You are here: Home > Downloads > Publications & Reports > Other > Corporate documents

An Bhfaca Tú Rud Éigin? Abair Rud Éigin!

An Chaoi le Gearán Comhshaoil a Dhéanamh

Míníonn an bhileog seo na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo agus an méid is féidir leatsa a dhéanamh chun cuidiú le fadhbanna comhshaoil a réiteach.

Cuid A: Na daoine le dul i dteagmháil leo

 

Céim a hAon: Déan Teagmháil leis an Duine nó Gnó go Díreach

I mórán cásanna, beidh sé indéanta fadhb chomhshaoil a réiteach trí theagmháil a dhéanamh leis an duine nó gnó a cheapann tú atá ag cruthú na faidhbe go díreach. Dá mb’fhearr leat gan an rogha seo a thógáil, bog ar aghaidh go dtí Céim a Dó.

Má dhéanann tú teagmháil leis an duine nó gnó go díreach, is fearr duit cinneadh a dhéanamh sula ndéantar an teagmháil cibé cinneadh gur mhaith leat a fheiceáil. Déan teagmháil leo go díreach ansin, ar an bhfón nó i scríbhinn agus leag amach an cheist a bhfuil gá lena réiteach, cibé caoi ar mhaith leat go réiteofaí í agus aontaigh ar scála ama chun an méid seo a bhaint amach.

Tá limistéir áirithe

  • cosúil le caomhnú an fhiadhúlra agus na ngnáthóg
  • sláinte & sábháilteacht san ionad oibre, agus
  • sláinte phoiblí

atá mar fhreagracht ag comhlachtaí poiblí ar leith. Tá sonraí teagmhála na gcomhlachtaí poiblí seo agus faisnéis ar na ceisteanna atá faoina gcúram le fáil ar chúl na bileoige seo.

Seachas dul tríd an bpróiseas gearán, tá rogha agat do chaingne féin a thabhairt faoi mhórán alt den dlí comhshaoil. Tá bileog foilsithe ag ENFO, “Ról an tSaoránaigh mar Fhorfheidhmí an Dlí Comhshaoil & Pleanála”, a thugann míniú ar na cúrsaí seo. Tá fáil ar ENFO ar Lóghlao 1890 200 191 nó www.enfo.ie.

Céim a Dó: Déan Teagmháil leis an Údarás Áitiúil

Murar tháinig toradh sásúil as an gcéad chéim den phróiseas, déan teagmháil más é do thoil é le d’údarás áitiúil ach amháin má tá do chúis imní faoi ghnó le ceadúnas EPA.

Tugann an EPA ceadúnais do thionscal mór nó saoráidí bainistíochta dramhaíola ar scála mór cosúil le láithreáin líonta talún. Sa chás seo, bog ar aghaidh go dtí Céim a Trí le do thoil.

Mar sin, nuair a bhaineann an fhadhb le bruscar, dó sa chlós cúil, truailliú uisce, torann, deannach agus boladh ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil, ach amháin má tá ceadúnas EPA ag an ngnó.

Céim a Trí: Déan teagmháil leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA)

Má bhí tú ag déileáil le suíomh ceadúnaithe ag an EPA agus nach bhfuil réiteach faighte ar an bhfadhb ba chóir duit teagmháil a dhéanamh ansin leis an EPA. Chomh maith, i gcásanna ina ndearna an t-údarás áitiúil iniúchadh ar do ghearán agus go leanann na fadhbanna ar aghaidh, déan teagmháil leis an EPA le do thoil. Déanfaidh an EPA iniúchadh ar an gceist ansin agus tiocfar ar réiteach más féidir. Tá sé tábhachtach a shonrú nach mbeidh baint ag an EPA le ceist a iniúchadh gur chóir d’údarás áitiúil a réiteach, go dtí go bhfuil deis tugtha don údarás áitiúil ábhartha an cheist a iniúchadh agus réiteach a fháil uirthi.

Cuid B: An méid le Rá agus le Déanamh

Nuair atá tú ag iarraidh fadhb chomhshaoil a réiteach, cibé an bhfuil tú ag Céim 1, 2 nó 3, coinnigh na nithe seo a leanas i gcuimhne.

Coinnigh taifead

Má tá rogha déanta agat teagmháil a dhéanamh ar an bhfón, is dea-chleachtas é am agus dáta an ghlaoigh a nótáil, ainm an duine ar labhair tú leo, príomhphointí an chomhrá, na gníomhartha atá glactha mar chúram ag an duine a ndearnadh teagmháil leo agus agat féin. Ba chóir an fhaisnéis chéanna a thógáil agus a choinneáil i gcás glaonna breise.

Tá na mionsonraí tábhachtach

Tabhair an oiread sonraí agus is féidir –

Cé? Céard? Cén uair? Cén áit? !!

Lean suas

B'fhéidir gur mhian leat glaonna teileafóin ar bith a leanúint suas i scríbhinn nó trí ríomhphost. Más amhlaidh, déan cinnte go gcoinníonn tú cóip de chomhfhreagras ar bith. D'fhéadfadh an fhaisnéis seo a bheith úsáideach i gcéimeanna ní b'fhaide ar aghaidh sa phróiseas.

Foirm ar líne

Is féidir leat an Fhoirm Ghearáin Chomhshaoil a úsáid chomh maith. Tá fáil ar an bhfoirm ar shuíomh idirlín an údaráis áitiúil nó an EPA agus in oifigí an údaráis áitiúil agus oifigí an EPA chomh maith. Tá sonraí teagmhála, ina gcuimsítear seoltaí na suímh idirlín, do gach údarás áitiúil agus an EPA le fáil ar chúl na bileoige seo. Arís, cuimhnigh más é do thoil é cóip a choinneáil den chomhfhreagras uile.

Ag coinneáil le dul chun cinn

Nuair a dhéanann tú gearán, déarfar leat conas mar a dhéanfar déileáil le do ghearán. Is féidir fadhbanna áirithe a réiteach go tapa. Cibé ar bith, tógann fadhbanna comhshaoil roinnt mhaith ama le réiteach go minic. Más mian leat breis faisnéise a chloisteáil faoin dul chun cinn maidir le do ghearán, déan teagmháil leis an údarás áitiúil ábhartha nó leis an oifig EPA ina ndearna tú do ghearán.

Rúndacht

Chun an t-iniúchadh s'acu a thabhairt chun cinn beidh gá ag an údarás áitiúil nó ag an EPA, i mórán cásanna, a bheith ábalta teagmháil a dhéanamh leat chun breis faisnéise nó cúnaimh a fháil. Tabharfar spreagadh duit d'ainm agus sonraí teagmhála a thabhairt, mar is féidir leis bheith fíor-dheacair gearáin gan ainm a iniúchadh. Is féidir leat iarratas a dhéanamh go gcoinneofar d'ainm agus sonraí teagmhála rúnda.

Ionas gur féidir taifead iomlán poiblí na ngníomhaíochtaí a bhaineann le saoráid/suíomh ceadúnaithe EPA a chothabháil, is dea-chleachtas atá i gceist go gcuirfí sonraí gearáin faoi shaoráidí ceadúnaithe a chur ar chomhad poiblí. Arís, is féidir leat iarratas a dhéanamh go gcoinneofar d'ainm agus sonraí teagmhála faoi rún agus sa chás seo coinneofar d'ainm agus sonraí amach ón gcomhad poiblí.

Tabhair faoi deara go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear faoi bhráid na gcomhlachtaí poiblí faoi réir na bhforálacha sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Do ról mar fhinné

Ar deireadh, i gcásanna áirithe b'fhéidir go mbeadh sé riachtanach caingean dlí a thógáil chun fadhb a réiteach. Más amhlaidh an cás, b'fhéidir go n-iarrfaí ort feidhmiú mar fhinné agus fianaise faoi mhionn a thabhairt.

Cuid C: Eolaire Gníomhaire-achtaí Réigiúnacha Údaráis Áitiúla

Údaráis Áitiúla

Comhairle Contae Cheatharlaigh

Gearáin Chomhshaoil
Comhairle Contae Cheatharlach
Seomraí Tionóil, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Ceatharlach

Teil +353 59 9136229
+353 59 9136264
+353 59 9136231

Facs +353 59 9164232

Ríomhphost enviro@carlowcoco.ie

Suíomh idirlín www.carlow.ie

Beolíne Bhruscair 1800 308 208

Comhairle Contae an Chabháin

Gearán Comhshaoil Comhordaitheoir
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae an Chabháin
An Teach Cúirte, An Cabhán

Teil +353 49 4371429

Facs +353 49 4371423

Ríomhphost epc@cavancoco.ie

Suíomh idirlín www.cavancoco.ie

Comhairle Contae an Chláir

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae an Chláir
Stiúrthóireacht an Chomhshaoil agus na Seirbhísí Éigeandála
Bloc B, Foirgneamh IAPE
Bóthar an Ghoirt, Inis, Co an Chláir

Teil +353 65 6846331

Uaireanta as Oifig 1800 606 706

Facs +353 65 6846444

Ríomhphost enviroff@clarecoco.ie

Suíomh idirlín www.clare.ie

Comhairle Contae Chorcaí

Oifigeach Riaracháin na nGearán Stiúrthóireacht an Chomhshaoil
Comhairle Contae Chorcaí
Inis Cara, Co Chorcaí

Teil +353 21 4532700

Uaireanta as Oifig +353 21 4821433

Facs +353 21 4532727

Ríomhphost environmental.complaints@corkcoco.ie

Suíomh idirlín www.corkcoco.ie

Comhairle Cathrach Chorcaí

Oifigeach Riaracháin an Chomhshaoil
Comhairle Cathrach Chorcaí
Urlár 3, Áras Norwich Union
89/90 An Meal Theas, Corcaigh

Teil +353 21 4966222

Facs +353 21 4924054

Ríomhphost environment @corkcity.ie

Suíomh idirlín www.corkcity.ie

Comhairle Contae Dhún na nGall

An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Dhún na nGall
Áras an Chontae
Leifear, Co Dhún na nGall

Teil +353 74 9172222

Facs +353 74 9141205

Ríomhphost environment@donegalcoco.ie

Suíomh idirlín www.donegalcoco.ie

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oifigí Cathartha, Baile Átha Cliath 8

Teil +353 1 2222222

Ríomhphost info@dublincity.ie

Suíomh idirlín www.dublincity.ie

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
An Rannóg Forfheidhmithe
Roinn na Seirbhísí Comhshaoil
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Halla an Chontae, Bóthar na Mara Dún Laoghaire, Co Bhaile Átha Cliath

Teil +353 1 2047954

Uaireanta as Oifig +353 1 6778844

Facs +353 1 2300125

Ríomhphost wasteenforcement@dlrcoco.ie

Suíomh idirlín www.dlrcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 403 503

Comhairle Contae Fhine Gall

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Forfheidhmithe
An Roinn Comhshaoil
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca PO 174, Halla an Chontae Sord, Fine Gall, Co Bhaile Átha Cliath

Teil +353 1 8905013

+353 1 8906274

Uaireanta as Oifig +353 1 8731415

Facs +353 1 8906270

Ríomhphost envserv@fingalcoco.ie

Suíomh idirlín www.fingalcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 201 093

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Halla na Cathrach
Bóthar an Choláiste, Gaillimh

Teil +353 91 536563

Líne Chabhrach +353 91 536595

Facs +353 91 568146

Ríomhphost environment@galwaycity.ie

Suíomh idirlín www.galwaycity.ie

Comhairle Contae na Gaillimhe

Gearáin Chomhshaoil
Comhordaitheoir
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae na Gaillimhe
Áras an Chontae
Cnoc an Radhairc, Gaillimh

Teil +353 91 509302

Uaireanta as Oifig +353 91 585555

Facs +353 91 509033

Ríomhphost environ@galwaycoco.ie

Suíomh idirlín www.galway.ie

Comhairle Contae Chiarraí

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Chiarraí
Foirgnimh an Chontae
Rathass, Trá Lí, Co Chiarraí

Teil +353 66 7183562 Gearáin Bhruscair
+353 66 7162000 Gearáin Dramhaíola & Truailliú

Facs +353 66 7120927

Ríomhphost environ@kerrycoco.ie

Suíomh idirlín www.kerrycoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 326 228

Comhairle Contae Chill Dara

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Chill Dara
Áras Chill Dara
Páirc Devoy, An Nás
Co Chill Dara

Teil +353 45 980588

Uaireanta as Oifig 1890 500 333

Facs +353 45 980587

Ríomhphost environ@kildarecoco.ie

Suíomh idirlín www.kildare.ie

Beolíne Bhruscair 1800 243 143

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla an Chontae, Sráid Eoin
Cathair Chill Chainnigh

Teil +353 56 7794470

Uaireanta as Oifig 1850 200 156

Facs +353 56 7794004

Ríomhphost environment@ kilkennycoco.ie

Suíomh idirlín www.kilkennycoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 200 156

Comhairle Contae Laoise

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Laoise
Áras an Chontae
Ascaill JFL, Port Laoise
Co Laoise

Teil +353 57 8674318

Facs +353 57 8674382

Ríomhphost environmentadmin@laoiscoco.ie

Suíomh idirlín www.laois.ie

Beolíne Bhruscair 1800 32 32 30

Comhairle Contae Liatroma

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae Liatroma
Áras an Chontae
Cora Droma Rúisc
Co Liatroma

Teil 1890 205205

Facs +353 71 9621982

Ríomhphost environmentalcomplaints@leitrimcoco.ie

Suíomh idirlín www.leitrimcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1890 205 205

Comhairle Cathrach Luimnigh

Oifigeach Riaracháin
An Roinn Comhshaoil
Comhairle Cathrach Luimnigh
Halla na Cathrach
Cé na gCeannaithe
Luimneach

Teil +353 61 407190

Uaireanta as Oifig +353 61 417833

Facs +353 61 418345

Ríomhphost environ@limerickcity.ie

Suíomh idirlín www.limerickcity.ie

Beolíne Bhruscair 1800 216 816

Comhairle Contae Luimnigh

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Luimnigh
Urlár 3 Halla an Chontae
Tuar an Daill
Co Luimnigh

Teil +353 61 496264

Facs +353 61 496008

Ríomhphost environ@limerickcoco.ie

Suíomh idirlín www.limerickcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 201 151

Comhairle Contae Longfoirt

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae Longfoirt
Áras an Chontae
Sráid Mór an Uisce
Longfort, Contae Longfoirt

Teil +353 43 43468

1850 434 450

Facs +353 43 43439

Ríomhphost environmental.complaints@longfordcoco.ie

Suíomh idirlín www.longfordcoco.ie

Beolíne 1850 434 450

Comhairle Contae an Lú

Oifigeach Sinsearach Foirne
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae an Lú
Halla an Chontae
Ionad na Mílaoise
Dún Dealgan, Co Lú

Teil +353 42 9353130

Uaireanta as Oifig

+353 42 9335457

Facs +353 42 9353196

Ríomhphost environment@louthcoco.ie

Suíomh idirlín www.louthcoco.ie

Líne Bhruscair 1800 202 606

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Oifigeach Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo

Teil +353 94 9024444

Fo-líne 7442

Facs +353 94 9028445

Ríomhphost envcomplaints@mayococo.ie

Suíomh idirlín www.mayococo.ie

Beolíne Bhruscair 1800 400 256

Comhairle Contae na Mí

Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae na Mí
Halla an Chontae, An Uaimh
Co na Mí

Teil +353 46 9097204
+353 46 9097205
+353 46 9097206
+353 46 9097207

Uaireanta as Oifig 1890 445 335

Facs +353 46 9097001

Ríomhphost environment@meathcoco.ie

Suíomh idirlín www.meath.ie

Beolíne Bhruscair 1890 228 466

Comhairle Contae Mhuineacháin

Oifigeach Riaracháin
Comhshaoil
Comhairle Contae Mhuineacháin
An Gleann, Muineachán
Co Mhuineacháin

Teil +353 47 30592

Facs +353 47 82739

Ríomhphost environ@monaghancoco.ie

Suíomh idirlín www.monaghan.ie

Beolíne Bhruscair 1800 200 014

Comhairle Chontae Thiobraid Árann Thuaidh

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Chontae Thiobraid Árann Thuaidh
Oifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh
An tAonach, Co Thiobraid Árann

Teil +353 67 44786

Facs +353 67 32260

Ríomhphost environment@northtippcoco.ie

Suíomh idirlín www.tipperarynorth.ie

Beolíne Bhruscair 1800 250 350

Comhairle Contae Uíbh Fhailí

Seirbhísí Comhshaoil
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Áras an Chontae
Tulach Mór, Co Uíbh Fhailí

Teil +353 57 9346895
+353 57 9346800

Uaireanta as Oifig 1890 750 750

Facs +353 57 9329230

Ríomhphost environment@offalycoco.ie

Suíomh idirlín www.offaly.ie

Beolíne an Chomhshaoil

1800 242 673

Comhairle Contae Ros Comáin

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Ros Comáin
Páirc Gnó Iarthair Ros Comáin
An Cuarbhóthar, Ros Comáin

Teil +353 90 6637261

Facs +353 90 6634443

Ríomhphost environment@roscommoncoco.ie

Suíomh idirlín www.roscommoncoco.ie

Beolíne Bhruscair 1850 548 837

Comhairle Contae Shligigh

Oifigeach Gearán Comhshaoil
Comhairle Contae Shligigh
Aonad 9
Páirc Ghnó Cleveragh
Sligeach

Teil +353 71 9111902

Facs +353 71 9111924

Ríomhphost enviro@sligococo.ie

Suíomh idirlín www.sligococo.ie

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Roinn na Seirbhísí Comhshaoil
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Halla an Chontae, Lár Baile Thamhlachta, Baile Átha Cliath 24

Teil +353 1 4149000

Facs +353 1 4149261
+353 1 4149101

Ríomhphost cccounter@sdublincoco.ie

Suíomh idirlín www.southdublin.ie

Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas

Oifigeach Riaracháin
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas
Sean-Mhúsaem
Sráid Parnell, Cluain Meala
Co Thiobraid Árann

Teil +353 52 34455

Uaireanta as Oifig 1800 202 627

Facs +353 52 34391

Ríomhphost environ@southtippcoco.ie

Suíomh idirlín www.southtippcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 202 627

Comhairle Cathrach Phort Láirge

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Seirbhísí Comhshaoil
Comhairle Cathrach Phort Láirge
Áras de Bhailís, Maritana Gate
Sráid Cheanada, Port Láirge

Teil +353 51 849720

Uaireanta as Oifig +353 51 875555

Facs +353 51 849530

Ríomhphost environservices@waterfordcity.ie

Suíomh idirlín www.waterfordcity.ie

Comhairle Contae Phort Láirge

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Oifig an Fhorfheidmithe Comhshaoil
Comhairle Contae Phort Láirge
Oifigí Cathartha
Dún Garbhán, Co Phort Láirge

Teil +353 58 22000
+353 58 21113

Uaireanta as Oifig +353 58 22000

Facs +353 58 20889

Ríomhphost environmentalcomplaints@waterfordcoco.ie

Suíomh idirlín www.waterfordcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1800 201 501

Comhairle Contae na hIarmhí

Innealtóir Sinsearach
An Rannóg Comhshaoil
Comhairle Contae na hIarmhí
Sráid Gheata an Easpaig
An Muileann gCearr
Co na hIarmhí

Teil +353 44 9332169

Uaireanta as Oifig +353 44 9332000

Facs +353 44 9384239

Ríomhphost environment@westmeathcoco.ie

Suíomh idirlín www.westmeathcoco.ie

Beolíne Bhruscair 1890 320 005

Comhairle Contae Loch Garman

Comhordaitheoir Gearán Comhshaoil
Forfheidhmiú an Chomhshaoil
Comhairle Contae Loch Garman
Halla an Chontae
Loch Garman

Teil 1800 767 848
+353 53 9176619

Uaireanta as Oifig 1890 666 777

Facs +353 53 9147748

Ríomhphost environment.enforcement@wexfordcoco.ie

Suíomh idirlín www.wexford.ie

Comhairle Contae Chill Mhantáin

Oifigeach Sinsearach
Feidhmiúcháin
Uisce & Comhshaol
Rannóg na Seirbhísí
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Foirgnimh an Chontae
Cill Mhantáin

Teil +353 404 20296

Facs +353 404 67792

Ríomhphost envserv@wicklowcoco.ie

Suíomh idirlín www.wicklow.ie

Beolíne Bhruscair 1890 548 837

Cuid C: Eolaire Gníomhaire-achtaí Réigiúnacha ‘Dumpáil na Dumpairí’ Lóghlao 1850 365 121

Is féidir le baill den phobal tuairisc a thabhairt faoi dhumpáil mhídhleathach ar scála mór trí uimhir lóghlao theileafóin 24 uaire 1850 365 121. Tá an tseirbhís theileafóin seo deartha chun tuairisciú ar dhumpáil mídhleathach ar scála mór nó tuairisciú dumpaí mídhleathacha atá tréigthe. Oibríonn údaráis áitiúla, An Garda Síochána agus an EPA le chéile chun an t-eolas a sholáthraíonn an pobal a leanúint suas, mar is cuí.

Cigireachtaí Réigiúnacha EPA

Ba chóir do bhaill den phobal ar mian leo gearán a dhéanamh faoi Chuid A, Céim a Trí den bhileog seo an fhoirm ghearáin ábhartha a chomhlánú ar shuíomh idirlín an EPA, www.epa.ie.

Ceanncheathrú

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Bosca PO 3000
Eastát Chaisleáin Bhaile Sheonach Co Loch Garman

Teil +353 53 9160600

Lóghlao 1890 33 55 99

Facs +353 53 91606 99

Ríomhphost info@epa.ie

Suíomh idirlín www.epa.ie

Baile Átha Cliath

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Teach Mhic Chumascaigh
Dea-Radharc, Bóthar Cluain Sceach
Baile Átha Cliath 14

Teil +353 1 2680100

Lóghlao 1890 33 55 99

Facs +353 1 2680199

Ríomhphost info@epa.ie

Suíomh idirlín www.epa.ie

Chorcaí

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Inis Cara, Co Chorcaí

Teil +353 21 4875540

Lóghlao 1890 33 55 99

Facs +353 21 4875545

Ríomhphost info@epa.ie

Suíomh idirlín www.epa.ie

Chill Chainnigh

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Lóiste Sevilla, Bóthar Challainn
Cill Chainnigh, Co Chill Chainnigh

Teil +353 56 7796700

Facs +353 56 7796798

Muineachán

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

An Gleann, Muineachán

Co Mhuineachán

Teil +353 47 77600

Facs +353 47 84987

Mhaigh Eo

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Bóthar Sheáin Uí Mhórdha
Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo

Teil +353 94 9048400

Lóghlao 1890 33 55 99

Facs +353 94 9048499

Ríomhphost info@epa.ie

Suíomh idirlín www.epa.ie

Loch Garman

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Bosca PO 3000
Eastát Chaisleáin Bhaile Sheáin
Loch Garman
Co Loch Garman

Teil +353 53 9160600

Lóghlao 1890 33 55 99

Facs +353 53 9160699

Ríomhphost info@epa.ie

Suíomh idirlín www.epa.ie

ENFO

Is seirbhís faisnéise comhshaoil í sa Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

ENFO

17 Sráid San Aindrias
Baile Átha Cliath 2

Teil 1890 200 191

+353 1 8882001

Facs +353 1 8883946

Ríomhphost info@enfo.ie

Suíomh idirlín www.enfo.ie

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá freagracht ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) déileáil le gearáin faoi cheisteanna a bhaineann le sláinte phoiblí.

Má tá cúis imní agat faoi thionchair ghníomhaíochta nó teagmhais ar do shláinte féin, sláinte do theaghlaigh nó sláinte an phobail níos leithne, déan teagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ionas gur féidir ceisteanna ar shláinte phoiblí a iniúchadh.

Ceannoifig Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Oak House
Páirc na Mílaoise
An Nás, Co Chill Dara

Teil +353 45 880400

Facs 1890 200 893

Suíomh idirlín www.hse.ie

Boird Iascaigh Réigiúnacha

Is comhlachtaí reachtúla iad na Boird Iascaigh Réigiúnacha atá freagrach go príomha do bheathachruth uisceach agus gnáthóg an éisc.

Déanann siad iniúchadh ar ghearáin faoi shladanna ar éisc agus ceisteanna faoi thruailliú uisce, ina gcuimsítear truailliú a thagann ó Oibreacha an Údaráis Áitiúil agus tá suim acu chomh maith i ngníomhaíocht ar bith a imríonn tionchar ar uiscí cosúil le dreidireacht, baint gairbhéil, tógáil droichid srl.

An Príomh-Bhord Iascaigh

Campas Gnó Shoird
Sord, Co Bhaile Átha Cliath

Teil +353 1 8842600

Facs +353 1 8360060

Ríomhphost info@cfb.ie

Suíomh idirlín www.cfb.ie

Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir

15A An tSráid Mhór
An Charraig Dhubh
Co Bhaile Átha Cliath

Teil +353 1 2787022

Facs +353 1 2787025

Ríomhphost info@erfb.ie

Suíomh idirlín www.fishingireland.net

Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir

Bóthar an Stáisiúin

Béal Átha Seanaidh

Co Dhún na nGall

Teil +353 71 9851435

Facs +353 71 9851815

Ríomhphost info@nrfb.ie

Suíomh idirlín www.nrfb.ie

Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthuaiscirt

Teach Ardnaree
Sráid na Mainistreach
Béal an Átha, Co Mhaigh Eo

Teil +353 96 9022788

Facs +353 96 9070543

Ríomhphost info@nwrfb.com

Suíomh idirlín www.northwestfisheries.ie

Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir

Páirc Ghnó Ashbourne
Bóthar an Duga
Luimneach

Teil +353 61 300238

Facs +353 61 300308

Ríomhphost info@shrfb.com

Suíomh idirlín www.shannon-fishery-board.ie

Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir

Epworth, Sráid Anglesea

Cluain Meala, Co Thiobraid Árann

Teil +353 52 80055

Facs +353 52 23971

Ríomhphost enquiries@srfb.ie

Suíomh idirlín www.srfb.ie

Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthuaiscirt

Teach Sunnyside
Maigh Chromtha, Co Chorcaí

Teil +353 26 41222

Facs +353 26 41223

Ríomhphost swrfb@swrfb.ie

Suíomh idirlín www.swrfb.com

Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir

Lóiste na Cora
Oileán an Iarla
Gaillimh

Teil +353 91 563110

Facs +353 91 566335

Ríomhphost info@wrfb.ie

Suíomh idirlín www.wrfb.ie

An tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

Tá freagracht ar an tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, cuid den Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil do ghearáin a iniúchadh faoi cheisteanna ar chosaint an fhiadhúlra agus gnáthóg.

An tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
7 Plás Íle
Baile Átha Cliath 2

Teil +353 1 8882000

Facs +353 1 8883272

Ríomhphost natureconservation@environ.ie

Suíomh idirlín www.npws.ie

An Garda Síochána

Ba chóir teagmháil a dhéanamh leis An Garda Síochána má tá imní ort go bhfuil cion coiriúil déanta.

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

Tá freagracht ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta do shláinte agus sábháilteacht a dhaingniú san ionad oibre.

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
An Metropolitan Building
Sráid James Joyce
Baile Átha Cliath 1

Teil 1890 289 389

Facs +353 1 6147020

Ríomhphost wcu@hsa.ie

Suíomh idirlín www.hsa.ie

An tÚdarás um Shábháilteacht Bia

Díríonn an tÚdarás um Shábháilteacht Bhia ar shláinte agus leas an tomhaltóra a chosaint trí chinntiú go sásaíonn bia a ídítear, a dháiltear, a ndéantar margaíocht air agus a tháirgtear sa stát na caighdeáin is airde sábháilteachta agus sláinteachais bia.

An tÚdarás um Shábháilteacht Bia

Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtarach
Baile Átha Cliath 1

Teil +353 1 8171300

Facs +353 1 8171301

Ríomhphost info@fsai.ie

Suíomh idirlín www.fsai.ie

An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (IECR)

Feidhmíonn An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (IECR) mar eagraíocht náisiúnta le freagrachtaí rialacháin, monatóireachta agus comhairliúcháin maidir le radaíocht ianúcháin agus

truailliú radaighníomhaíochta

sa chomhshaol.

An Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (IECR)
3 Cearnóg Chluain Sceach
Bóthar Chluain Sceach
Baile Átha Cliath 14

Teil +353 1 2697766

Facs +353 1 2697437

Ríomhphost rpii@rpii.ie

Suíomh idirlín www.rpii.ie

An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Tá freagracht ar an Roinn Talmhaíochta agus Bia maoirsiú a dhéanamh ar íocaíochtaí singile feirme d'fheirmeoirí, atá faoi réir na crosghéilliúlachta le treoracha comhshaoil. Déanann an Roinn iniúchtaí a chomhlíonadh chun teacht le riachtanais an AE agus tá socruithe maidir le crostuairisciú le húdaráis rialaithe eile á leagan síos i láthair na huaire.

An Roinn Talmhaíochta agus Bia
Áras Talmhaíochta
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teil +353 1 6072000

Lóghlao 1890 200 510

Ríomhphost info@agriculture.gov.ie

Suíomh idirlín www.agriculture.gov.ie

Coimisiún an AE

Tá freagracht ar an gCoimisiún Eorpach a chinntiú go bhfuil Dlí an Chomhphobail á fheidhmiú mar is cóir sna Ballstáit. D'fhéadfadh duine ar bith gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún i gcoinne Bhallstáit faoi bheart ar bith (dlí, rialachán nó gníomh riaracháin) nó cleachtas, a cheapann siad nach luíonn le foráil nó prionsabal de Dhlí an Chomhphobail. D'fhéadfadh go mbeadh sé oiriúnach a chinntiú i dtosach báire go bhfuil na hÚdaráis Náisiúnta ar an eolas faoin gceist, agus deis tugtha dóibh freagra a thabhairt ar chás a bhfuil gearán déanta faoi le poitéinseal míshásúil, sula ndéantar teagmháil leis an gCoimisiún Eorpach. Tá foirmeacha gearáin chaighdeánacha ar fáil ó shuíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh www.ec.europa.eu

Mar mhalairt air seo, is féidir gearán a sheoladh trí ghnáthlitir. Ba chóir gearáin mar seo a sheoladh chuig an seoladh a leanas:

Coimisiún na gComhphobal Eorpach
(le cur faoi bhráid an Ard-Rúnaí)
B-1049 An Bhruiséil
An Bheilg