You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Athbhreithniú Oibríochtaí

Leagtar réimse fairsing feidhmeanna agus dualgas ar an EPA maidir leis an gcomhshaol a chosaint. Tá sé freagrach as ceadúnú agus rialú áiseanna tionsclaíocha mórscála, áiseanna dramhaíola agus gléasraí cóireála fuíolluisce uirbigh, maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar uisce ólacháin ag soláthraithe uisce poiblí, maoirseacht, iniúchadh agus forfheidhmiú comhshaoil um údarás áitiúil, monatóireacht, anailís agus tuairisciú comhshaoil, taighde comhshaoil náisiúnta a chomhordú, Treoir um Thrádáil Astuithe ón AE a chur i bhfeidhm, an reachtaíocht um Dhramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach, an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl a chomhordú agus Rialacháin an AE um Ídiú Ózóin in Éirinn a chur i bhfeidhm.

Chomh maith leis sin, tá ról tábhachtach ag an EPA i bhforfheidhmiú roinnt Treoracha AE, lena n-áirítear an Chreat-Treoir Aeir, an Treoir um Measúnú Straitéiseach Comhshaoil agus an Creat-Treoir Uisce. Comhordaíonn an EPA gníomhaíocht ar ithreacha agus bhithéagsúlacht agus tá baint aige le réimse leathan gníomhaíochtaí ag leibhéal AE agus idirnáisiúnta.

Idir an Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní, an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil agus an Oifig um Measúnacht Comhshaoil déantar na feidhmeanna sin a liostaítear thuas ionas gur féidir leis an EPA a shainordú a chomhlíonadh. Tugtar cur síos breise ar fhreagrachtaí agus fheidhmeanna sonracha gach ceann de na hoifigí sin agus ar a gcuid gníomhaíochtaí in 2007 sa roinn ina dhiaidh seo.

Tacaíonn Oifig na Seirbhísí Cumarsáide agus Corparáide le hobair na nOifigí sin. Tugtar breis sonraí faoi obair na hOifige sin i Roinn 2 den tuarascáil seo.