You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

Ráitis Airgeadais don Bhliain dar críoch 31 Nollaig 2007

 • Ráiteas um Fhreagrachtaí na Gníomhaireachta
 • Ráiteas faoi Chóras Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais
 • Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
 • Beartais Chuntasaíochta
 • Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
 • Ráiteas ar Ghnóthachain agus Chaillteanais Iomlána Aitheanta
 • Clár Comhardaithe
 • Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
 • Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Ráiteas um Fhreagrachtaí na Gníomhaireachta

De réir Alt 50 (1) den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, ní mór don EPA ráitis airgeadais a ullmhú ar cibé bealach agus a cheadódh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i gcomhairle leis an Aire Airgeadais. Agus an EPA ag ullmhú na ráiteas airgeadais sin, ní foláir di:

 • beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go comhsheasmhach ansin;
 • breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
 • ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura mbíonn sé mí-oiriúnach a ghlacadh leis go leanfar ar aghaidh le feidhmiú an EPA;
 • aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú.

Tá an EPA freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnach ag aon tráth staid airgeadais an EPA agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 50 d'Acht an EPA. Tá freagracht ar an EPA chomh maith a cuid sócmhainní a chosaint agus bearta réasúnacha a ghlacadh le cosc a chur ar chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile agus iad a aimsiú.

Ráiteas faoi Rialuithe Airgeadais Inmheánach 2007

 1. Thar ceann Bhord Stiúrthóirí an EPA, admhaím ár bhfreagracht maidir le cinntiú go gcoinnítear agus go n-oibrítear córas éifeachtach rialuithe airgeadais inmheánacha, maidir le cuntais an EPA a ullmhú agus gach dualgas reachtúil a bhaineann leis an nGníomhaireacht a chomhlíonadh.
 2. Admhaíonn Stiúrthóirí an EPA chomh maith gur cinnteacht réasúnach amháin seachas cinnteacht iomlán is féidir a chur ar fáil maidir le córas na rialuithe airgeadais inmheánacha go ndéantar na sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó mírialtacht ábhartha a chosc nó go dtugtar faoi deara go tráthúil iad.
 3. Na Príomhbhearta Rialaithe
  1. Tá bearta déanta ag Stiúrthóirí an EPA chun an timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú taobh istigh den Ghníomhaireacht trí:
   • Ráiteas Straitéise an EPA 2020Vision - Protecting and Improving Ireland's Environment a fhoilsiú. Baineann an Straitéis nua leis an tréimhse go dtí 2010 agus tá cuspóirí comhshaoil agus eagrúcháin an EPA leagtha amach inti. Déanfar monatóireacht ar chur i bhfeidhm na Straitéise seo agus cuirfear tuairiscí faoi chuig Bord an EPA gach sé mhí.
   • PClár oibre mionsonraithe a chomhaontú le haghaidh gach bliain, agus monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh go rialta ar dhul chun cinn in aghaidh an chláir oibre.
   • Cruinnithe Boird a thionól go rialta chun bainistíocht agus maoirseacht a dhéanamh ar obair an EPA.
   • Coiste Inmheánach Iniúchta a bhunú mar chuid d'athbhreithniú córasach ar timpeallacht rialaithe agus nósanna imeachta rialaithe laistigh den EPA, maoirsiú a dhéanamh ar an Iniúchadh Inmheánach agus comhairle a thabhairt don Bhord maidir leis an gcaoi atá sé á chur i bhfeidhm agus á fhorbairt.
   • Beartas i leith Bainistiú Rioscaí a cheapadh agus a chur i bhfeidhm.
   • Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta a chur i bhfeidhm do gach ball foirne.
   • Freagrachtaí bainistíochta a shonrú go soiléir.
   • Tacar nósanna imeachta airgeadais a ghlacadh chun gnéithe airgeadais suntasacha a bhaineann le gnó an EPA a rialú.
   • Sceideal cuimsitheach de shocruithe árachais a choimeád chun leas an EPA a chosaint.
   • Rialacháin agus buanorduithe a chur ar bun agus a leanúint maidir le gnó an Bhoird a reáchtáil.
   • Cinntiú go sásaítear ceanglais na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí agus Ailt 37 & 38 den An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, maidir le Deimhniú agus Nochtadh ar Leasanna.
   • Feidhmeanna a tharmligean nuair is cuí sin.
   • Athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar bheartais agus nósanna imeachta uile an EPA.
   • Cód Iompair Ghnó maidir le Stiúrthóirí agus Baill Foirne a ghlacadh chucu féin de réir mar a éilítear sa Chód Cleachtais.
  2. Rinneadh athbhreithniú ar Chláir Rioscaí an EPA de réir Beartas Bainistithe Rioscaí na Gníomhaireachta agus ullmhaíodh Clár Rioscaí Corparáideach. Cuireann gach Stiúrthóir ráiteas dearbhaithe rathúil ar fáil don Ard-Stiúrthóir ag admháil na freagrachta maidir le nuashonrú, monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach ar chlár na rioscaí ina (h)oifig féin agus le cinntiú go gcuirtear an Beartas Bainistithe Rioscaí i bhfeidhm.
  3. Tá córas na rialuithe airgeadais inmheánacha bunaithe ar eolas bainistíochta rialta, ar chóras tarmligin agus freagrachta, ar thacar nósanna imeachta airgeadais, ar nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear deighilt na ndualgas agus ar dhianseiceáil leanúnach ag an bhfeidhm airgeadais. Áirítear air go háirithe:
   • Córas buiséadaithe cuimsitheach lena mbaineann buiséad bliantúil a ndéanann Stiúrthóirí an EPA athbhreithniú agus forcheadú air.
   • Buiséid agus údarás buiséadach agus freagracht maidir le feidhmeanna sonracha a shannadh do bhainisteoirí áirithe.
   • Údarás maidir le gach eisíocaíocht airgid an EPA, íocaíocht na dtuarastal, na bpinsean, na gcreidiúnaithe, agus na gcostas srl. a bheith ag Stiúrthóirí agus ag ceithre Bainisteoirí Cláir ainmnithe agus acusan amháin.
   • Athbhreithniú rialta agus leanúnach a dhéanamh ar gach íocaíocht a dhéanann an lucht bainistíochta sinsearach.
   • Athbhreithnithe rialta ag Bord na Stiúrthóirí ar fhaisnéis agus ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla (lena n-áirítear cuntais bhainistíochta) ina léirítear an fheidhmíocht airgeadais i gcomparáid leis na mbuiséad.
   • Spriocanna a shocrú chun an fheidhmíocht airgeadais agus feidhmíocht eile a thomhas.
   • Disciplíní bhainistiú tionscadail maidir le cláir thógála agus mórthionscadail chomhairleoireachta.
   • Cuntasaíocht Airgeadais nua-aimseartha ar ríomhaire agus córais bhogearraí Phárolla a úsáid mar bhonn le rialuithe airgeadais inmheánacha an EPA.
   • Nósanna imeachta maidir le comhairleoirí a fhostú.
   • Córas rialaithe maidir le cheadú ginearálta chonarthaí caipitil agus chonarthaí comhairleoireachta.
  4. Rinneadh staidéar ar na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le rioscaí gnó tríd an bpróiseas measúnaithe rioscaí gnó agus trí ullmhú Phlean Iniúchta Inmheánaigh an EPA. Déanfar iad seo a iniúchadh agus a mheasúnú a thuilleadh le cur i bhfeidhm céimnitheach phlean iniúchta inmheánaigh an EPA. Eisíodh nósanna imeachta chun tréithe airgeadais suntasacha ghnó an EPA a rialú, agus tá uasteorainneacha údaraithe leagtha síos ag an mBord maidir le ceannachán.
  5. Cathaoirleach seachtrach atá ar Choiste Iniúchta an EPA chomh maith le lucht saineolais eile ón taobh amuigh (in ionad páirt ag Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin) agus ionadaithe sinsearacha ón nGníomhaireacht féin. Rinneadh Plean Iniúchta Inmheánaigh an EPA 2007 - 2008 a chur i bhfeidhm de réir a chéile agus rinneadh dhá iniúchadh inmheánacha i rith 2007. Baineadh leas astu sna réimsí seo a leanas:
   • Aonad na Trádála in Astúcháin agus
   • Géilliúlacht don Reachtaíocht Chorparáideach.

   Bhí iniúchadh eile le déanamh ar leorgacht agus comhtháthú Córais Faisnéise an EPA ag deireadh na bliana 2007 ach cuireadh siar go 2008 é ar chúiseanna oibriúcháin.

   D'aontaigh an Coiste Iniúchta agus Bord an EPA le pleananna feidhme chun díriú ar mholtaí a tháinig ón iniúchadh. Déantar athbhreithniú rialta ar an dul chun cinn atá á dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm na bpleananna feidhme agus tugtar tuairisc don Choiste Iniúchta agus don Bhord faoi.

   Rinneadh athbhreithniú ar Phlean an Iniúchta Inmheánaigh 2008-2009 in 2007 i bhfianaise rioscaí a sonraíodh i gClár Rioscaí an EPA, ceanglais an Ard-Reachtaire Cuntas agus Cistí chomh maith le hathruithe agus ceisteanna maidir leis an Rialachas Corparáide a tháinig chun cinn san Earnáil Phoiblí i gcoitinne. Thug an Coiste Iniúchta Inmheánaigh agus Bord an EPA faomhadh don Phlean Iniúchta Inmheánaigh.

 4. thbhreithniú Bliantúil ar na Rialuithe

  Deimhním go ndearna an EPA, chomh maith leis na bearta iniúchta inmheánaigh a cuireadh i gcrích agus a dtagraítear dóibh in alt 3 (v) thuas, athbhreithniú foirmeálta ar na córais rialaithe airgeadais inmheánacha i rith 2006. Rinneadh an t-athbhreithniú sin ag baint leasa as saineolas ón taobh amuigh arna bhunú ar mhionscrúdú ar cháipéisíocht bhainistíochta airgeadais agus rialaithe. Ba é an tuairim foriomlán a bhí ann de thoradh an athbhreithnithe ná go raibh córas na rialuithe airgeadais inmheánacha ag obair go héifeachtúil. Thug an Bord faomhadh i 2006 do Phlean Forfheidhmithe chun breis feabhais a chur ar chóras na rialuithe airgeadais inmheánacha agus cuireadh i bhfeidhm go hiomlán é roimh Márta 2008. Cuireadh tuarascáil scoir faoin athbhreithniú seo os comhair an Bhoird agus an Choiste Iniúchta Inmheánaigh in Aibreán 2008.

  Ó tharla sé go raibh moltaí athbhreithnithe na bliana 2006 fós á gcur i bhfeidhm ag deireadh na bliana 2007 rinneadh athbhreithniú in Aibreán 2008 nuair a bhí sé curtha i bhfeidhm. Bhain sé seo le chóras rialuithe airgeadais Inmheánach na bliana 2007. Dearbhaím go ndearna Bord an EPA athbhreithniú ar na rialaithe inmheánacha don bhliain 2007 in Aibreán 2008.

  Arna shíniú thar ceann an Bhoird.
  An tArd-Stiúrthóir
  24 Meitheamh 2008

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i láthair Thithe an Oireachtais

Tá ráitis airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2007 iniúchta agam faoin Acht um Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992.

Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta de na Beartais Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta Iomlán, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara.

Freagrachtaí Chomhaltaí na Gníomhaireachta agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi seach

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Achta um Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn an Ghníomhaireacht na ráitis airgeadais de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tá freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí na Gníomhaireachta leagtha amach sa Ráiteas um Fhreagrachtaí na Gníomhaireachta. Is é m'fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir cheanglas ábhartha dlí agus rialúcháin agus Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire).

Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Tuairiscím freisin cibé, dar liom, an raibh leabhair chuntais chuí coinnithe. Lena chois sin, deirim cibé an dtagann na ráitis airgeadais leis na leabhair chuntais. Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe nó sa chás nach leanann na hidirbhearta do na húdaráis a rialaíonn iad.

Tuairiscím freisin mura bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte agam agus atá riachtanach chun críocha m'iniúchta.

Scrúdaím an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais le féachaint an léirítear ann gur chomhlíon an Ghníomhaireacht an Cód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím ar aon chás ábhartha nach ndéanann sé amhlaidh, nó más rud é go bhfuil an ráiteas míthreorach nó nach dtagann sé le faisnéis eile atá ar eolas agam de bharr na ráitis airgeadais a bheith iniúchta agam. Ní cheanglaítear orm a bhreithniú cibé an gclúdaíonn an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais gach priacal agus rialú airgeadais, ná teacht ar thuairim maidir le héifeachtacht na nósanna imeachta maidir le priacail agus rialú.

Léim faisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breithním cibé an dtagann sé leis na ráitis airgeadais iniúchta. Breithním na himpleachtaí do mo thuarascáil má thagaim ar an eolas faoi aon rud atá, de réir cosúlachta, ina mhíráiteas nó ina neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airdeadais.

An Bunús atá le mo Thuairim ar na Ráitis

I mbun m'fheidhme mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta agus trí thagairt a dhéanamh do na nithe ar leith is gá a chur san áireamh i ndáil le cúrsaí bainisteoireachta agus oibriúcháin a ghabhann le comhlachtaí Stáit. Déantar scrudú mar chuid den iniúchadh, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann le suimeanna agus rialtacht na n-idirbheart airgeadais a chuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais, agus leis na hidirbhearta a fhoilsítear iontu. Chomh maith leis sin, cuimsíonn an t-iniúchadh measúnacht ar na meastacháin agus ar na breitheanna suntasacha a rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus measúnacht le féachaint an n-oireann na beartais chuntasaíochta don bhail atá ar chúrsaí na Gníomhaireachta, ar feidhmíodh na beartais sin ar bhealach leanúnach agus ar foilsíodh iad ar bhealach sásúil.

Phleanáil mé agus rinne mé m'iniúchadh sa chaoi is go bhfaighinn an fhaisnéis agus na mínithe ar fad a mheas mé a bheith riachtanach ionas go mbeadh leordhóthain fianaise agam a d'fhágfadh cinnteacht réasúnach ann go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé calaois nó neamhrialtacht nó earráid eile is cúis leis sin. I dteacht ar mo thuairim, rinne mé meastóireacht ar a shásúla is a cuireadh faisnéis i láthair sna ráitis airgeadais san iomlán freisin.

Tuairim

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn, ar riocht ghnóthaí na Gníomhaireachta ag 31 Nollaig 2007 agus ar a hioncam agus ar a caiteachas don bhliain dar críoch sin.

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí coinnithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.

John Buckley,
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
30 Meitheamh 2008

Beartais Chuntasaíochta

1. Bunús na Cuntasaíochta

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoi chomhghnás an chostais stairiúil agus ar shlí atá ceadaithe ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil le comhthoiliú an Aire Airgeadais de réir Alt 50 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992.

Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe, ach amháin mar a luaitear thíos, agus de réir gnáthchleachtais chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta. Glactar le caighdeáin tuairiscithe airgeadais a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de réir mar is infheidhme iad.

2. Deontais Oireachtais

Is iad na deontais iarbhír a fuarthas sa tréimhse cuntasaíochta na figiúirí a thaispeántar.

3. Táillí Ceadúnais

Éilítear ar iarratasóirí ceadúnais táille iomlán an iarratais cheadúnais a íoc ag an tráth ina ndéantar an t-iarratas. cionroinntear na suimeanna a fhaightear don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais nuair a thugtar na céimeanna seo a leanas den phróiseas ceadúnaithe chun críche:

Ceadúnais um Chosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú agus Ceadúnais Bainistithe Dramhaíola:
Iarratas 30%
Cinneadh Beartaithe 50%
Eisiúint Ceadúnas 20%
Ceadúnais um Scaoileadh Fuíolluisce:
Iarratas 10%
IAdmháil an iarratais iomláin 40%
ICinneadh a Eisiúint faoi Cheadúnas 50%

4. Maoiniú an Aonaid Trádála Astuithe

Bunaíodh an tAonad Trádála Astuithe laistigh den Ghníomhaireacht i 2003. Rinneadh costais an Aonaid seo a aisghabháil le linn 2007 ó fháltais a fuair an Gníomhaireacht de thoradh cheantáil liúntas is a bhí ar siúl i 2006 chun costais riaracháin na scéime um trádáil astuithe a chlúdach. Tá foráil sa treoir a thug an Rialtais don Ghníomhaireacht maidir le scéim an AE um trádáil astuithe ceantáil a dhéanamh ar chuid de na liúntais iomlána (ach gan 1% díobh a shárú). Áirítear fálais na ceantála a choinníonn an EPA chun an tAonad a mhaoiniú mar ioncam na Gníomhaireachta agus é sin de réir na gcostas bainteach.

Is don Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a thugtar fáltais na ceantála nach bhfuil ag teastáil chun maoiniú a dhéanamh ar chostais an tAonad agus ní ghlactar leo mar chuid d'ioncam na Gníomhaireachta.

5. Sócmhainní Seasta agus Dímheas

Sloinntear sócmhainní seasta ag costas lúide dímheas carntha. Soláthraítear dímheas faoin modh dronlíneach ag na rátaí atá luaite thíos a mheastar chun na sócmhainní a laghdú chuig a luachanna inréadaithe ag deireadh a saoil ionchais oibre:

Foirgnimh 2%
Troscán agus Feistis 10%
Trealamh Saotharlainne agus Allamuigh 15%
Trealamh TF agus Ríomhairí 25%
Mótarfheithiclí 20%

6. Maoiniú Caipitil

Sásaítear sócmhainní seasta na Gníomhaireachta agus airleacan chun obair atá ar siúl a mhaoiniú agus ceannach sóchmhainní ó chumasc de dheontais chaipitil, iasachtaí ceadaithe agus leithroinntí as ioncam reatha. Aistrítear maoiniú a thagann ó dheontais (lena n-áirítear iad sin a úsáidtear le hiasachtaí a aisíoc) chuig cuntas caipitil a amúchtar de réir dímheasa na sócmhainní comhghaolmhara.

7. Stoic

Díscríobhtar gach stoc, lena n-áirítear stoic inchaite, sa bhliain ina gceannaítear iad.

8. Féichiúnaithe

Déantar foráil d'fhiacha amhrasacha, nuair atá sé sin ag teastáil, sna cuntais. Díscríobhtar drochfhiacha, de réir mar a thagann siad aníos, os coinne na forála sin.

9. Aoisliúntas

Feidhmíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil scéimeanna pinsean a bhfuil sochar sainithe acu agus a mhaoinítear go bliantúil de réir mar a théitear ar aghaidh ó airgead atá ar fáil dó, lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus ó ranníocaíochta pinsin bainte de thuarastail fhoirne.

Braitheann costais phinsean ar na sochair phinsin tuillte ag fostaithe sa tréimhse agus léirítear iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin foirne a choinníonn an Ghníomhaireacht. Glactar le méid a chomhfhreagraíonn don táille pinsin mar ioncam sa mhéid is gur féidir é a aisghabháil, agus go ndéantar é fhritháireamh le deontais a fuarthas sa bhliain chun íocaíochtaí pinsean a dhéanamh. Léirítear gnóthacháin nó caillteanais achtúireacha i dtaca le fiachais scéime sa Ráiteas Gnóthachán agus Caillteanas Aitheanta Iomlán agus aithnítear ceartú comhfhreagrach sa mhéid is féidir a aisghabháil ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Luach reatha íocaíochtaí pinsean sa todhchaí atá tuillte ag an bhfoireann go dtí seo is ea dliteanais phinsean. Is éard atá i maoiniú pinsean iarchurtha ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a dhéanfar a aisghabháil sa todhchaí ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Cuntas Ioncaim agus Caiteachaisdon bhliain dar críoch 31 Nollaig 2007

Ioncam

Nóta

2007

2006

Deontais Oireachtais

1

39,659,257

29,099,203

Costais Aisghafa maidir le Trádáil Astuithe

2

1,062,339

1,237,454

Seirbhísí Eile  

28,387

552,356

Ioncam ó Shaotharlanna Réigiúnacha  

2,147,968

1,955,690

Gníomhaíochtaí Ceadúnúcháin

3

1,285,060

965,689

Gníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin

4

7,689,253

7,158,841

Fáltais Ilghnéitheacha

5

117,418

188,729

Maoiniú iarchurtha glan i gcomhair Pinsean

18(b)

7,270,864

5,232,636

  59,260,546 46,390,598
Caiteachas
Tuarastail agus ÁSPC

6

17,760,966

15,557,564

Costais Phinsean

18(c)

8,188,664

6,096,070

Speansais Taistil

7

1,775,596

1,401,390

Costais Saotharlainne agus Allamuigh

8

1,250,084

930,540

Costais Chóiríochta

9

1,276,577

1,185,859

Costais Riaracháin Eile

10

5,486,972

4,840,423

Comhairligh agus Deontais  

7,233,829

4,486,822

Taighde Comhshaoil  

11,269,137

6,967,701

Dímheas

15

1,802,802

1,615,826

 

56,044,627

43,082,195

Aistriú chuig Cuntas Caipitil

11

3,609,373

2,749,679

 

59,654,000

45,831,874

(Easnamh) / Barrachas / Oibríochta  

(393,454)

558,724

Barrachas / (Easnamh) ar Dhiúscairt Sócmhainní  

493,283

(170,208)

Barrachas roimh Ús  

99,829

388,516

Ús Faighte

12

10,820

1,653

Ús Iníoctha agus Muirir Chosúla

13

(114,221)

(102,430)

(Easnamh) / Barrachas don Bhliain  

(3,572)

287,739

Barrachas / (Easnamh) ag 1 Eanáir  

37,846

(249,893)

Barrachas / (Easnamh) ag 31 Nollaig  

34,274

37,846

Baineann torthaí na bliana le hoibríochtaí leanúnacha. Is cuid de na ráitis airgeadais seo é an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas um shreabhadh airgid chomh maith leis na nótaí ó 1 go 21.

Ráiteas ar Ghnóthachain agus ChaillteanaisI Iomlána Aitheanta
 

Nóta

2007

2006

(Easnamh) / Barrachas don Bhliain  

(3,572)

287,739

Caillteanas taithí ar dhliteanais scéimeanna pinsean  

(583,000)

(9,891,000)

Athruithe ar an mbonn tuisceana maidir le      
luach reatha dliteanas na Scéime Pinsean  

8,505,000

(3,056,364)

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach na Scéime Pinsean

18(f)

7,922,000

(12,947,364)

Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsean Iarchurtha  

(7,922,000)

12,947,364

Iomlán Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta don Bhliain  

(3,572)

287,739

Baineann torthaí na bliana le hoibríochtaí leanúnacha. Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas um shreabhadh airgid, chomh maith leis na nótaí ó 1 go 21.

Clár Comhardaithe Amhail an 31 Nollaig 2007
 

Nóta

2007

2006

Sócmhainní Seasta

15

24,363,802

23,739,239

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí

16

7,252,217

4,576,573

Airgead ar Láimh agus sa Bhanc  

6,044,078

8,675,905

   

13,296,295

13,252,478

Lúide Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe (suimeanna atá dlite taobh istigh de bhliain)

17(a)

9,444,572

12,127,982

Glansócmhainní reatha  

3,851,723

1,124,496

Creidiúnaithe (Méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin)

17(b)

(2,494,583)

(2,748,594)

Sócmhainní Iomlána lúide Fiachais Reatha roimh phinsin  

25,720,942

22,115,141

Maoiniú Pinsean Iarchurtha

18(d)

98,329,000

98,980,000

Fiachais Phinsin

18(e)

(98,329,000)

(98,980,000)

   

0

0

Glan-Sócmhainní Iomlána  

25,720,942

22,115,141

Arna n-ionadú ag:
Cuntas Caipitil

11

25,686,668

22,077,295

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais  

34,274

37,846

   

25,720,942

22,115,141

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas faoi shreabhadh airgid, chomh maith le nótaí 1 go 21.

Ráiteas Faoi Shreabhadh Airgid don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2007
 

Nóta

2007

2006

Réiteach Barrachais chuig Glan-insreabhadh Airgid
Insreabhadh ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
(Easnamh) / Barrachas don Bhliain  

(3,572)

287,739

Ús faighte

12

(10,820)

(1,653)

(Barrachas) / Easnamh ar Dhiúscairt Sócmhainní  

(493,283)

170,208

Aistriú chuig Cuntas Caipitil

11

3,609,373

2,749,679

Muirear dímheasa don bhliain

15

1,802,802

1,615,826

(Méadú) / Laghdú sna Creidiúnaithe  

(2,675,644)

1,989,497

(Laghdú) / Méadú i gCreidiúnaithe (ach amháin Creidiúnaithe Iasachta)  

(2,703,913)

7,763,059

Glan-insreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin  

(475,057)

14,574,355

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Glan-insreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin  

(475,057)

14,574,355

Torthaí ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais
Ús bainc  

10,820

1,653

Gníomhaíochtaí infheistithe
Íocaíochtaí le sócmhainní seasta a shealbhú  

(1,934,082)

(7,125,386)

Glan- (Eis-sreabhadh) / Insreabhadh Airgid Roimh Airgeadú  

(2,398,319)

7,450,622

Airgeadú
Aisíocaíochtaí ar Iasachtaí um Shócmhainní Seasta

15

(233,508)

(233,845)

(Laghdú) / Méadú in Airgead  

(2,631,827)

7,216,777

Réiteach ar ghlansreabhadh airgid chuig gluaiseacht in iarmhéideanna airgid
(Laghdú) / Méadú in airgead sa bhliain  

(2,631,827)

7,216,777

Cistí ag 1 Eanáir  

8,675,905

1,459,128

Cistí ag 31 Nollaig  

6,044,078

8,675,905

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas faoi shreabhadh airgid, chomh maith le nótaí 1 go 21

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1 Deontais Oireachtais

 

2007

2006

Vóta na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil:
Deontais ón Vóta:

Reatha

21,939,769

14,290,123

 

Caipiteal

3,051,L000

3,985,131

 

Cistiú Taighde

11,165,000

7,000,000

 

Cláir Eile

3,503,488

3,823,949

 

39,659,257

29,099,203

Is leithroinnt shonrach é Cistiú Taighde faoi chomhair chostas Taighde Comhshaoil. Caitheadh €11,269,137 ar na gníomhaíochtaí taighde sin sa bhliain 2007 (2006 €6,967,701).

2 Gníomhaíochtaí an Aonaid Trádála Astuithe (ATA)

 

(a) Costais an Aonaid Trádála Astuithe

1,062,339

1,237,454

Táillí Cláraithe Oibritheora Trádála Astuithe, is araile

5,300

1,950

Costais le haisghabháil ó Chistí Ceantála, is araile

1,057,039

1,235,504

Maoiniú Iomlán Chostais an ATA

1,062,339

1,237,454

(b) Coimriú ar Chistí an Aonaid Trádála Astuithe:

Cistí Tugtha ar Aghaidh

6,948,380

0

Iomlán na gCistí a Cruthaíodh

79,488

13,273,337

Iarmhéid Costas ATA i 2005

0

(404,871)

Costais iomlána ATA na Bliana Reatha

(1,062,339)

(1,237,454)

Foráil do Chostais ATA i 2007

0

(1,500,000)

Cistí ATA Iníoctha leis an Roinn C,O&RA

5,965,529

10,131,012

Íoctha leis an Roinn C,O&RA

(5,448,380)

(4,682,632)

Iarmhéid Fáltas ATA iníoctha leis an Roinn C,O&RA (féach Nóta 17 (a))

517,149

5,448,380

3 Gníomhaíochtaí Ceadúnúcháin - CRCT, Dramhaíl agus Scaoileadh Fuíolluisce

 

Táillí Ceadúnais réamhíoctha ag 1 Eanáir

865,454

736,076

Táillí Faighte

2,811,421

1,127,366

Lúide Aisíocaíochtaí Íoctha

(80,632)

(32,299)

Táillí ceadúnais réamhíoctha ag 31 Nollaig (Féach Nóta 17(a))

(2,311,183)

(865,454)

Méid curtha chun sochair don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais

1,285,060

965,689

Ceadúnú: Rialú Truaillithe Comhtháite (CRCT) agus Dramhaíl

Faoi Alt 83 den Acht um Ghníomhaireacht Caomhnú Comhshaoil, 1992, tá an EPA freagrach as ceadúnú próiseas tionsclaíocha móra/casta nó eile a d'féadfadh truailliú mór eascairt astu. Faoi Alt 40 den Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996, tá an EPA freagrach as ceadúnú gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus diúscartha atá á feidhmiú ag na húdaráis áitiúla agus ag fiontair phríobháideacha.

Ceadúnú: Scaoileadh Fuíolluisce

Tá foráil sna Rialacháin um Scaoileadh Fuiolluisce (Údarú) 2007 go ndéanfaí ceadúnú ar scaoileadh fuíolluisce na nÚdarás Áitiúil. Ní mór ceadúnas a fháil ón EPA chun uisce a scaoileadh ó limistéir ina bhfuil breis agus 500 duine. Ní mór do limistéir ina bhfuil níos lú ná 500 duine teastas a fháil ón EPA. Is as táillí a ghearrtar maidir le próiseáil iarratais ar cheadúnais den sórt sin a fhaigheann an EPA a cuid ioncaim ceadúnúcháin.

4 Gníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin - CRCT agus Dramhaíl

 

2007

2006

Táillí faighte agus Muirir ar Gearradh Sonrasc Orthu

7,689,253

7,158,841

Faoi Alt 96 den Acht um Ghníomhaireacht Caomhnú Comhshaoil, 1992 tá An Ghníomhaireacht freagrach as rialú próiseas tionsclaíocha móra/casta nó eile a d'fhéadfaí truailliú mór eascairt astu. Faoi Alt 15 den Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996, tá an EPA freagrach as rialú gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus diúscartha atá á feidhmiú ag na húdaráis áitiúla agus ag fiontair phríobháideacha. Is as táillí a ghearrtar maidir leis an obair mhonatóireachta seo a fhaigheann an EPA a cuid ioncaim fhorfheidhmiúcháin.

5 Fáltais Ilghnéitheacha

 

Éilimh árachais

714

524

Díolacháin Foilseachán

17,317

33,222

Ilghnéitheach

99,387

154,983

 

117,418

188,729

6 Tuarastail agus ÁSPC na Foirne

 

Tuarastail  

16,489,866

14,461,834

ÁSPC Fostóirí  

1,271,100

1,095,730

Costas Iomlán Tuarastal  

17,760,966

15,557,564

(b) Seo a leanas líon na bhfostaithe ar 31 Nollaig:
Ceanncheathrú

Loch Garman

140

135

Cigireachtaí Réigiúnacha:

Caisleán an Bharraigh

25

27

 

Corcaigh

33

30

 

Baile Átha Cliath

71

68

 

Cill Chainnigh

16

15

 

Muineachán

14

11

Oifigí Réigiúnacha  

8

8

   

307

294

7 Speansais Taistil

 

Taisteal agus Cothabháil

1,666,447

1,296,513

Speansais Mhótarfheithiclí

126,332

120,447

Aisíocaíochtaí Taistil

(17,183)

(15,570)

 

1,775,596

1,401,3901

8 Costais Saotharlainne agus Allamuigh

 

2007

2006

Speansais Saotharlainne agus Allamuigh

919,885

652,843

Deisiúcháin ar Threalamh agus Cothabháil

313,620

261,448

Éadaí Cosanta

16,579

16,249

 

1,250,084

930,540

9 Costais Chóiríochta

 

Cíos agus Rátaí

389,598

335,706

Cumhacht, Solas agus Téamh, Glantóireacht

499,264

529,229

Deisiúcháin, Cothabháil, Slándáil

387,715

320,924

 

1,276,577

1,185,859

10 Costais Riaracháin Eile

 

Teileafón agus Postas

262,662

280,689

Priontáil Foilseachán agus Soláthairtí Stáiseanóireachta

534,701

512,678

Árachas

95,664

96,324

Muirir Ríomhairí agus Próiseáil Sonraí

2,244,361

1,543,563

Táillí Iniúchta

14,400

14,400

Rialachas Corparáideach agus Táillí Iniúchta Inmheánaigh

69,278

83,967

Táillí Dlí

491,082

435,722

Costais Cheapacháin Foirne

82,675

110,901

Ús agus Muirir Bhainc

4,848

5,304

Leabhair, Tréimhseacháin agus Leabharlann

93,362

86,488

Costais Forbartha agus Oiliúna Foirne

692,170

579,280

Fógraíocht

300,816

481,388

Cumarsáid

501,934

527,507

Ilghnéithigh

99,019

82,212

 

5,486,972

4,840,423

11 Cuntas Caipitil

 

Ag 1 Eanáir 2007    

22,077,295

Aistriú ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:
Ioncam Leithroinnte críche Caipitil Sócmhainní Seasta Breise

2,639,990

  Le Breiseanna amach anseo a Mhaoiniú (féach nóta 16)

2,751,303

  Aisíocaíocht Iasachtaí

233,507

   

5,624,800

Lúide
Diúscairtí Sócmhainní Seasta ag Costas  

369,926

 
Lúide dímheas roimhe ré ar dhiúscairtí  

(157,301)

 
   

212,625

Muirear dímheasa don bhliain  

1,802,802

 
Aistriú glan ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais    

3,609,373

Ag 31 Nollaig 2007    

25,686,668

Amhail 31 Nollaig 2007, áiríodh €4,185,680 i gComhardú an Chuntas Caipitil i leith réamhíocaíochtaí as sócmhainní seasta (féach Nóta 16 Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí).

12 Ús Faighte

 

2007

2006

Ús ar thaisce bainc

10,820

1,653

 

10,820

1,653

13 Ús Iníoctha agus Muirir Chomhchosúla

 

Iasachtaí Bainc iníoctha ina dTráthchodanna

114,221

102,430

 

114,221

102,430

14 Cánachas

Tá an EPA díolmhaithe go sonrach faoi fhorálacha Alt 32, agus Sceideal 2, den Acht Airgeadais, 1994.
Dá réir sin níl aon mhuirir chánachais curtha san áireamh sna cuntais.

15 Sócmhainní Seasta

 

Total

Foirgneamh

Troscán & Fearaistí

TF&Ríomhaire Trealamh

Saotharlann & Allamuigh Trealamh

Inneallra Feithiclí

Costas
Ar 1 Eanáir 2007

39,505,759

23,491,558

2,054,482

4,130,468

8,934,694

894,557

Ceannacháin

2,639,990

339,958

258,312

287,920

1,551,177

202,623

Diúscairtí

(369,926)

(264,645)      

(105,281)

Ar 31 Nollaig 2007

41,775,823

23,566,871

2,312,794

4,418,388

10,485,871

991,899

Dímheas
Ar 1 Eanáir 2007

15,766,520

2,931,337

1,097,978

3,536,272

7,632,287

568,646

Muirear don bhliain

1,802,802

465,823

195,126

366,986

620,289

154,578

Ar Dhiúscairtí (157,301)

(74,127)

     

(83,174)

Ag 31 Nollaig 2007

17,412,021

3,323,033

1,293,104

3,903,258

8,252,576

640,050

Glan-Luach de réir na leabhar
Ag 31 Nollaig 2007

24,363,802

20,243,838

1,019,690

515,130

2,233,295

351,849

Ag 31 Nollaig 2006

23,739,239

20,560,221

956,504

594,196

1,302,407

325,911

Tógadh ceanncheathrú don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil san áit a bhfuil Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co Loch Garman, ar shuíomh a bhfuil a theideal dílsithe i dTeagasc. Tá an EPA i mbun cainteanna faoi láthair le léas fadtéarmach a fháil don suíomh seo ó Theagasc. Is iad Oifig an nOibreacha Poiblí a mhaoinigh an obair thógála ar fhoirgneamh an cheanncheathrú trí iasacht thráchtála. Maoiníonn an Ghníomhaireacht na haisíocaíochtaí bliantúla a dhéanann an OPW. Cuirtear an ghné úis de na haisíocaíochtaí a chlúdaíonn an EPA san áireamh don bhliain ina dtagann siad chun cinn. Tá an tsócmhainn agus na socruithe maoinithe bainteacha taifeadta i leabhair an EPA le substaint na n-idirbhearta bunúsacha a léiriú.

16 Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí

 

2007

2006

 

Féichiúnaithe

2,968,526

2,486,839

Réamhíocaíochtaí

98,011

655,357

Réamhíocaíochtaí ar Shócmhainní Seasta

4,185,680

1,434,377

 

7,252,217

4,576,573

Réamhíocaíochtaí ar Shócmhainní Seasta

Ar 31 Nollaig 2007 bhí réamhíocaíochtaí arb fhiú €4,185,680 iad déanta faoi mar atá leagtha amach thíos. Tá na réamhíocaíochtaí seo curtha san áireamh sna suimeanna a haistríodh ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais chuig an gCuntas Caipitil.

Inis Cara

De réir socrú le Comhairle Contae Chorcaí bhí foirgneamh á roinnt acu léi in Inis Cara, Co. Chorcaí ar feadh roinnt blianta. Rinneadar comhaontú faoi i 2003 agus ghlac an Ghníomhaireacht seilbh ar an bhfoirgneamh go léir i Márta 2008. Ba é €1,174,377 (2006 €1,174,377) an tsuim iomlán a socraíodh agus bhí an méid sin íoctha le Comhairle Contae Chorcaí ar 31 Nollaig 2007 roimh an aistirú deireanach. Glactar leis gur réamhíocaíocht í an tsuim seo agus aistreofar í chuig na sócmhainní seasta i 2008.

Réamhíocaíochtaí le hOifig na nOibreacha Poiblí

Bhí réamhíocaíochtaí de €2,850,000 (2006 €260,000) déanta le hOifig na nOibreacha Poiblí ag 31 Nollaig 2007 i leith obair athchóirithe agus forleathnú ar cheanncheathrú na Gníomhaireachta ag Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co Loch Garman. Aistreofar na suimeanna sin chuig na Sócmhainní Seasta ar chríochnú na dtionscadal.

Réamhíocaíochtaí ar Shócmhainní Seasta eile

Rinneadh réamhíocaíochtaí céime de €161,303 i 2007 le haghaidh trealamh a cuireadh ar fáil i 2008. Aistreofar na suimeanna seo chuig na Sócmhainní Seasta i 2008.

Tá airgead Féichiúnaithe dlite laistigh de bhliain amháin.

17 Creidiúnaithe agus Fabhruithe

 

(a) Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:
Táillí Ceadúnais (féach Nóta 3)

2,311,183

865,454

Fáltais cheant ATA Iníoctha leis an Roinn C,O&RA (Féach Nóta 2(b))

517,149

5,448,380

Speansais Trádála agus eile

6,248,009

5,466,420

Tráthchodanna dlite ar cheannach Sócmhainní Seasta

368,231

347,728

 

9,444,572

12,127,982

(b) Méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:
Tráthchodanna dlite ar cheannach Sócmhainní Seasta

2,494,583

2,748,594

18 Oibleagáidí Pinsin

(a) Scéim Pinsean

Feidhmíonn an EPA scéimeanna aoisliúntais a bhfuil sochar sainithe acu don fhoireann, agus ní mhaoinítear iad seo. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais faoi na scéimeanna seo ó ioncam reatha. Caighdeán Cuntasaíochta, Caighdeán Tuarascála Airgeadais Uimhir 17 - D'eisigh Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta Airgeadais Sochair Scoir (FRS 17), i Samhain 2000. Tá sé éigeantach géilleadh don chaighdeán nua ón mbliain airgeadais 2005 i leith. Tá na torthaí atá leagtha amach thíos bunaithe ar luach achtúireach na ndliteanas maidir le foireann an EPA agus iarfhoireann an Foras Forbartha amhail 31 Nollaig 2007.

Is iad seo a leanas an bonn tuisceana airgeadais a úsáideadh chun dliteanais scéime faoi FRS17 a áireamh:

Bonn Tuisceana

2007

2006

2005

Ráta lascaine

5.50%

4.75%

4.25%

Ráta méadaithe tuarastal

4.25%

4.00%

3.50%

Ráta méadaithe maidir le híocaíocht pinsean

4.25%

4.00%

3.25%

Ráta Boilscithe

2.50%

2.25%

2.00%

Ag glacadh leis an mbonn tuisceana seo, agus ag baint feidhme as modh na n-aonad réamhmheasta mar a moladh in FRS 17, measadh gurbh é €98.329m luach na ndliteanas pinsean fabhraithe ar 31 2007 (i gcomparáid le €98.98m ag 31 Nollaig 2006).

(b) Maoiniú iarchurtha glan i gcomhair pinsean don bhliain.
 

2007

2006

Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais phinsean na bliana reatha

8,881,000

6,724,000

Deontais Stáit feidhmithe chun pinsinéirí a íoc

(1,610,136)

(1,491,364)

 

7,270,864

5,232,636

(c) Anailís ar chostais phinsean iomlána gearrtha ar Chaiteachas
 

Costas Seirbhíse Reatha

4,034,000

3,156,000

Ús ar Dhliteanais na Scéime Pinsean

4,847,000

3,568,000

Ranníocaíochtaí Fostaithe Faighte

(692,336)

(627,930)

 

8,188,664

6,096,070

18 Oibleagáidí Pinsin (ar lean)

(d) Sócmhainn Maoinithe Iarchurtha i gcomhair Pinsean

Aithníonn an EPA gur sócmhainní a fhreagraíonn do dhliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe le haghaidh pinsean atá sna suimeanna sin ar bhunús na dtuairimí a dhéantar cur síos orthu thuas agus roinnt imeachtaí san am atá thart. Ar na himeachtaí seo tá an bunús reachtúil i gcomhair bhunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair i leith mhaoiniú phinsin seirbhíse poiblí, ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas na meastachán bliantúil. Cé nach bhfuil aon socrú foirmiúil ann leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil maidir leis na suimeanna áirithe sin níl aon fhianaise ag an EPA nach leanfar an leis an mbeartas maoinithe sin faoi chomhair suimeanna den chineál sin de réir chleachtas reatha. Ba í €98.329milliún an tsócmhainn maoinithe iarchurtha i gcomhair pinsean ag 31 Nollaig 2007 (i gcomparáid le €98.98 milliún i 2006).

(e) Gluaiseacht i nDliteanas Pinsean Glan sa bhliain airgeadais
 

2007

2006

Dliteanas Pinsean Glan ag 1 Eanáir

98,980,000

80,800,000

Costas Seirbhíse Reatha

4,034,000

3,156,000

Costais Úis

4,847,000

3,568,000

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach

(7,922,000)

12,947,364

Pinsin íoctha i rith na bliana

(1,610,136)

(1,491,364)

Dliteanas Pinsean Glan ag 31 Nollaig

98,328,864

98,980,000

(f) Stair na nGnóthachan agus na gCaillteanas Taithí
 

2007

2006

Gnóthachain/(Caillteanais) Taithí ar Dhliteanais Scéime
  Suim (€ '000)

(583)

(9,891)

Céatadán den luach reatha de dhliteanas na scéime

0.6%

10.0%

Iomlán gnóthachan agus caillteanas aitheanta sa Ráiteas
  Gnóthachan /(caillteanas) achtúireach - Méid (€ '000)

7,922

(12,947)

Céatadán den luach reatha de dhliteanas na scéime

8.1%

13.1%

19 Figiúirí Comparáideacha

Tá roinnt athruithe déanta ar an gcaoi a gcuirtear rudaí i láthair sna ráitis airgeadais agus rinneadh na figiúirí comparáideacha a athlua nuair ba ghá sin ar bhealach atá comhsheasmhach le cur i láthair na bliana reatha.

20 Leas Bhaill an Bhoird

Tá modhanna oibre maidir le teacht ar chinnidh glactha ag an nGníomhaireacht de réir an Achta um Ghníomhaireacht Caomhnú Comhshaoil, 1992, agus de réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus na rialúcháin a ritheadh faoi. Lean an EPA na nósanna imeachta sin i gcaitheamh na bliana.

21 Glacadh le Ráitis Airgeadais

Ghlac an Bord Stiúrthóirí leis na Ráitis Airgeadais ar 24 Meitheamh 2008.