoine agus na hacmhainní eagrúcháin a fhorbairt chun tacú lenár straitéis agus chun é sin a dhéanamh ní mór díriú ar cheithre phríomhréimse: Daoine Inniúla/Tiomanta; Laoch Comhshaoil; Dírithe ar Chustaiméirí agus Eagraíocht Éifeachtúil.

STRUCHTÚR EGARAÍOCHTA

An Bord Stiúrthóirí

Clé go Deas

 • Laura Burke Stiúrthóir, an Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáide
 • Padraic Larkin Leas-Ardstiúrthóir agus Stiúrthóir, an Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní
 • Larry Stapleton Stiúrthóir, an Oifig um Measúnacht Comhshaoil
 • Mary Kelly Ard-Stiúrthóir
 • Dara Lynott Stiúrthóir, an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil

Coiste Comhairleach an EPA

4ú Coiste Comhairleach an EPA - Arna cheapadh 28 Feabhra 2006

 • Cathaoirleach: An Dr Mary Kelly (de bhrí oifige)
 • An tUasal Katherine Walshe Comhairle Contae Chorcaí (ainmnithe ag IEI)
 • An tUasal Jeanne Meldon Comhairleoir pleanála (ainmnithe ag Fáilte Ireland)
 • An tUasal Marion Byron Pharmachemical Ireland (ainmnithe ag IBEC)
 • An tUasal Donal Harte Feirmeoir (ainmnithe ag ICMSA)
 • An tUasal Carmel Dawson Cathaoirleach, An Grianán (ainmnithe ag ICA)
 • An tUasal Willie Callaghan Comhairleoir i gComhairle Contae Chill Dara (ainmnithe ag AMAI)
 • An Dr John Sweeney OÉ Má Nuad (ainmnithe ag RIA)
 • An tUasal Irene Sweeney Ionadaí pobail, An tInbhear Mór
 • An tUasal John Buckley Ionadaí pobail, Cill Airne
 • An tUasal John Dillon Uachtarán a bheidh ag dul as oifig, IFA
 • An tUasal Seán Byrne Comhairle Thailte Arda Chill Mhantáin