You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Aguisín 1: Foilseacháin na gNíomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) 2007

Tá an chuid is mó d'fhoilseacháin an EPA ar fáil lena n-íoslódáil ó láithreán gréasáin an EPA ag www.epa.ie.

Tá na foilseacháin ar fad le ceannach ar líne nó ó Dhíolachán Foilseachán an EPA ar +353 12670100

Aer

 • Cáilíocht Aeir in Éirinn 2006 (ar an nGréasán amháin)

Corparáideach

 • Buaicphointí Bliantúla an EPA 2006.
 • Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 2006
 • 2020 Vision
 • EpaNews Eanáir 2007
 • EpaNews Bealtaine 2007
 • EpaNews Deireadh Fómhair 2007

Dramhaíl

 • An Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl - Tuarascáil Bhliantúil 2006
 • An Tuarascáil Náisiúnta Dramhaíola 2005
  (Ar an nGréasán amháin)

Uisce

 • Cáilíocht Uisce Inólta in Éirinn - Tuarascáil don bhliain 2005
 • Na Rialacháin um Shubstaintí Guaiseacha, Tuarascáil Forfheidhmithe Náisiúnta 2005
 • Cáilíocht Uisce in Éirinn 2006 - Príomhtháscairí na Timpeallachta Uiscí
 • Scaoileadh amach Dramhuisce ó Cheantair Uirbeacha in Éirinn - Tuarascáil na mBlianta 2004/2005
 • Cáilíocht Uisce Snámha in Éirinn - Tuarascáil don bhliain 2006

Nótaí treorach

 • Cód Cleachtais - Measúnú Riosca Comhshaoil i gcás Láithreáin Diúscartha Dramhaíola Neamhrialaithe
 • Nóta Treorach maidir le Torann i ndáil le Gníomhaíochtaí Sceidealaithe Eagrán 2 (2006)
 • Nóta Treorach maidir le Monatóireacht ar Astuithe Aeir #2

Tuarascálacha Taighde Comhshaoil

Athrú Aeráide

 • Athrú Aeráide - Forbairt Fachtóirí Astuithe d'Eallach na hÉireann.(Tuarascáil Speisialta)
 • Athrú Aeráide - Floscanna Carbóin ó Thailte Portaigh na hÉireann a Shamhaltú: I dTreo Fardal Floscanna Carbóin ó Thailte Portaigh na hÉireann a fhorbairt. (Tuarascáil Sintéise)
 • Athrú Aeráide - Meastachán d'Astuithe Gáis Cheaptha Teasa ón Talmhaíocht agus Straitéisí Laghdaithe (Tuarascáil Sintéise)
 • Forbhreathnú ar Shamhail RAINS
 • Impleachtaí Sprioc um Chaomhnú Aeráide an AE d'Éirinn

Aer

 • Truailliú Aeir - Cineál agus Bunús PM10 agus Ábhair Cháithníneacha Níos Lú san Aer i gCeantair Uirbeacha. (Tuarascáil Deiridh)

Uisce

 • Measúnú ar Úsáid an Innéacs Ceannas Sóidiam mar Thomhas Féidearthach d'Íogaireacht Aigéid. (Tuarascáil Sintéise)
 • An Chreat-Treoir Uisce - Aithint Stádas Tagartha do Thíopeolaíochtaí Lochanna na hÉireann ag úsáid Modhanna agus Teicníochtaí Pailéilinneolaíocha (IN-SIGHT). (Tuarascáil Sintéise)
 • An Chreat-Treoir Uisce - Córas Tíopeolaíochta agus Measúnaithe Éiceolaíochta Tagairtbhunaithe d'Imscrúdú Tosaigh Lochanna na hÉireann. (Tuarascáil Sintéise)
 • Eotrófú ó Fhoinsí Talmhaíochta - Éifeachtaí Cleachtais Talmhaíochta ar Láisteadh Níotráití. (Tuarascáil Sintéise)
 • An Chreat-Treoir Uisce - Coinníollacha Tagartha agus Tionchair Eotrófaithe in Aibhneacha na hÉireann. (Tuarascáil Sintéise)
 • Cuir Chuige Bhitheolaíocha maidir le Baint Cothaitheach in Earnáil Bia na hÉireann. (Tuarascáil Deiridh)
 • Eotrófú ó Fhoinsí Talmhaíochta - Tionchar an Ainmhí Fhéaránaigh ar Chaillteanas Fosfair ó Fhéarach Innilte
 • An WFD - Measúnú, Rannpháirteachas agus Réimsí Teoranta: Cad iad na Caidrimh? (Tuarascáil Sintéise)
 • Eotrófú ó Fhoinsí Talmhaíochta - Tionchar an Ainmhí Fhéaránaigh ar Chaillteanas Fosfair, Nítrigine, Potaisiam agus Solad ar Fuaidreamh ó Fhéarach Innilte - Staidéar Breacaidh Allamuigh. (Tuarascáil Deiridh)
 • Imscrúdú ar an gCaidreamh idir Stoic Éisc, Rátálacha Cáilíochta Éiceolaíochta (Luachanna Q), Fachtóirí Comhshaoil agus Leibhéal an Eotrófaithe. (Tuarascáil Sintéise)
 • Eotrófú ó Fhoinsí Talmhaíochta - Conairí do Chailliúint Cothaitheach le Béim ar Fhosfar. (Tuarascáil Sintéise)
 • Eotrófú ó Fhoinsí Talmhaíochta - Ithir agus Fosfar: Staidéir Dobharcheantair. (Tuarascáil Sintéise)

Bithéagsúlacht

 • Bithéagsúlacht i bhForaoisí Plandála na hÉireann
 • I dTreo Bunachar Sonraí Ithreach Náisiúnta. (Tuarascáil Sintéise)
 • Córas Faisnéise Ithreach Digiteach d'Éirinn. (Staidéar ar Raon Feidhme)

Úsáid Inbhuanaithe Acmhainní

 • Úsáid agus Rialú Éilimh Chomhshaoil mar Bhealach chun Tomhaltas Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn in Éirinn. (Tuarascáil Deiridh)
 • Tabhairt Isteach Táillí Bunaithe ar Mheáchan do Dhiúscairt Dramhaíl Sholadach Teaghlaigh. (Tuarascáil Deiridh)
 • Athbhreithniú Náisiúnta ar Tháillí Íoc-as-Úsáid ar Bhailiú Dramhaíl Teaghlaigh: Torthaí Fairsinge Suirbhé. (Tuarascáil Idirthréimhseach)
 • Tuarascáil CGPP - Forbairt Clár Táirgthe Níos Glaine Níos Glaise do Thionscal Óstán na hÉireann - Óstáin na hÉireann a Dhéanamh Níos Glaise

Comhtháthú agus Forfheidhmiú

 • Aithint na nAthróg Comhshaoil le húsáid chun Monatóireacht a Dhéanamh ar an Meastóireacht ar an Scéim Cosanta Comhshaoil Tuaithe. (Tuarascáil Sintéise)
 • Bainistíocht Comhshaoil sa Tionscal Eastóscach - Mianraí Neamhsceidealaithe. (Tuarascáil Sintéise)
 • Teicneolaíochtaí Comhshaoil - Treoirlínte faoi Conas Treoir-Thionscadal a Chur ar an Margadh. (Tuarascáil Deiridh)
 • Imscrúdú ar Cén Fáth nach mBaintear go Leor Úsáide as Teicneolaíochtaí Comhshaoil Reatha. (Tuarascáil Sintéise)
 • Treoir faoi Thráchtálú Aschuir Taighde agus Forbartha Comhshaoil - Lámhleabhar do Thaighdeoirí atá ag Fáil Maoiniú Taighde agus Forbartha Comhshaoil
 • Luachanna, Dearcaí agus Iompraíocht Comhshaoil in Éirinn. (Tuarascáil Sintéise)
 • Forbairt Turasóireachta Inbhuanaithe - I dTreo Maolú ar Thionchar an Chinn Scríbe Turasóireachta. (Tuarascáil Sintéise)
 • STRIVE - Clár de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 2007-2013