Request for Submissions - Official Languages Act 2003

Preparation of a Draft Language Scheme by the Environmental Protection Agency (EPA)

The EPA proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

EPA invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Information on the Act is available on the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht website.

How to make a submission:

By email:  info@epa.ie

By post to: EPA Headquarters, PO Box 3000, Johnstown Castle Estate, County Wexford

Closing date for receipt of submission is: 5.00 p.m. on 06 November 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIGHNEACHTAÍ Á LORG ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ AG An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Tá sé i gceist ag An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ó aon pháirtithe leasmhara.

Tá eolas breise maidir leis an Acht le fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: info@epa.ie

Chuir sa phost go: An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Ceannáras, Bosca Poist 3000, Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin, Contae Loch Garman

Roimh 5.00 i.n.  6ú la na Samhna 2015.