You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

An Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil

Tá an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil freagrach as forfheidhmiú ceadúnas a d'eisigh an EPA maidir le gníomhaíochtaí dramhaíola, tionsclaíocha agus eile. Comhlíonann sí ról maoirseachta freisin maidir le gníomhaíochtaí caomhnaithe comhshaoil na n-údarás áitiúil. Cuimsíonn sé sin comhairle agus treoir a thabhairt, iniúchadh a dhéanamh ar fheidhmíocht agus, nuair is gá, Treoracha atá ina gceangal dlí a eisiúint.

San áireamh ar na tosaíochtaí forfheidhmiúcháin tá neamhghéilliúntas earnálacha, gníomhaíochtaí ar ardriosca comhshaoil agus gníomhaíochtaí a ghineann leibhéal suntasach gearán comhshaoil. Tháinig méadú ar líon na n-imscrúduithe, líon na gcruinnithe géilliúntais, ar ullmhú chásanna dlí agus ar obair neamhsceidealta in 2007 Cosúil leis na blianta roimhe sin, ba ghá forfheidhmiú suntasach a dhéanamh ar roinnt bheag láithreáin "faidhbe" toisc theagmhais, éilliú, neamhghéilliúntas leanúnach, nó droch-bhainistíocht ar an láithreán.

In 2007, bronnadh cumhachtaí nua ar an EPA maidir le maoirsiú a dhéanamh ar chaighdeán an uisce ólacháin a sholáthraíonn soláthraithe uisce poiblí. Thosaigh an EPA ar ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin údaráis áitiúil agus ceadúnaithe a chomhtháthú agus é de chuspóir aici seirbhís forfheidhmiúcháin lán-chomhtháite a sholáthar ag leibhéal réigiúnach.

FORFHEIDHMIÚ CEADÚNAS

In aon cháipéis amháin, déanann na ceadúnais a bhronnann an EPA foráil do rialú agus fhorfheidhmiú gníomhaíochtaí sonraithe agus do chosaint na meán comhshaoil uile. Áirítear ar obair fhorfheidhmiúcháin na hOifige um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil (OEE) iniúchadh agus imscrúdú láithreán ceadúnaithe chun comhlíonadh agus feidhmíocht comhshaoil a mheasúnú, astuithe a shampláil agus a mheasúnú agus treoir agus faisnéis a sholáthar faoin dea-chleachtas.

Baineann cuid mhór den fhorfheidhmiú a dhéantar ar láithreáin cheadúnaithe le himscrúdú gearán agus teagmhas agus treorú agus maoirsiú gníomhartha ceartúcháin. Déantar caingean dlí a dhíriú ar áiseanna a léiríonn neamhghéilliúntas suntasach i ndáil leis an reachtaíocht ar bhonn leanúnach nó a mbaineann riosca tromchúiseach don chomhshaol leo.

Is féidir sonraí faoi gach ceadúnas dramhaíola agus IPPC a fheiceáil ar an rannóg cheadúnúcháin de www.epa.ie.

In 2007:

 • Rinne cigirí an EPA 131 iniúchadh agus 900 imscrúdú ar áiseanna ceadúnaithe IPPC agus dramhaíola;
 • Tionóladh cruinnithe géilliúntais leis an mbainistíocht shinsearach ag 93 áis chun béim a leagan ar leibhéal an neamhghéilliúntais agus an toradh a bheadh ar neamhghéilliúntas leanúnach;
 • Rinneadh monatóireacht ar áiseanna ceadúnaithe 1,097 uair in 2007 le haghaidh astuithe aeir, uisce agus torainn;
 • Seirbheáladh 683 fógra neamhghéilliúntais in 2007;
 • Bhain na príomh-shaincheisteanna neamhghéilliúntais a tháinig chun cinn le bainistíocht dramhaíola, srianadh agus sárú teorainneacha astuithe ag áiseanna;
 • Rinneadh 374 gearán maidir le háiseanna IPPC agus 1,760 gearán maidir le háiseanna dramhaíola leis an EPA;
 • Bhí trí cinn de na háiseanna IPPC mar chúis le 38 faoin gcéad de na gearáin uile faoi thionscail cheadúnaithe. Gearáin faoi bholadh, cháilíocht aeir, thorann, uisce agus dheannach a bhí i gceist.
 • Bhain 67 faoin gcéad de na gearáin uile a rinneadh faoi dhramhaíl le ceithre áis. Boladh bréan an chúis ba mhinice le gearán.

Imscrúduithe

Léiríonn Tábla 3 achoimre ar an obair imscrúdaithe um fhorfheidhmiú ceadúnais a rinne foireann an OEE le linn 2007, arna mionsonrú de réir chatagóir an imscrúdaithe.

Tábla 3: Imscrúduithe um Fhorfheidhmiú Ceadúnais ag an OEE 2007

Cineál Imscrúdaithe

Uimhir

Imscrúduithe forfheidhmiúcháin IPPC

546

Iniúchtaí forfheidhmiúcháin IPPC

78

Imscrúduithe forfheidhmiúcháin dramhaíola

354

Iniúchtaí forfheidhmiúcháin dramhaíola

53

Cuairteanna monatóireachta IPPC

852

Cuairteanna monatóireachta dramhaíola

245

Cruinnithe comhlíonta IPPC

52

Cruinnithe comhlíonta dramhaíola

41

Monatóireacht ar Bholadh Comhshaoil

Le linn 2007, rinne an EPA measúnuithe fairsinge ar bholadh ag líonta talún ceadúnaithe ag an EPA. Bhí i gceist leis sin:

 • measúnú ar líonta talún déanta ag saineolaithe speisialaithe i mbraith agus i dtomhas bolaidh agus i mbainistíocht gás líonadh talún;
 • pearsanra forfheidhmiúcháin ar an láithreán níos minice chun:
  • Measúnuithe ar bholadh a dhéanamh (ag úsáid nós imeachta caighdeánach na Gníomhaireachta)
  • Gearáin faoi bholadh ó chónaitheoirí sa cheantar timpeall ar na líonta talún a fhíorú, agus
  • Cleachtais bhainistíochta bolaidh ar an suíomh a bhreathnú.

Tá torthaí na hoibre sin ag tabhairt treorach do na pleananna forfheidhmiúcháin do na láithreáin seo.

FORFHEIDHMIÚ DLÍ

Deis fhorfheidhmiúcháin amháin atá ar fáil don EPA ná ionchúiseamh. Tá fógraí dlí chun bearta sonracha a chur i bhfeidhm d'fhonn truailliú a sheachaint nó a chur ina cheart i measc na ndeiseanna eile. I measc caingne dlí ar thug an EPA faoi in 2007 bhí siad seo a leanas:

 • Tugadh 12 chás i gcoinne ceadúnaithe os comhair na gCúirteanna Dúiche. Ciontaíodh ceadúnaithe in 11 de na cásanna sin agus cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm sa chás deiridh. Bronnadh na fíneálacha agus na costais de €160,418 ar an EPA. Bhain an chuid is mó de na cúisimh le sárú seasta ar luachanna teorann astuithe, mainneachtain i mbonneagar a chur isteach, faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a chur ar fáil don EPA agus mainneachtain i bhfaisnéis nó fógra faoi theagmhais a chur ar fáil don EPA mar a éilítear de réir choinníollacha na gceadúnas.
 • Rinneadh trí imscrúdú coiriúil sonrach eile le linn na bliana agus cuireadh dhá chomhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí le breithniú do chúiseamh ar díotáil. Sa dá cás, bhain na líomhaintí a bhí mar ábhar an imscrúdaithe le dramhaíl a rialú in oibríochtaí stáisiún aistrithe dramhaíola.
 • II rith na bliana, cuireadh tús le Staidéar ar Úsáid Smachtbhannaí Riaracháin do Chionta Comhshaoil i dTíortha Inchomparáide eile agus Measúnú ar a n-úsáid féideartha in Éirinn agus táirgfear tuarascáil deiridh go luath i 2008.

Ag deireadh mhí na Nollag 2007, bhí 33 cás sa Chúirt Dúiche idir lámha ag an EPA.

Mar thoradh ar chaingean dlí a thug an EPA, gheall ceadúnaithe aonair suas le €1 mhilliún de bhearta feabhais cosúil le feabhas a chur ar ionaid chóireála fuíolluisce agus raon oibreacha feabhsúcháin comhshaoil a dhéanamh ar an láithreán.

FORFHEIDHMIÚ MAIDIR LE hÚDARÁIS PHOIBLÍ

Maoirseacht ar Údaráis Áitiúla

Tá ról maoirseachta ag an EPA maidir le gníomhaíochtaí caomhnaithe comhshaoil na n-údarás áitiúil.

Rinneadh 44 iniúchadh ar ionaid chóireála dramhuisce (16) agus ionaid chóireála uisce ólacháin (28) a bhain le húdaráis áitiúla in 2007. Rinneadh 15 iniúchadh ar údaráis áitiúla chun scrúdú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Chóras Bainistíochta na nÚdarás Áitiúil, na n-Íoschritéar Molta ag an AE d'Imscrúdú Comhshaoil agus an Nóis Imeachta Náisiúnta do Ghearáin.

Rinneadh 64 imscrúdú de bhun 459 gearán déanta chuig an EPA i ndáil le gníomhaíochtaí a raibh údaráis áitiúla freagrach astu. Bhain formhór na ngearán sin le saincheisteanna bainistíochta dramhaíola nó bainistíochta uisce agus bhain formhór na gcinn eile le boladh, torann agus pleanáil. Mar thoradh ar na himscrúduithe sin, eisíodh 88 fógra comhairle agus molta le húdaráis áitiúla.

Eisíodh seacht dTreoir i ndáil le saincheisteanna bainistíochta dramhaíola agus bainistíochta uisce. Eisíodh iad le Comhairle Contae Loch Garman, Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae na Gaillimhe, Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Shligigh agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin.

Tá tuilleadh sonraí ar Ghníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin maidir le hÚdaráis Phoiblí le fáil i dTábla 4.

Tábla 4: Gníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin maidir le hÚdaráis Phoiblí 2007
Iniúchtaí

59

Imscrúduithe a rinneadh

64

Fógraí comhairle agus molta

88

Treoracha Beartaithe a seirbheáladh

8

Directions served

7

An Líonra Forfheidhmiúcháin Comhshaoil (EEN)

Comhordaíonn an EPA Líonra Forfheidhmiúcháin Comhshaoil Náisiúnta. Úsáideann an Líonra na hacmhainní comhiomlána, an saineolas agus an cumas imscrúdaithe atá ar fáil go náisiúnta chun dul i ngleic le coiriúlacht comhshaoil. Tá cáil mhór ar an Líonra agus tugann sé os cionn 1,000 ball foirne le chéile ó bhreis agus 50 gníomhaireacht. Tá baill ag obair ar fud 9 bpríomhréimse grúpáilte faoi na téamaí Dramhaíl, Uisce, Bainistíocht Forfheidhmiúcháin agus Freagracht Táirgeora.

San áireamh ar ghníomhaíochtaí an Líonra in 2007 bhí:

 • Seoladh Nós Imeachta Náisiúnta do Ghearáin i gcomhar le foilsiú na bileoige An bhfaca tú rud éigin? Abair rud éigin chun go mbeadh sé níos éasca do bhaill an phobail gearáin chomhshaoil a dhéanamh;
 • Thug comhdhálacha náisiúnta faoi uisce agus dhramhaíl, le cois ócáidí líonra eile, na húdaráis forfheidhmiúcháin chuí le chéile chun déileáil le saincheisteanna forfheidhmiúcháin ar bhealach comhtháite;
 • Rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar an Líonra Forfheidhmiúcháin leis an mbéim athraithe ó oiliúint agus treoir a chur ar fáil go cur i bhfeidhm agus iniúchadh/imscrúdú.
 • Bunaíodh meithleacha nua chun oibriú ar Chripteaspóiridiam agus ar aer/tuaslagóirí;
 • Cuireadh Rialacháin Uisce Ólacháin nua i bhfeidhm agus cuireadh treoir fhairsing eislín faoi Chripteaspóiridiam ar fáil d'údaráis áitiúla ar an láithreán gréasáin;
 • Seoladh an bullaitín um Dhíriú ar Fhorfheidhmiú Dramhaíola ag an gComhdháil Náisiúnta Dramhaíola;
 • Seachadadh agus forbraíodh cúrsa oiliúna speisialaithe ar forfheidhmiú dramhaíola;
 • Leanadh ar aghaidh le comhghníomhartha maidir le forfheidhmiú dramhaíola.
Tábla 5: Gníomhaíochtaí an Líonra Forfheidhmiúcháin Comhshaoil 2007
Seimineáir agus Ceardlanna (iomlán) 8
An Líonra Bainistíochta Forfheidhmiúcháin

3

Líonra Dramhaíola Neamhúdaraithe

1

Líonra Freagrachta Táirgeora (WEEE agus Pacáistíocht)

3

Líonra Tuaslagóirí

1

Comhdhálacha (iomlán)

2

An Chomhdháil Náisiúnta Uisce

1

An Chomhdháil Náisiúnta Dramhaíola

1

Cruinnithe Grúpaí Oibre (iomlán)

20

Dramhaíl Neamhúdaraithe

3

Lastas Trasteorann

2

Dramhaíl ó Threalamh Leictreach nó Leictreonach

4

Córas Bainistíochta na nÚdarás Áitiúil

2

Gearáin Chomhshaoil

1

An Éirne/An Abhainn Mhór

3

Abhainn na Siúire

3

Tuaslagóirí

2

Iomlán na nImeachtaí ag an Líonra

30

Gníomhaíochtaí Gaolmhara Eile
Cruinnithe um Chreat-Treoir Uisce

9

Cruinnithe EPA/EHS idir an EPA agus Seirbhís Comhshaoil agus Oidhreachta Thuaisceart Éireann

5

Cruinnithe Ghrúpa Oiliúna Náisiúnta na Seirbhísí Uisce

7

Imeachtaí IMPEL

7

Líon na bpleananna imscrúdaithe faighte ó LAnna (de réir RMCEI)

34

Líon na gCúrsaí Oiliúna arna seachadadh

5

Baill ghníomhacha an eislín

595

Gníomhaíochtaí Dramhaíola Neamhúdaraithe

Tá sé mar phríomhthosaíocht fós ag an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil dul i ngleic le gníomhaíocht neamhúdaraithe dramhaíola. Leis sin chuathas i mbun oibre i rith 2007 le húdaráis áitiúla agus le baill den Gharda Síochána lena chinntiú go bhfuil cur chuige comhtháite in Éirinn maidir le dul i ngleic le coiriúlacht comhshaoil. Tá an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil ag comhoibriú le comhghleacaithe i dTuaisceart Éireann freisin chun dul i ngleic le saincheisteanna trasteorann a bhaineann le dramhaíl mhídhleathach.

Leanadh leis an líne gutháin 24 uair an chloig do dhumpáil mhídhleathach a chur ar fáil ar feadh 2007. Bhí comhoibriú eagraíochtaí mar údaráis áitiúla agus An Garda Síochána i gceist leis seo.

Foilsíodh an Cód Cleachtais Measúnú Riosca Comhshaoil i gcás Láithreáin Diúscartha Dramhaíola Neamhrialaithe agus cuireadh an oiliúint ghaolmhar ar fáil. Foilsíodh an chéad tuarascáil chomhdhlúite ar ghníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil in 2007 chomh maith.

Tionscnaíodh imscrúduithe ar ghluaiseacht mhídhleathach dramhaíola trasteorann agus forbraíodh treoir maidir le comhaid imscrúduithe coiriúla a ullmhú agus a chur faoi bhráid oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus cuireadh i bhfeidhm í.

Fuíolluisce Uirbeach

I rith 2007, lean an EPA ar aghaidh ag úsáid a cumhachtaí maoirseachta thar údaráis áitiúla chun feabhais ar fheidhmiú agus bhainistíocht ionaid chóireála fuíolluisce a spreagadh. Rinne an Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil 16 iniúchadh ar Údaráis Áitiúla le linn 2007 chun an leibhéal géilliúntais do reachtaíocht a bhaineann le bainistíocht fuíolluisce a dhearbhú. Mar chuid den phróiseas iniúchta, agus in iar-imscrúduithe a rinneadh chun gearáin a imscrúdú, rinneadh imscrúdú ar 37 gléasra cóireála fuíolluisce in 2007.

Cáilíocht an Uisce Ólacháin

I Márta 2007, bronnadh cumhachtaí nua ar an EPA i réimse an uisce ólacháin faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Ólacháin) (Uimh. 2), 2007. Is í an EPA an t-údarás maoirseachta do sholáthairtí uisce ólacháin poiblí anois. Ceanglaítear ar sholáthraithe uisce poiblí (údaráis shláintíocha) an EPA a chur ar an eolas faoi sháruithe ar chaighdeáin uisce ólacháin agus aon treoracha a thugann an EPA a chomhlíonadh. Tá cumhachtaí comhchosúla ag údaráis shláintíocha i ndáil le soláthairtí uisce príobháideacha (.i. grúpscéimeanna uisce). Tugadh ról reachtúil d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freisin maidir le cosaint shláinte an duine agus ní mór don údarás sláintíoch agus don EPA dul i gcomhairle léi nuair atá riosca féideartha ann do shláinte an duine mar thoradh ar fhadhb le soláthar uisce ólacháin.

Le linn 2007, rinne an EPA measúnú ar 101 fógra a fuarthas faoi na Rialacháin nua agus sheirbheáil siad 22 Treoir faoi shaincheisteanna uisce ólacháin ar údaráis shláintíocha, lena n-áirítear Treoir do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe maidir leis an ngéarchéim Cripteaspóiridiam a tharla i Márta 2007. I rith 2007 bhí iarrachtaí an EPA dírithe ar na réimsí a aithint a mbaineann an riosca is mó leo ó thaobh shlándáil agus shábháilteacht an tsoláthair uisce ólacháin in Éirinn de, agus ar na bearta ar gá iad a chur i gcrích chun na rioscaí sin a íoslaghdú.

Forbraíodh agus eisíodh treoir d'údaráis áitiúla maidir le neamhghéilliúntais uisce ólacháin a thuairisciú agus conas plé leo. Éascaíodh idirchaidreamh leanúnach le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus forbraíodh treoir aontaithe maidir leis na critéir d'fhógra beirithe. Chomh maith leis sin forbraíodh Liosta Beart Leasúcháin de sholáthairtí uisce poiblí a bhfuil beart forfheidhmiúcháin nó tuilleadh feabhsaithe ag teastáil uathu.

In Eanáir 2007 foilsíodh an Tuarascáil ar Chaighdeán an Uisce Ólacháin in Éirinn 2005 agus le linn 2007 ullmhaíodh an chéad tuarascáil le hullmhú faoi na Rialacháin nua le foilsiú in Eanáir 2008.

Fosfar in Uiscí Dromchla

Rinne an OEE measúnú ar dhul chun cinn le cur i bhfeidhm na Rialachán Fosfair ag údaráis áitiúla agus cuimsíodh tuarascáil ar na torthaí i dtuarascáil na dTáscairí Uisce 2006 a d'fhoilsigh an EPA i nDeireadh Fómhair 2007. Ba é príomhthoradh an athbhreithnithe ná gur léirigh sonraí monatóireachta ón tréimhse 2004 - 2006, i gcás aibhneacha, go raibh cáilíocht an uisce ag 69.5 faoin gcéad de na stáisiúin mhonatóireachta ag cloí leis na Rialacháin Fosfair.

Saincheisteanna Oidhreachta a bhaineann leis an gComhshaol

Mar aon le formhór na dtíortha forbartha, tá Éire ag déileáil le saincheisteanna oidhreachta a bhaineann leis an gcomhshaol cosúil le seanlíonta talún, láithreáin mhianaigh tréigthe agus talamh éillithe. Rinneadh dul chun cinn i dtaca leis na saincheisteanna seo, ach beidh na blianta thart sula mbeidh na saincheisteanna oidhreachta uile réitithe. Is iad seo a leanas buaicphointí na hoibre a rinneadh in 2007 chun dul i ngleic le saincheisteanna oidhreachta.

Measúnú Riosca - Iar-láithreáin Dramhaíola

Tá thart ar 300 iar-láithreán dramhaíola ar fud na hÉireann. Is iad sin na láithreáin ar tugadh 'dumpa an bhaile' orthu cheana. Tá líon i bhfad níos lú de láithreáin dramhaíola mhídhleathacha ann freisin; cruthaíodh formhór acu idir 1998 agus 2002 agus is dramhaíl tógála agus scartála atá iontu den chuid is mó. I mí Aibreáin 2007, d'fhoilsigh an EPA Cód Cleachtais a chuireann creatlach ar fáil chun na láithreáin sin a aithint, na rioscaí féideartha lena mbaineann a mheasúnú agus na bearta feabhais nó gníomhartha ceartúcháin iomchuí a aithint a bhfuil gá leo chun an riosca don chomhshaol agus do shláinte an duine a íoslaghdú.

I ndiaidh fhoilsiú an Chóid, chuir an EPA oiliúint ar fhoireann an údaráis áitiúil faoi conas é a úsáid agus a chur i bhfeidhm. Anois tá an Cód á chur i bhfeidhm ag údaráis áitiúla agus tá an EPA ag déanamh maoirseachta ar a chur i bhfeidhm.

Tionscadal na Mianach Tréigthe

I mí Feabhra 2006, chuir an EPA agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (Suirbhé Geolaíochta na hÉireann agus an Rannóg Taiscéalaíochta agus Mianadóireachta) tús le comhthionscadal chun iniúchtaí láithreáin mionsonraithe a dhéanamh ar láithreáin tosaíochta de mhianaigh stairiúla chun measúnú a dhéanamh ar an riosca féideartha lena mbaineann do shláinte agus shábháilteacht an duine agus don chomhshaol níos leithne agus chun moltaí a dhéanamh i ndáil le bainistíocht na láithreán seo sa todhchaí. Tá saineolaithe idirnáisiúnta i ngeochobhsaíocht agus measúnú riosca ag tabhairt comhairle faoin tionscadal.

Go dtí seo, tá iniúchadh déanta ar bhreis agus 100 láithreán mianaigh miotail agus guail agus rinneadh anailís mhionchruinn gheoicheimiceach agus gheochobhsaíochta. Is féidir suímh na láithreán seo a fheiceáil i bhFigiúr 1. Ríomhadh toirt dramhaíola do níos mó ná 300 mianach, le toirteanna ag dul ó na céadta tonna chuig na milliúin tonna. Measúnaíodh cobhsaíocht struchtúrtha thart ar 500 gné lena n-áirítear dambaí fuíll, tollbhealaí, fánaí, sloic, coirp uisce mianach agus foirgnimh. Forbraíodh prótacail samplála mhionsonraithe agus dearadh dréacht-mhodheolaíocht chun iad a rangú. Táthar ag súil leis an tionscadal seo a thabhairt chun críche in 2008.

Talamh Éillithe

I 2007, rinne an EPA imscrúdú ar ghearán a bhain le héilliú miotail throim ag an bPáirc Theas, An Cladach, Cathair na Gaillimhe. D'iarr an EPA ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tuarascáil a thabhairt dóibh faoina cuid imscrúduithe agus d'éiligh sé uirthi measúnú riosca agus moltaí do bhearta feabhais a sholáthar. I mí Aibreáin 2007 d'aontaigh an EPA go raibh an measúnú riosca sásúil, agus d'aontaigh sé leis an moladh feabhais fadtréimhseach ithir ghlan a chur ar barr chuid thuaidh an láithreáin. I mí na Nollag 2007, bhí na páirceanna réidh le haghaidh úsáid caitheamh aimsire arís.

Figiúr 1: Suímh na Láithreán Mianaigh Stairiúla in Éirinn Atá Faoi Imscrúdú