Caighdeán Aeir in Éirinn 2009

Príomhtháscairí Maidir le Caighdeán an Aeir sa Timpeallacht

Summary: Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí maidir le caighdeán an aeir thimpeallaigh in Éirinn i 2009. Tá an anailís a chuirtear i láthair anseo maidir le cáilíocht aeir bunaithe ar thoisí áirithe tiúchana de na truailleáin seo a leanas: leibhéil cháithníní, ózón, ocsaídí Nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, luaidhe, aonocsaíd charbóin agus beinséin.

Published: 2010

ISBN: 978-1-84095-380-0

Pages: 56

Filesize: 1,891KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN

Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar chaighdeán an aeir in Éirinn i rith 2009, i bhfianaise na sonraí a fuarthas ó 28 stáisiún monatóireachta. Tá na torthaí seo á gcur i gcomparáid le teorainnluachanna atá leagtha amach i reachtaíocht an AE ar chaighdeán an aeir chomhthimpeallaigh (An Treoir um Aer Glan don Eoraip, 2008, agus an 4ú Macthreoir , 2007).

Tá caighdeán an aeir go han-mhaith go ginearálta ar fud na tíre in Éirinn de bharr gnáthshreabha aeir an Atlantaigh, líon beag cathracha móra agus easpa tionscal trom a bheith ann go forleathan. Ach is ábhair bhuartha iad leibhéil an ábhair cháithnínigh agus na dé-ocsaíde nítrigine go fóill.

Is é trácht an phríomhfhoinse dé-ocsaíd nítrigine agus tá sé ar cheann de phríomhfhoinsí an ábhair cháithnínigh chomh maith. In ainneoin go bhfuil teicneolaíocht astuithe feithiclí atá níos glaine ag laghdú thionchar na bhfeithiclí aonair, tá méadú tagtha ar líon agus ar mhéid na bhfeithiclí, rud atá tar éis aon fheabhsú ar chaighdeán an aeir a chealú. Tá leibhéil na dé-ocsaíde nítrigine go hard i lár chathracha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí agus sháraigh siad an teorainnluach ag stáisiún monatóireachta amháin i mBaile Átha Cliath i rith 2009. Tháinig an teorainnluach seo i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2010, mar sin, ní raibh sé i bhfeidhm ag am an tsáraithe. Táthar ag súil leis go bhfanfaidh na leibhéil go hard mura maolaítear fás breise ar thrácht ar na bóithre.

Tá úsáid breosla sholadaigh sa bhaile ar an bpríomhfhoinse eile ábhair cháithnínigh san aer in Éirinn agus bíonn tionchar ar leith aige ar chaighdeán an aeir i gceantair ina bhfuil díol an ghuail bhiotúmanaigh ceadaithe. Mar thoradh air seo, tá na leibhéil ábhair cháithnínigh i mbailte beaga an-chosúil le nó níos measa ná na leibhéil sna cathracha. Mar sin, tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag an mbreosla téamh baile a roghnaítear ar an timpeallacht agus ar chaighdeán an aeir.

Bhí na luachanna tomhaiste dé-ocsaíd sulfair (SO2), aonocsaíd charbóin (CO), Ózóin (O3), ábhair cháithnínigh (PM10 agus PM2.5), na miotal trom, beinséine agus na hidreacarbón iltimthriallach aramatach (HIAnna) go léir faoi bhun na dteorainnluachanna agus na spriocluachanna atá leagtha amach sa Treoir um ARDE agus sa  4ú Macthreoir. Tá stáisiúin monatóireachta suite ar fud na tíre. Ar na stáisiúin nua a osclaíodh i rith 2009, bhí an Rinn agus Cnocán na Rós i mBaile Átha Cliath agus An Droichead Nua i gContae Chill Dara.

Related Documents