You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

An Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní

Tá sainchúram leathan ar an Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní, lena n-áirítear ceadúnú áiseanna mórscála tionsclaíocha agus dramhaíola, áiseanna móra stórála peitril a cheadú agus ceadanna a thabhairt maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe. Tá an Oifig freagrach freisin as Treoir an AE um Thrádáil Astuithe in Éirinn, an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl agus an Plean Náisiúnta Bainistíochta um Dhramhaíl Ghuaiseach a chur i bhfeidhm agus as tionscnaimh fhreagrachta táirgeora a fhorfheidhmiú mar an Treoir um Dhramhaíl ó Threalamh Leictreach agus Leictreonach, na Rialacháin Phacáistíochta, an reachtaíocht um Shrianadh ar Shubstaintí Guaiseacha agus na Rialacháin um Shubstaintí Ídithe Ózóin.

I Meán Fómhair 2007, tugadh isteach córas um cheadúnú agus dheimhniú Scaoileadh Fuíolluisce ó limistéir ar a bhfuil líonraí séarachais údaráis áitiúil ag freastal agus rinneadh an EPA freagrach as údarú sceite. Tabharfar isteach an próiseas údaraithe um cheadúnú agus dheimhniú ar bhonn céimnithe ag tosú ar 14ú Nollaig 2007 de réir riachtanais na Rialachán um Scaoileadh Fuíolluisce (Údarú), 2007.

I Meitheamh 2007, i gcomhréir leis na spriocanna a leagadh amach i Fís2020 agus chun na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide a chomhlíonadh, chruthaigh an EPA Aonad um Athrú Aeráide trí ghníomhaíochtaí a rinne Trádáil Astuithe a chumasc leis na réimsí a bhaineann le Fardail, Réamh-Mheastacháin, Taighde ar Athrú Aeráide agus Eolaíocht Aeráide agus Aeir.

Bunaíodh Aonad nua um Úsáid Acmhainní san EPA in 2007. Stiúrann an tAonad seo An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl, agus é d'aidhm aige an treocht i dtreo úsáid acmhainní agus giniúint dramhaíola níos mó in Éirinn a aisiompú. Áirítear air seo úsáid dhiomailteach ábhar agus tomhaltas iomarcach uisce agus fuinnimh a laghdú.

AN TAONAD CEADÚNAITHE

Ceadúnú um Chosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú (IPPC)

Leagann an córas ceadúnaithe IPPC béim ar chosc a chur ar dhramhaíl chun astuithe chuig an aer, uisce agus talamh a laghdú, dramhaíl a laghdú tríd is tríd agus úsáid éifeachtúil a bhaint as fuinneamh. Bíonn gá le ceadúnas IPPC do phróisis thionsclaíocha mhórscála nó chasta le féidearthacht mhór go dtarlódh truailliú suntasach mar thoradh.

In 2007 rinneadh athbhreithniú ar na ceadúnais IPPC uile, seachas na ceadúnais don earnáil um dhiansaothrú ar an talmhaíocht, lena chinntiú gur chomhlíon siad riachtanais na Treorach IPPC faoin spriocdháta de 30ú Meán Fómhair. Rinneadh athbhreithniú mionsonraithe ar 31 ceadúnas. Eisíodh 53 ceadúnas IPPC agus tarraingíodh siar nó éiríodh as 4 iarratas ar cheadúnas. Lena chois sin, eisíodh 60 Cinneadh Beartaithe. Le sonraí a fháil ar na gníomhaíochtaí ceadúnaithe féach Tábla 1. Rinneadh leasuithe teicniúla ar 22 ceadúnas de réir na rialachán ceadúnúcháin. Tá foráil i leasuithe teicniúla chun earráidí cléireachais a cheartú nó coinníollacha i gceadúnas a leasú ionas go gcomhlíonfaidh sé riachtanais na Treorach IPPC nó chun feidhmiú an cheadúnais a éascú.

Rialaigh an Ard-Chúirt i bhfabhar an EPA san athbhreithniú breithiúnach i gcás Donal Brady vs EPA. Baineann an cinneadh sa chás seo le Glanbia Farms Limited vs EPA agus le Laragan Farms vs EPA freisin. I gcás Donal Brady V EPA rinne an ceadúnaí achomharc chuig an gCúirt Uachtarach i gcoinne bhreithiúnas na hArd-Chúirte.

Ceadúnú Dramhaíola

Faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 is é an EPA atá freagrach as ceadúnú gach áise suntasaí aisghabhála agus diúscartha dramhaíola, arna bainistiú ag na húdaráis áitiúla nó ag oibreoirí príobháideacha. Leagann an próiseas ceadúnúcháin dramhaíola coinníollacha géara ar fheidhmiú na n-áiseanna lena chinntiú go ndéantar rialú docht maidir le haon tionchar a bheadh acu ar an gcomhshaol.

Cheadaigh an EPA ceadúnais nua nó leasaithe do 5 stáisiún aistrithe dramhaíola, 2 áis aisghabhála ábhar, 2 áis bhainistíochta dramhaíola chomhtháite agus 2 áis mhúirín in 2007. Diúltaíodh 2 cheadúnas do South East Recycling agus Carbury Compost Ltd. Eisíodh 14 Chinneadh Molta agus 15 Leasú Teicniúil.

Tá sonraí na gceadúnas EPA uile ar fáil ar an gcuid dár láithreán gréasáin a bhaineann le ceadúnú www.epa.ie.

Tábla 1: Gníomhaíochtaí Ceadúnúcháin in 2007
 

Ceadúnais IPPC

Ceadúnais Dramhaíola

Toilithe GMO

Teastais Chláraithe

Iarratais a breithníodh

123

37

50

90

Cinntí Beartaithe

60

14

Gan a bheith ar fáil

Gan a bheith ar fáil

Agóidí a fuarthas

63

30

Gan a bheith ar fáil

Gan a bheith ar fáil

Cinntí Deiridh

53

13

43

90

Ceadúnú do Scaoileadh Fuíolluisce

Leathnaíodh feidhm cheadúnúcháin an EPA i mí Mheán Fómhair 2007 nuair a thug an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil isteach na Rialacháin um Scaoileadh Fuíolluisce (Údarú) (I.R. Uimh. 684 de 2007). De réir na rialachán seo, caithfidh scaoileadh fuíolluisce uirbigh ag údaráis áitiúil a bheith faoi réir phróiseas ceadúnúcháin agus údaraithe. Cuireadh tús leis an bpróiseas ceadúnúcháin i mí na Nollag 2007 nuair a fuair an EPA an chéad ghrúpa iarratas. Tá an grúpa deiridh iarratas le bheith curtha isteach faoin 22ú Meitheamh 2009. Baineann an próiseas ceadúnúcháin le ceirtleáin atá ar coibhéis le níos mó ná 500 duine agus baineann próiseas deimhniúcháin a thosófar i 2009 leis na ceirtleáin uile faoi bhun na tairsí sin.

Rinneadh obair shuntasach sular tugadh na Rialacháin chun críche; mar shampla, tionóladh seimineáir faisnéise ag láithreáin éagsúla le haghaidh údaráis áitiúla agus le haghaidh na gcomhlachtaí uile eile a bhfuil suim acu ann. Foilsíodh foirmeacha iarratais agus treorach agus tá siad ar fáil ar líne. Tá foráil á déanamh chun rochtain phoiblí a thabhairt ar na hiarratais uile ag www.epa.ie Meastar go mbeidh thart ar 480 ceirtleán faoi réir an phróisis cheadúnúcháin.

Toilithe um Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe (GMO)

Is é an EPA an t-údarás inniúil in Éirinn do chur i bhfeidhm na Rialachán GMO maidir le húsáid shrianta, scaoileadh d'aon turas n GMO.

Faoi dheireadh 2007 bhí 234 iontráil ar chlár na n-úsáideoirí GMO in Éirinn. Bhain breis agus 96 faoin gcéad dóibh sin le húsáid shrianta, formhór acu i saotharlanna taighde tríú leibhéal arna n-aicmiú de réir baoil ar leibhéal fánach. Bronnadh 43 toiliú le húsáid shrianta GMO agus rinneadh imscrúduithe láithreáin ar naoi n-áitreabh ina mbaintear úsáid shrianta as GMO.

Ag leibhéal na hEorpa, bronnadh toiliú amháin le GMO a chur ar an margadh (scaoileadh d'aon turas) taobh istigh den Aontas Eorpach agus bhí ról gníomhach ag an EPA sa phróiseas rialála sin thar ceann na hÉireann.

Rinneadh cigireacht suíomh forfheidhmiúcháin ar 12 áitreabh GMO chláraithe le linn 2007.

Teastais Chláraithe

Úsáideann an EPA Teastais Chláraithe chun áiseanna aisghabhála dramhaíola de chuid údaráis áitiúla a mbaineann riosca íseal leo a rialú. In 2007, d'eisigh an EPA 90 Teastas Cláraithe.

Comhdhúile Orgánacha Luaineacha (VOC)

Is é cuspóir Rialacháin 1997 an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 (Rialú Astuithe Comhdhúl Orgánach Luaineach de dheasca Stóráil agus Scaipeadh Peitril) ná astuithe comhdhúl orgánach luaineach de dheasca ionaid stórála agus scaipthe peitril a rialú. Úsáideann an EPA próiseas ceada chun na gníomhaíochtaí seo a rialú. In 2007, rinne an EPA athbhreithniú ar 12 Chead VOC.

Treoir Theicniúil

Cuireann an EPA treoir theicniúil ar fáil maidir le réimse ábhar d'fhonn tacú leis an sár-chleachtas comhshaoil chomh maith le bearta ceadúnaithe agus forfheidhmiúcháin. In 2007, cuireadh 14 cháipéis treorach Na Teicníochtaí is Fearr atá ar Fáil de chuid an IPPC leis na cinn a bhí ar fáil ar láithreán gréasáin an EPA www.epa.ie cheana féin.

Rochtain ar Cháipéisí Ceadúnúcháin

Feabhsaíodh beartas an EPA um oscailteacht agus thrédhearcacht a thuilleadh in 2007 le roinnt breisithe agus feabhsuithe lena láithreán gréasáin. Tugann an láithreán gréasáin rochtain anois ar iarratais ar cheadanna um Chomhdhúile Orgánacha Luaineacha (VOC) agus ar iarratais ar cheadúnais um Scaoileadh Fuíolluisce chomh maith leis na hiarratais ar cheadúnais Dramhaíola agus IPPC atá le fáil cheana féin. Chomh maith le rochtain a sholáthar ar cháipéisíocht, cuireadh feabhas mór ar an bhfeidhm cuardaigh chróineolaíoch de cháipéisíocht iarratais. Tugann infhaighteacht na cáipéisíochta ceadúnaithe uile ar an ngréasán, lena n-áirítear foirmeacha iarratais, léarscáileanna agus comhfhreagras, rochtain phoiblí shimplí ar chomhaid cheadúnaithe chomh maith le príomhriachtanais na Treorach AE ar Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (Treoir Aarhus) a chomhlíonadh.

Mar chuid de thionscnamh athfhorbartha láithreáin ghréasáin an EPA rinneadh athdhearadh ar na leathanaigh threorach maidir le hiarratas ar cheadúnas agus athscríobhadh iad i mbealach atá dírithe níos mó ar an gcustaiméir. Cuireadh breis treorach leis ar an bpróiseas iarratais do chead VOC agus ar an bpróiseas iarratais do cheadúnas um Scaoileadh Fuíolluisce.

AN tAONAD UM ATHRÚ AERÁIDE

Trádáil Astuithe

Tá an EPA an t-údarás inniúil atá freagrach as trádáil astuithe gáis cheaptha teasa (GHG) a chur i bhfeidhm in Éirinn. Baineann an scéim le táirgeoirí móra GHG - mar shampla, na tionscail ghinte stroighne agus cumhachta, chomh maith leis na húsáideoirí móra eile de bhreoslaí iontaise.

Ghéill na hoibreoirí uile an líon éilithe de liúntais a bhí comhionann lena n-astuithe fíoraithe, faoi dheireadh Aibreáin 2007, rud a chinntigh gur chloígh Éire 100% leis an scéim. Inár gcáil mar Oibreoir an Chláir, aistarraing an EPA liúntais 2006 na hÉireann ar an 30 Meitheamh 2007, de réir mar a éilíonn an Treoir.

I mí Mheán Fómhair 2007, fuair Éire toradh dearfach sa Tuarascáil Mheasúnaithe Neamhspleách ar an gClár Náisiúnta, an cúigiú tír ar domhan a bhain an cloch mhíle seo amach.

Tionóladh comhairliúchán poiblí eile don dara Plean Leithdháilte Náisiúnta d'Éirinn (don tréimhse 2008 -2012) i mí Dheireadh Fómhair 2007. Fuarthas níos mó ná 20 aighneacht agus cuirfear na tuairimí a cuireadh in iúl san áireamh sula dtabharfar an Plean chun críche go luath in 2008.

Tá rochtain ar Chlár Trádála Astuithe Náisiúnta, a chinntíonn go dtugtar cuntas cruinn ar eisiúint, aistriú, chealú agus ghéilleadh liúntais astuithe laistigh den Scéim Trádála Astuithe agus do Thrádáil Astuithe Idirnáisiúnta faoi Phrótacal Kiótó ar fáil ag www.etr.ie.

Ag deireadh 2007, bhí ceadanna bailí ag 111 suiteáil arna gclúdach ag an scéim trádála astuithe in Éirinn a d'éiligh orthu monatóireacht a dhéanamh ar astuithe agus tuairisc a thabhairt orthu agus liúntais a ghéilleadh de réir na Rialachán.

Fardail Astuithe Náisiúnta

In 2007 chuir an EPA sonraí maidir le hastuithe gáis cheaptha teasa na hÉireann faoi bhráid an AE agus faoi bhráid Choinbhinsiún Creatlaí na Náisiún Aontaithe d'Athrú Aeráide agus le linn na bliana, foilsíodh na fardail náisiúnta do 2005.

Níor aithníodh aon saincheisteanna maidir le cur i bhfeidhm nuair a rinneadh an t-athbhreithniú ar thuarascáil tosaigh na hÉireann, athbhreithniú a rinneadh i gcomhar leis an athbhreithniú ar aighneacht 2006 faoin gCoinbhinsiún Creatlaí. Bhí saineolaithe fardail an EPA ag gabháil d'athbhreithnithe ar thuarascálacha tosaigh na hUngáire, an Lucsamburg agus na hÍoslainne faoi Phrótacal Kiótó freisin, agus ag gabháil d'athbhreithniú láraithe aighneachtaí 2006 ó SAM, ón Astráil agus ón gCróit faoi UNFCCC.

'Meicníochtaí' Eile de chuid Phrótacal Kiótó

I 2007, thug an EPA na nósanna imeachta chun críche chun Litreacha Formheasa a eisiúint do rannpháirtithe tionscadail Éireannacha sna meicníochtaí solúbtha (bunaithe ar thionscadal)
de chuid Phrótacal Kiótó. I mí Eanáir 2007, d'eisigh an EPA an chéad Litir Formheasa ar domhan i ndáil le tionscadal faoi mheicníocht Comhfheidhmithe Phrótacal Kiótó. I mí na Samhna 2007, d'eisigh an EPA an chéad Litir Formheasa d'Éireann i ndáil le tionscadal faoi Mheicníocht Forbartha Glaine Phrótacal Kiótó.

Réamh-Mheastacháin Náisiúnta maidir le Gáis Cheaptha Teasa agus Gáis Aigéadacha

In 2007, faoin Straitéis Náisiúnta athbhreithnithe um Athrú Aeráide, tugadh an fhreagracht don EPA réamh-mheastacháin náisiúnta bhliantúla a fhorbairt do gháis cheaptha teasa agus gáis aigéadaithe. Go dtí seo, táirgeadh réamh-mheastacháin náisiúnta chun riachtanais shonracha a chomhlíonadh, mar shampla chun treoir a thabhairt d'fhorbairt na bPleananna Leithdháilte Náisiúnta faoi EU ETS agus d'fhorbairt clár náisiúnta faoi Threoir NEC. Ór ceapadh í, tá an EPA ag forbairt cur chuige a chuirfidh feabhas ar chaighdeán agus urrúntacht na réamh-mheastachán faoi astuithe náisiúnta.

Taighde um Athrú Aeráide

I rith 2007, cuireadh tús le Clár Taighde nua um Athrú Aeráide le maoiniú ón gCoiste Idir-Rannach le haghaidh Nuálaíocht agus Teicneolaíocht do Straitéis Eolaíochta. Cuireadh 30 iarratas bailí faoi bhráid an Chláir faoin 31 Iúil, an spriocdháta d'iarratais. Rinne saineolaithe seachtracha na tograí a mheasúnú agus d'fhormheas Bord an EPA liosta na dtionscadal gur moladh maoiniú a thabhairt dóibh i mí Mheán Fómhair. Dámhadh trí thionscadal déag agus ceithre chomhaltacht le linn an chéad bhabhta maoinithe in 2007. Is ionann an tiomantas buiséid do na tionscadail sin agus €8.7m. Bhunaigh an EPA coiste idirghníomhaireachta chun taighde a chomhordú ar athrú aeráide in Éirinn.

Foilsíodh tuarascálacha ar na nithe seo a leanas in 2007:

  • Príomhtháscairí Meitéireolaíocha d'Athrú Aeráide in Éirinn
  • Impleachtaí Sprioc um Chaomhnú Aeráide an AE d'Éirinn
  • Athrú Aeráide: Meastachán d'Astuithe Gáis Cheaptha Teasa ón Talmhaíocht agus Straitéisí um Laghdú

AN tAONAD ACMHAINNÍ

An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl

In 2007 foilsíodh an tríú tuarascáil bhliantúil don chlár. Lean an Coiste Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl, ar a bhfuil an EPA ina chathaoirleach, ar aghaidh ag cur comhairle straitéiseach luachmhar ar fáil do thionscadail uile an Chláir Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl.

Leathnaíodh Clár Taispeántais na nÚdarás Áitiúil maidir leis an gCosc, a chothaíonn cosc ar dhramhaíl trí mheán údaráis áitiúla, agus anois, cuimsíonn sé 14 údarás áitiúil. Léiríonn an tionscnamh náisiúnta seo conas is féidir cosc a chur ar dhramhaíl i raon leathan de ghnóthaí agus d'earnálacha rannpháirteacha. Tá torthaí an chláir ag cur teimpléid ar fáil do thionscadail chomhchosúla chun cosc a chur ar dhramhaíl ar fud na tíre.

Forbraíodh Tionscnamh an Ghnó Ghlais le huirlis iniúchta acmhainní ar líne, tacaithe ag sainchomhairleoirí agus líne the. Rinneadh forbairt bhreise ar thionscadail Forfheidhmiúcháin Cásanna-Staidéir a d'eascair as Clár Táirgthe Níos Glaine Níos Glaise an EPA agus táthar chun iad a scaipeadh. Seolfar Tionscnamh an Ghnó Ghlais go hoifigiúil in 2008 mar ghrúpa beart chun diomailt a laghdú i ngnóthaí Éireannacha.

Chomh maith leis sin, in 2007 sheol an EPA Clár um Chosc ar Phacáistíocht le Repak (comhlacht comhlíonta na dramhaíola pacáistíochta) atá ag treorú an chláir. Forbraíodh agus scaipeadh cásanna-staidéir trí mheán seimineár agus ar láithreán gréasáin nua ag www.preventandsave.ie.

Chuir an EPA measúnú ar thomhaltas teaghlach nó tionsclaíoch uisce, fuinnimh agus acmhainní ábhair san áireamh sna tionscadail uile de chuid an Chláir Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl. Molfar d'aon eagraíocht a dhéanann iniúchtaí ar dhramhaíl nó a chuireann clár coisc i bhfeidhm tomhaltas na n-acmhainní ábhartha uile a laghdú. Rinneadh naisc straitéiseacha le Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann, a chuireann sainchomhairle ar fáil maidir le saincheisteanna fuinnimh suntasacha a thagann chun cinn.

Tionscnaimh Freagrachta Táirgeoirí

Tá an EPA freagrach as forfheidhmiú nó cur chun cinn raon Tionscnaimh Freagrachta Táirgeoirí (PRI). Is ionstraimí dlíthiúla agus eacnamaíocha iad sin a éilíonn ar tháirgeoirí (déantóirí agus allmhaireoirí) freagracht airgeadais agus freagrachtaí eile a ghlacadh as dramhaíl ginte ag táirgí a chuireann siad ar an margadh. Is iad seo a leanas roinnt samplaí:

  • Na Rialacháin maidir le Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEE);
  • Na Rialacháin Phacáistíochta;
  • Rialacháin eile a bhaineann le comhábhair ghuaiseacha i dtáirgí a shrianadh, lena n-áirítear an Srianadh ar Shubstaintí Guaiseacha (RoHS) agus na Rialacháin maidir le Péint Mhaisiúil;
  • Na Rialacháin maidir le Tuaslagóirí agus Péinteanna Maisiúla (athbhailchríoch feithiclí).

D'oibrigh an EPA le gach ceann de na hearnálacha tráchtála éagsúla a bhfuil baint acu leis na Rialacháin seo chun cur i bhfeidhm éifeachtúil an dlí a chinntiú. Cuireadh clár leathan de threoir, chumarsáid, imscrúdú agus iar-obair forfheidhmiúcháin i bhfeidhm le linn 2007 agus aithníodh agus cuireadh chun cinn deiseanna chun cosc a chur ar dhramhaíl, ábhair neamhghuaiseacha a úsáid in ionad ábhair ghuaiseacha, cleachtais oibríochtúla níos glaise a ghlacadh agus leas a bhaint as dearadh éiceolaíoch agus athúsáid.

Nuair a bhí róil shuntasacha ag údaráis áitiúla i bhforfheidhmiú PRI, mar shampla i gcás na pacáistíochta nó WEEE, rinneadh forbairt dhíreach ar a gcumas i ndáil leo trí mheán Líonra Forfheidhmiúcháin Comhshaoil an OEE.

An Plean Náisiúnta Bainistíochta um Dhramhaíl Ghuaiseach

I ndiaidh comhairliúchán agus taighde fairsing, foilsíodh Plean Náisiúnta Molta um Bainistíocht Dramhaíola Guaisí agus Tuarascáil Comhshaoil in 2007. Rinneadh Measúnú Straitéiseach Comhshaoil fad agus a bhí an plean molta á fhorbairt, agus déantar cur síos air sin sa Tuarascáil Comhshaoil. Leagann an plean molta na fíricí amach maidir le heascairtí dramhaíola guaisí agus a mbainistíocht. Déantar moltaí i ndáil le cosc a chur ar dhramhaíl ghuaiseach agus rátaí bailiúcháin feabhsaithe le cois cóireáil agus diúscairt atá slán ó thaobh an chomhshaoil de.

Tuairisciú Náisiúnta Dramhaíola

Go luath in 2007, foilsíodh an Tuarascáil Náisiúnta Dramhaíola maidir le heascairtí in 2005, rud a chothaigh díospóireacht ar shaincheisteanna sna meáin chumarsáide agus sa phobal i gcoitinne. Tugadh obair staidrimh ar eascairtí in 2006 chun críche in 2007.

Substaintí Ídithe Ózóin, Défheinilí Polaclóirínithe agus Truailleáin Orgánacha Sheasmhacha

Tá an EPA ag treorú cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú na Rialachán maidir le Substaintí Ídithe Ózóin (ODS), Defheinilí Polaclóirínithe (PCP) agus Truailleáin Orgánacha Seasmhacha (POP). Tá sé tábhachtach srian a chur ar úsáid na substaintí seo agus ar ghiniúint dramhaíola uathu chun an t-aer, na huiscí agus an talamh a chaomhnú. Forbraíodh agus scaiptear faisnéis agus treoracha ar bhonn leanúnach ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear trí mheán seimineár agus ar leathanaigh ghréasáin an EPA. Tugadh faoi imscrúduithe a dhéanamh, agus uaireanta rinneadh gníomhartha forfheidhmiúcháin breise.

Imscrúduithe

Tugann Tábla 2 achoimre ar an obair imscrúdaithe a rinne an Oifig um Aeráid, Cheadúnú agus Úsáid Acmhainní in 2007.

Tábla 2: Imscrúduithe OCLR 2007

Cineál Imscrúdaithe

Uimhir

Imscrúduithe maidir le hiarratas ar cheadúnas agus imscrúduithe athbhreithnithe

200

Imscrúduithe ar áiseanna GMO

12

Imscrúduithe Trádála Astuithe

110

Imscrúduithe ar Dhramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach

532

Imscrúduithe Péinteanna Maisiúla

500

Imscrúduithe um Shrian ar Shubstaintí Guaiseacha

135

Imscrúduithe PCP/POP

68

Imscrúduithe maidir le Substaintí Ídithe Ózóin

7