You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

An Oifig Chumarsáide agus Seirbhísí Corparáide

Cuireann an Oifig Chumarsáide agus Seirbhísí Corparáide (OCCS) na córais agus na struchtúir eagrúcháin bhunriachtanacha ar fáil a ligeann don EPA an sainordú atá aige a chur i gcrích go críochnúil agus spriocanna 2020Vision a bhaint amach.

Tá bainistiú acmhainní daonna, sláinte agus sábháilteacht, oiliúint agus forbairt foirne, airgeadas, bainistíocht ar áiseanna, caidreamh meán agus cumarsáid, foilseacháin, seirbhísí leabharlainne agus taispeántais agus forbairt agus cúnamh maidir le teicneolaíocht faisnéise san áireamh ar fheidhmeanna an OCCS.

Tá an Oifig freagrach chomh maith as straitéis eagrúcháin agus pleanáil ghnó, rialachas corparáide, lena n-áirítear iniúchadh inmheánach agus comhordú na dtionscnamh um sheirbhís ardchaighdeáin don chustaiméir ag an EPA.

Rialachas Corparáideach

Tá an EPA tiomanta do chloí leis na caighdeáin rialachais chorparáidigh is airde agus cultúr an dea-rialachais a leabú i ngach Oifig agus aonad gnó dá cuid. Mar chuid den chur i bhfeidhm leanúnach ar an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Chomhlachtaí Stáit, lean an EPA ag déanamh iniúchtaí inmheánacha faoi mhaoirseacht an Choiste Iniúchta Inmheánaigh. Bunaíodh Coiste Iniúchta Inmheánaigh nua in Eanáir 2007 agus beidh sé in oifig ar feadh tréimhse trí bliana. Thionóil an Coiste 4 chruinniú in 2007. D'fhorbair an Coiste Iniúchta Inmheánaigh agus Bord an EPA Plean Iniúchta Inmheánaigh chun an tréimhse 2008 - 2009 a chlúdach agus aontaíodh air. Le linn 2007, rinne an EPA athbhreithniú ar reachtaíocht chorparáideach a bhfuil sé de dhualgas uirthi cloí léi de réir an dlí agus thosaigh sí ar chóras a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghéilliúntas don reachtaíocht chorparáideach sin.

Seirbhís Ardchaighdeáin don Chustaiméir (QCS)

Tá Cairt Chustaiméirí an EPA le fáil ar láithreán gréasáin an EPA. D'aithin an Plean Gníomhaíochta QCS 2007 spriocanna straitéiseacha an EPA maidir le seirbhís don chustaiméir agus thug sé 12 phrionsabal QCS an Rialtais faoi deara. Is iad seo a leanas na príomhthionscnaimh sa Phlean QCS 2007 chun seirbhís don chustaiméir a fheabhsú:

  • Seachadadh Seirbhíse a Fheabhsú
  • Iontaoibh a Bhunú le Comhphobail agus Páirtithe Leasmhara
  • Treoir a Fhorbairt
  • Feabhas a chur ar Sheirbhís Inmheánach do Chustaiméirí
  • Feidhmíocht na Seirbhíse don Chustaiméir a Thomhas

D'aithin gach oifig gníomhartha ar leith faoi gach ceann de na tionscnaimh seo. Tuairiscíodh ar chur i bhfeidhm an Phlean do Bhord an EPA ar bhonn ráithiúil. Mar chuid d'éachtaí suntasacha QCS le linn 2007 bhí athchóiriú láithreán gréasáin an EPA, forbairt ENVision breathnadóir léarscáile comhshaoil idirghníomhach, cáipéisí ceadúnúcháin a sholáthar i bhfoirm leictreonach ar an láithreán gréasáin agus seoladh na bileoige An bhfaca tú rud éigin - Abair rud éigin chun go mbeadh sé níos éasca don phobal gearán a dhéanamh faoin gcomhshaol.

Thug an EPA faoi roinnt gníomhaíochtaí chun feidhmíocht na seirbhíse don chustaiméir a thomhas le linn na bliana. San áireamh iontu seo bhí suirbhé siopadóireachta rúnda, iniúchtaí inmheánacha ar Chóid Chleachtais QCS an EPA agus córas rianaithe píolótach chun monatóireacht a dhéanamh ar cheisteanna arna bhfáil ó chustaiméirí EPA

Fuarthas trí ghearán ó chustaiméirí in 2007 agus déileáladh leo.

Cumarsáid

Rinne oifig chaidrimh mheán an EPA plé le breis agus 948 fiosrúchán meán in 2007, sin ardú 28 faoin gcéad ar an mbliain roimhe. Chuir sé sraith d'ailt mhíosúla rathúla i nuachtáin réigiúnacha chomh maith. Scríobhadh na hailt ar shaincheisteanna éagsúla a bhain leis an EPA agus bhí siad go léir curtha in oiriúint don chontae/réigiún a bhí i gceist.

I bhFeabhra 2007 foilsíodh agus scaipeadh cáipéis Bhuaicphointí na Bliana an EPA, a thugann eolas ar phríomhbhearta an EPA le bliain anuas, agus scaipeadh trí cinn de nuachtlitreacha corparáideacha EPANews le síntiúsóirí le linn na bliana.

Bhí an EPA ina hurraitheoir ar an tríú comhdháil bhliantúil Environment Ireland i Meán Fómhair. Cuireann an comhdháil fóram ar fáil chun forbairtí suntasacha i mbeartas comhshaoil Thuaidh agus Theas a plé. Bhí 'I dTreo 2020: Todhchaí an Chomhshaoil in Éirinn' mar théama na Comhdhála i mbliana agus bhí sé bunaithe ar spriocanna agus ar chuspóirí Fís2020. Bhí sé dírithe go mór ar na hathruithe agus tionscnaimh a bhfuil gá leo anois - i réimsí cosúil le hathrú aeráide, bainistíocht dramhaíola, bainistíocht uisce agus iompar - chun na bunsraitheanna a bhunú d'fhonn na spriocanna dúshlánacha arna leagadh amach ag Fís2020 a chomhlíonadh.

Bhí caidreamh idir foireann an EPA aguleas na páirtithe leasmhara ag raon imeachtaí náisiúnta agus áitiúla le linn na bliana, ar a n-áirítear Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT agus an Comórtas Náisiúnta Treafa.

Láithreán Gréasáin an EPA

Athsheoladh láithreán gréasáin an EPA i mí na Bealtaine 2007 agus i dtuarascáil ríomhrialtais de chuid an AE dúradh an méid seo a leanas faoi, "déanta go han-mhaith...Tá sé eagraithe de réir riachtanas an úsáideora agus tugann sé rochtain feabhsaithe ar an ábhar". Cuireadh áis idirghníomhach bunaithe ar léarscáileanna ar a dtugtar ENVision leis an láithreán i mí Mheán Fómhair. Ligeann sé d'úsáideoirí faisnéis a fháil faoi cháilíocht an chomhshaoil san áit a bhfuil cónaí orthu.

Oideachas

Fuair gach bunscoil agus meánscoil ar fud na tíre pacáiste acmhainní oideachais ón EPA i mí na Samhna. Bhí CDanna agus DVDanna le hábhar saincheaptha sa phacáiste, chomh maith le póstaeir fhrith-bhrúscair agus faisnéis ar sheirbhísí ábhartha an EPA ar nós an áis ar líne ENVision.

Lean an EPA ag cur leis an sraith teilifíse ENVision in 2007. Craoladh cúigiú sraith ar RTE 1 go luath san Earrach. Bhraith iomlán de 360,000 lucht féachana ar an meán ar gach clár. Bhí an séú sraith de ENVision á forbairt le linn na bliana le craoladh sa chéad ráithe de 2008.

Bhí an EPA ina hurraitheoir ar chlár ar Athrú Aeráide chomh maith i sraithe nua eolaíochta dar teideal The Investigators ag tarraingt aird ar chuid den obair iontach atá á dhéanamh ag taighdeoirí eolaíochta na hÉireann. Craoladh é go déanach istoíche ar RTE 1 agus ba é meánlíon an luchta féachana do gach clár ná 150,000.

Síneadh Clár na dTithe Glasa, arna fhorbairt in 2006 i gcomhpháirtíocht idir an EPA agus An Taisce, le 18 bpobal áitiúil le linn na bliana Is í aidhm an chláir ná tacú le gníomhartha dearfach comhshaoil idir dhaoine fásta trí chomhairle phraiticiúil a chur ar fáil, ag cur le líonra na scoileanna glasa.

Cumarsáid Inmheánach

Mar eagraíocht atá ag fás agus a bhfuil clúdach geografach leathan aici, leanann cumarsáid idirnáisiúnta de bheith fíorthábhachtach in oibríochtaí an EPA. Tionóladh roinnt ceardlanna timpeallachta don fhoireann le linn 2007 agus mar thoradh orthu siúd forbraíodh straitéis chumarsáide inmheánaí a bheidh le cur i bhfeidhm in 2008. Tá ról tábhachtach ag coiste comhpháirtíochta an EPA, Meitheal, a luaitear thíos, i monatóireacht a dhéanamh ar chumarsáid inmheánach laistigh den EPA agus í a fheabhsú. Le linn 2007, d'eagraigh Meitheal an lá malairte faisnéise bliantúil ar a fhreastal baill foirne an EPA ó na réigiúin uile.

Acmhainní Daonna

Tá 290 ball foirne in iomlán ag an EPA ag deireadh 2007. Tá 140 ball den fhoireann lonnaithe ag Ceanncheathrú an EPA i Loch Garman agus fuílleach na foirne lonnaithe in Oifigí Cigireachta Réigiúnacha agus in Oifigí eile ar fud na tíre.

Forbraíodh Cód Cleachtais um Earcaíocht agus foilsíodh Treoir Forbartha Gairme don fhoireann. Forbraíodh agus seachadadh Cúrsa Agallaimh Bunaithe ar Inniúlacht. Cuireadh an t-athbhreithniú ar Nósanna Imeachta agus Bheartais Acmhainní Daonna i gcrích agus foilsíodh an 2ú eagrán den Lámhleabhar d'Fhostaithe go leictreonach. Cuireadh iomlán de 13 Chomórtas Earcaíochta i gcrích in 2007.

Rinneadh tuilleadh forbartha ar an gCóras Bainistíochta Faisnéise um Acmhainní Daonna agus rinneadh uasghrádú ar an gcóras Ama agus Freastail. Bunaíodh Grúpa Oibre ar Shoiléiriú Róil chun athbhreithniú a dhéanamh ar ról agus fhreagrachtaí na mBainisteoirí Líne laistigh den EPA.

Seirbhísí Teicneolaíochta Faisnéise

In 2007, bhí seirbhísí teicneolaíochta faisnéise an EPA dírithe ar thacú le cur i bhfeidhm rialachán nua comhshaoil, agus ar thacú leis an sprioc fhadtéarmach d'fheabhsú leanúnach a dhéanamh ar bhailiú, mheasúnú agus sholáthar faisnéise, do na páirtithe leasmhara uile.

Forbraíodh córas ríomhaire nua chun bainistiú a dhéanamh ar bhailiú agus scaipeadh faisnéise maidir le hastuithe truailleán agus aistrithe dramhaíola na hÉireann Baileoidh an EPA an fhaisnéis seo ó láithreáin thionsclaíocha na hÉireann agus ina dhiaidh sin cuirfear í faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh don Chlár um Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (PRTR). Táthar ag súil go gcuirfidh na fardail truaillithe seo ó láithreáin thionsclaíocha agus fhoinsí eile brú suntasach anuas ar na leibhéil truaillithe.

Le tacú le ról monatóireachta agus measúnaithe an EPA, tá teicneolaíocht nua curtha i bhfeidhm chun monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar cháilíocht an uisce ólacháin. Forbraíodh córas ríomhaire nua do bhainistiú na rialachán nua ar cheadúnú Ghléasraí Cóireála Fuíolluisce Uirbigh. Tá láithreán gréasáin nua curtha ar bun le húsáid ag Údaráis Áitiúla ar chuid den "Chlár Taispeántais maidir leis an gCosc". Chomh maith leis sin rinneadh feabhsuithe ar chórais inmheánacha an EPA chun éifeachtacht na bpróiseas inmheánach a fheabhsú.

An Coiste Comhpháirtíochta, Meitheal, 2007.

Rinneadh uasghrádú ar líonra cumarsáide sonraí inmheánach chun cumas agus luas na rochtana a mhéadú ó oifigí réigiúnacha uile an EPA. Leagadh caighdeáin TF nua amach ag clúdach próiseas forbartha córas, rialú athraithe a bhainistiú, ríomhchlárú agus bunachair shonraí

Oiliúint agus Forbairt Foirne

Tá an EPA tiomanta go mór don fhoireann a fhorbairt agus oiliúint a chur orthu. Léirítear an tiomantas seo trí sprioc na hEarnála Poiblí de 4% den phárolla a chaitheamh ar Oiliúint agus Forbairt a bhaint amach nó a shárú go rialta. Tháinig an caiteachas díreach ar oiliúint sa bhliain go breis agus €690,000 in iomlán.

Bhí baill foirne páirteach i gclár de 221 cúrsa oiliúna, ceardlann, comhdháil agus seimineár, in Éirinn agus thar lear, i rith na bliana a mb'ionann a líon agus 2,342 lá oiliúna ar fad, ag tabhairt meán de 8 lá oiliúna in aghaidh an duine. Lean an EPA leis an gClár Forbartha Foirne a rolladh amach, arna chomhardú ag foghrúpa de Meitheal, Coiste Comhpháirtíochta an EPA. Is é cuspóir an cháir seo cur ar chumas rannpháirtithe na príomhinniúlachtaí iompair a aithint agus a fhorbairt atá riachtanach chun a gcumas a bhaint amach laistigh dá róil reatha agus amach anseo agus chun na scileanna agus na hinniúlachtaí atá riachtanach le n-obair i dtimpeallacht nua-aoiseach atá dírithe ar an gcustaiméir a thabhairt d'fhoireann an EPA. Tionscnaíodh clár oiliúna nua ag deireadh na bliana agus lean an EPA le bheith tiomanta do bhreisoideachas trí chuidiú le baill foirne cúrsaí staidéir a bhaineann le hábhar a leanúint ina gcuid ama féin.

Sábháilteacht, Sláinte agus Leas

Tá an EPA tiomanta do shábháilteacht, sláinte agus leas na foirne a chinntiú trí chloí go docht le Cóid Chleachtais/Caighdeáin Sláinte agus Sábháilteachta agus trí oiliúint oiriúnach, cláir feasachta sábháilteachta agus trealamh cosanta pearsanta a chur ar fáil. Coinníodh taifead sábháilteachta sármhaith an EPA agus níor tharla timpiste thromchúiseach ar bith sa láthair oibre le linn 2007.

In 2007, leanadh le béim a chur ar mheabhraíocht faoi chúrsaí sábháilteachta, sláinte agus leasa, trí chlár oiliúna sábháilteachta fairsing a sholáthar lena n-áirítear clár faireachais sláinte a fhorbairt le rolladh amach thar thréimhse trí bliana don fhoireann go léir.

Rinne iniúchóir seachtrach iniúchadh ar Ráiteas Sábháilteachta an EPA agus ar a Clár Bainistíochta Sábháilteachta agus bhí toradh an-sásúil air. Roghnaíodh clár hidriméadrach mar cheann de na gníomhaíochtaí riosca tosaíochta le hiniúchadh go seachtrach agus cuireadh é seo i gcrích in 2007. Rinne na teicneoirí hidriméadracha uile oiliúint um measúnú riosca a bhaineann go sainiúil leis an réimse oibre seo.

Rinneadh iniúchtaí rochtana ag áitreabh an EPA in 2007 agus cuireadh plean forfheidhmiúcháin ar bun chun moltaí na n-iniúchtaí a chur i bhfeidhm. Tá an EPA tiomanta don Ghradam do Shármhaitheas trí Inrochtaineacht a bhaint amach arna riar ag an Údarás Náisiúnta Míchumais; cuireadh iarratais isteach ar dhá shuíomh i mí na Nollag.

Coiste Comhpháirtíochta an EPA

Tá Coiste Comhpháirtíochta (Meitheal) ar bun ag an EPA ó 1999 i leith. Tá an Coiste Comhpháirtíochta déanta suas d'ionadaithe bainistíochta, ceardchumainn agus foirne agus cinntíonn sé go nglactar cur chuige rannpháirteach i bplé le saincheisteanna agus dúshláin de réir mar a thagann siad chun cinn. Déanann Meitheal an chuid is mó dá cuid oibre trí fhoghrúpaí agus ullmhaítear plean gníomhaíochta gach bliain.

Le linn 2007, bhí ról suntasach ag Meitheal i bhforbairt leanúnach an Chórais Bhainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta don fhoireann, i gcomhordú tionscnaimh Sláinte agus Sábháilteachta, i nGlasú an EPA agus in dhá thuarascáil dul chun cinn a ullmhú ar an bPlean Gníomhaíochta 'I dTreo 2016'. Lean an foghrúpa ar eagrúchán agus forbairt foirne ag obair ar chláir fhorbartha foirne a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Comhaontú Náisiúnta

Faoin gComhaontú Náisiúnta, 'I dTreo 2016', forbraíodh Plean Gníomhaíochta agus d'fhormheas an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil é in 2006. Pléann an plean gníomhaíochta saincheisteanna mar úsáid éifeachtach acmhainní, seirbhís don chustaiméir, ríomhrialtas agus solúbthacht agus nuachóiriú eagrúcháin.

Cuireadh an chéad Tuarascáil Dul Chun Cinn maidir le 'I dTreo 2016', don tréimhse Deireadh Fómhair 2006 - Márta 2007, faoi bhráid na Roinn agus formheasadh é in Aibreán 2007. D'éirigh leis an EPA a spriocanna feidhmíochta a bhaint amach agus rinne siad dul chun cinn suntasach ar raon leathan tionscnamh, lena n-áirítear go háirithe foilsiú Straitéis Chorparáideach an EPA Fís2020, cur i bhfeidhm an phlean iniúchta inmheánaigh, obair sa réimse ceadúnaithe agus idirchaidreamh le páirtithe leasmhara earnálacha agus grúpaí oibre.

Cuireadh an dara Tuarascáil Dul Chun Cinn, don tréimhse Aibreán - Nollaig 2007 isteach le faomhadh i mí na Nollag.

Bhí ról suntasach ag Coiste Comhpháirtíochta an EPA i maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm leanúnach Plean Gníomhaíochta I dTreo 2016.

Coiste Comhairleach

Bhí ceithre chruinniú ag Coiste Comhairleach an EPA le linn 2007. Lean an Coiste air ag cur comhairle úsáideach agus thráthúil ar an nGníomhaireacht ar raon de shaincheisteanna. Chuir an Coiste comhairle ar an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chomh maith maidir lena himní faoi na himpleachtaí acmhainne a bheadh ag obair bhreise a shannadh don Roinn.

Bord an EPA

Bhí 45 cruinniú ag Bord an EPA in 2007, ar a raibh 32 cruinniú teicniúil inar pléadh iarratais ar cheadúnais, ionchúisimh agus saincheisteanna eile oibriúcháin agus 13 chruinniú ginearálta inar pléadh beartas corparáideach, saincheisteanna straitéise agus pleanála.

Saoráil Faisnéise (FOI)

Tháinig 14 iarratas FOI chuig an EPA in 2007 agus déileáladh le 2 cheann a tugadh ar aghaidh ó 2006. Astu sin, tugadh an fhaisnéis iomlán i gcás 5 iarratas acu, tugadh cuid den fhaisnéis i gcás 5 cinn eile, agus diúltaíodh 6 gcinn (sna cásanna seo níorbh ann do na taifid nó bhí siad ar fáil d'iniúchadh poiblí cheana féin). Rinneadh achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise maidir le hiarratas amháin. Bhí an t-achomharc seo, agus dhá achomharc roimhe sin ó 2004 agus 2006 fós arna meas ag Oifig an Choimisinéara ag deireadh na bliana.

Clár Caipitil

Cuireadh an dearadh mionsonrach agus an próiseas tairisceana don síneadh molta ar an gCeanncheathrú i gcrích agus bronnadh an conradh tógála i ndeireadh 2007. Forálann an síneadh do ghnéithe inmharthana ar nós gléasra coire bithmhais ag baint úsáide as sliseanna adhmaid, aisghabháil teasa ó ghléasra aerchóirithe, córas soilse atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de, painéil ghréine fhótavoltacha, bailiú uisce báistí agus cumhacht gaoithe. Tá roinnt réitigh dearaidh éighníomhacha ar nós scáthú gréine, insíothlú aeir, aeráil nádúrtha agus córas dín ghlais san áireamh sa síneadh chomh maith. Leanfaidh an tógáil ar aghaidh ar feadh 2008.

Bogadh isteach sa saotharlann agus sna hoifigí nua i gCill Chainnigh ag tús na bliana. Is é an phríomhobair a dhéantar ag Oifig Chigireachta agus saotharlann an EPA i gCill Chainnigh ná rialú truaillithe uisce in oirdheisceart na hÉireann. I gcomhréir le ról iomlán na Gníomhaireachta i gcaomhnú comhshaoil agus an gá le forbairt inmharthana, dearadh an foirgneamh chun caomhnú fuinnimh a uasmhéadú agus cuimsíonn sé gnéithe ar nós neartú gréine éighníomhacha, úsáid uasmhéadaithe solas nádúrtha an lae, córais soilsithe íseal-fuinnimh agus painéil ghréine do sholáthar uisce te i dtithe.

Comhairleoirí

Le linn 2007, bhain an EPA leas as seirbhísí chomhairleoirí éagsúla. Tugtar liosta de na comhairleoirí a fostaíodh (iad siúd a bhí páirteach sna Cláir um Eolaíocht, Theicneolaíocht, Thaighde agus Nuálaíocht don Chomhshaol (STRIVE) ina measc) i dTábla 6.

Tábla 6: Comhairleoirí Fostaithe in 2007

A & L Goodbody

Enviros Consulting UK Ltd

Nicholas Kenny

A Quick Sharp Ltd

ERA-Maptec Ltd

O'Callaghan Moran & Associates

Achilles Procurement Services

ESRI Ireland Ltd

Odour Monitoring Ireland

Ack Solutions Ltd

Euro Environmental Services

Odournet UK Ltd

Aisling Cronin

Evros - The Computer Centre

Ordnance Survey Ireland

Alcontrol Geochem (Ireland)

Fehily Timoney & Co

Paul Mooney Associates

Alcontrol Laboratories

Future Perfect

Paul Toner

AMAS Ltd

Gandon Enterprises Ltd

Plannet 21 Communications Ltd

Annette O'Neill

Gavin Harte

Pricewaterhouse Coopers

ASKHR Ltd

Geo Demographics Ltd

Propylon

Assure Health and Safety

Geological Survey of Ireland

Quantitech Ltd

B2E Ltd

Graphite HRM Ltd

Repak Ltd

Barry Doyle & Company

Green Light Events

Rits Information Security

Bill Brignal

Helm Corporation Ltd

RPS Group

Byrne Looby Partners

Hook Head Training & Consulting

Scientifics Ltd

Carr Communications Ltd

Infratec

Shauna Deane

Casey McGrath & Associates

Institute of Public Administration

Spectral Signatures Ltd

Clara Clarke Event Management

Ipsus Technologies Ltd

Speed-It Ltd

Clean Technology Centre

Isoniq Ltd

Sysco Software Solutions

Compass Informatics Ltd

Kisters AG

Tartan Technologies Ltd

Coyle Hamilton Willis

Land Quality Management Ltd

Teagasc

Dataworks Ltd

Levitt-Therivel

Terminal Four

David Ball

Maclean Environmental Ltd

Terry Prendergast

Deloitte & Touche

Marketing Bureau Services Ltd

The Circa Group

Dr Catherine Coxon

Mason Hayes +Curran

Timothy Mulvey

Dr David Drew

Matheson Ormsby Prentice

TMS Consultancy Ltd

Dr Ray Flynn

Media Watch Ltd

TMS Environment Ltd

Dr Robbie Meehan

Minerex Environmental Ltd

Tobin Environmental Services

Duncan Laurence Environmental

Mott McDonald Pettit Ltd

Trinity Consultants Incorp

Ecofact Environmental Consultants Ltd

Murray Consultants Ltd

URS Ireland Ltd

Eireann Design

National Irish Safety Organisation

Wilson Architecture

Environment & Resource Management

National Physical Laboratory

 

Enviros Consulting Ltd

Newstead Consulting Ltd

 

Cuimsíonn an liosta seo na comhairleoirí sin gur íocadh breis agus €1000 leo in 2007.