You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997

Tagann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) faoi théarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, a tháinig in éifeacht ar 2 Eanáir 1998, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 a tháinig i bhfeidhm ar 7ú Lúnasa 2002.

Is é beartas an EPA féachaint chuige go n-íoctar gach sonrasc go pras. Cuireadh córais agus nósanna imeachta ar leith i bhfeidhm le go bhféadfaí gach sonrasc a thaifeadadh agus lena chinntiú go ndéanfar íocaíochtaí roimh an dáta dlite. Déantar sonraisc cheannaigh a thaifeadadh go laethúil sa Rannóg Cuntas, agus leantar iad go córasach lena chinntiú go ndeimhnítear gan mhoill iad le híoc. Eisítear íocaíochtaí de réir mar is gá chun íoc pras a chinntiú.

Deartar na rialuithe seo chun neamhchomhlíonadh ábhartha an Achta agus na Rialachán a chosc chomh fada agus is féidir, cé nach féidir dearbhú absalóideach a thabhairt.

Tharla íocaíochtaí malla 429 uaire le linn 2007, a raibh luach thar €317 ag baint leo, agus sháraigh siad seo an dáta dlite faoi 23 lá ar an meán. Ba é luach iomlán na n-íocaíochtaí déanacha seo ná €1,457,271. San iomlán ba é 4.9 % de luach iomlán an n-íocaíochtaí clúdaithe ag an Acht na híocaíochtaí malla, agus ba é €8,804 an t-ús pionóis a bhain leo.

Mary Kelly
An tArd-Stiúrthóir
24 Meitheamh 2008