Caighdeán an Aeir in Éirinn 2008

Príomhtháscairí maidir le Caighdeán an Aeir Thimpeallaigh

Summary: Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí maidir le caighdeán an aeir thimpeallaigh in Éirinn i 2008. Tá an anailís a chuirtear i láthair anseo maidir le cáilíocht aeir bunaithe ar thoisí áirithe tiúchana de na truailleáin seo a leanas: leibhéil cháithníní, ózón, ocsaídí Nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, luaidhe, aonocsaíd charbóin agus beinséin.

Published: 2009

ISBN: 978-1-84095-322-0

Pages: 36

Filesize: 2,927KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Dé-ocsaíd sulfair (SO2): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i 2008 íseal i gcomparáid leis na luachanna teorainneacha. Ní dhearnadh sárú ag aon stáisiún ar an luach teorann laethúil de 125 µg/m3[1] ná an luach teorann in aghaidh na huaire de 350 µg/m3.

Dé-ocsaíd nítrigine (NO2): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i 2008 ag cloí leis na luachanna teorainneacha ar fad. Bhí an meán bliantúil is airde de 36 µg/m3 a taifeadadh ag Sráid Chúil Raithin i mBaile Átha Cliath taobh istigh den luach teorann de 40 µg/m3. Sáraíodh an luach teorann in aghaidh na huaire uair amháin i Baile Bhlanséir agus An Uaimh; ní ceadaíonn níos mó ná 18 sárú sa bhreis ar 200 µg/m3 in aon bhliain féilire amháin ó 2010 ar aghaidh.

Leibhéil cáithníní (PM10): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i 2008 cosúil leis an tiúchan a tomhaiseadh i 2007. Chloígh gach stáisiún leis an gcaighdeán a cuireadh i bhfeidhm i 2005 don chéad uair, nach gceadaíonn níos mó ná 35 luach laethúil sa bhreis ar an luach teorann de 50 µg/m3. Bhí an meántiúchan bhliantúil a tomhaiseadh i ngach stáisiún faoi bhun 40 µg/m3 an luach teorann atá ar an meántiúchan bliantúil. Tá torthaí maidir le deatach dubh ón tréimhse Aibreán 2007–Márta 2008 san tuarascáil seo.

Luaidhe (Pb): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i ngach stáisiún faoi bhun an luacha teorainn de 0.5 µg/m3 a tháinig i bhfeidhm ar an 1ú Eanáir 2005. Bhí na leibhéil luaidhe uirbeacha ar fad a taifeadadh níos lú ná an deichiú cuid den luach teorann.

Beinséin (C6H6): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i ngach stáisiún i 2008 níos lú ná an luach teorann de 5 µg/m3 a thiocfaidh i bhfeidhm i 2010.

Aonocsaíd charbóin (CO): bhí an tiúchan a tomhaiseadh i ngach ionad seasta agus i gcúpla ionad EPA soghluaiste sa bhreis i 2008 ar fad taobh istigh den mheán laethúil thar ocht n-uaire an chloig de 10 mg/m3.[2] Taifeadadh an leibhéal is airde d'aonocsaíd charbóin thar ocht n-uaire an chloig sin: 6.2 mg/m3, ag Sráid an Fhíona i mBaile Átha Cliath.

Bhí na tiúchain Ózóin (O3) a taifeadadh in Éirinn i 2008 níos ísle ná mar a bhí i 2007. Ní dhearnadh an meánluach teorann in aghaidh na huaire de 180 µg/m3 a shárú ag aon stáisiún. Sáraíodh an spriocluach thar 8 n-uaire an chloig sin: 120 µg/m3 ag ceithre stáisiúin tuaithe agus stáisiúin amháin fo-uirbeacha. Is i Dairbhre a bhí an líon is mó sáruithe de ocht lá, a bhí fós taobh istigh den uasmhéid laethanta ceadaithe de 25 lá. Sáraíodh an cuspóir fadtéarmach AOT40 [3] 2020, de 6,000 µg/m3.h i gcomhair cosaint an fhásra ag dá stáisiún tuaithe, Ceann Mhása agus Dairbhre.

Tá faisnéis fíor-ama maidir le caighdeán an aeir ar fáil ar shuíomh gréasáin an EPA ag http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/data/. Tugann an suíomh gréasáin rochtain díreach don phobal ar eolas maidir le leibhéil reatha na truailleán sna hionaid seasta ábhartha ar fud na hÉireann.

 [1] Micreagram sa mhéadar ciúbaithe.

[2] Milleagram sa mhéadar ciúbaithe.

[3] AOT40:  suim na tiúchana os cionn 80 µg/m3 (40 ppb) in aghaidh na huaire thar tréimhse sonraithe, mar shampla an séasúr fáis.

Related Documents