Caighdeán Aeir in Éirinn 2010

Príomhtháscairí Maidir le Caighdeán an Aeir sa Timpeallacht

Summary: Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí maidir le caighdeán an aeir thimpeallaigh in Éirinn i 2010. Tá an anailís a chuirtear i láthair anseo maidir le cáilíocht aeir bunaithe ar thoisí áirithe tiúchana de na truailleáin seo a leanas: leibhéil cháithníní, ózón, ocsaídí Nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, luaidhe, aonocsaíd charbóin agus beinséin.

Published: 2011

ISBN: 978-1-84095-420-3

Pages: 60

Filesize: 2,799KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN

Tugann an tuarascáil seo breac-chuntas ar chaighdeán an aeir in Éirinn in 2010, bunaithe ar na sonraí a fuarthas ó na 28 stáisiún monatóireachta atá mar chuid den líonra náisiúnta monatóireachta ar chaighdeán an aeir, lena n-áirítear roinnt aonad soghluaiste. Tá na stáisiúin mhonatóireachta suite ar fud fad na tíre, agus cuireadh stáisiúin nua ar bun i mBaile an Longfoirt agus i gCill Droichid i gContae Chill Dara.

Cuirtear torthaí na monatóireachta seo i gcomparáid le teorainnluachanna atá leagtha amach i reachtaíocht an AE agus na hÉireann maidir le caighdeán an aeir chomhthimpeallaigh.

Ar an iomlán, tá caighdeán an aeir in Éirinn fós ar chaighdeán ard agus ar cheann de na caighdeáin is fearr san Eoraip. Bhí na luachanna tomhaiste dé-ocsaíd sulfair (SO2), aonocsaíd charbóin (CO), Ózóin (O3), ábhair cháithnínigh (PM10 agus PM2.5), na miotal trom agus beinséine go léir faoi bhun na dteorainnluachanna agus na spriocluachanna atá leagtha amach sa Treoir um ARDE agus sa  4ú Macthreoir.

Tá leibhéil ábhair cháithnínigh agus dé-ocsaíde nítrigine fós ina n-údar imní agus tá seans ann go mbeadh leibhéil hidreacarbón iltimthriallach aramatach (HIA) ina n-údar imní i roinnt áiteanna amach anseo. Eascraítear HIA de thoradh ar bhreosla baile a dhó agus astúcháin sceite feithicle.Is é trácht an phríomhfhoinse dé-ocsaíd nítrigine agus tá sé ar cheann de phríomhfhoinsí an ábhair cháithnínigh chomh maith

Tá úsáid breosla sholadaigh sa bhaile ar an bpríomhfhoinse eile ábhair cháithnínigh san aer in Éirinn agus bíonn tionchar ar leith aige ar chaighdeán an aeir i gceantair ina bhfuil díol an ghuail bhiotúmanaigh ceadaithe. Mar thoradh air seo, tá na leibhéil ábhair cháithnínigh i mbailte beaga an-chosúil le nó níos airde ná na leibhéil sna cathracha ina bhfuil cosc ar ghual biotúmanach. Mar sin, tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag an mbreosla téamh baile a roghnaítear ar an timpeallacht agus ar chaighdeán an aeir. Ar mhaithe le cabhrú leis seo, tá rialachán á chur i bhfeidhm ag an rialtas ó 2011 a mbeidh sé mar cheangal ann go mbeidh cion sulfair nach mó ná 0.7% sa ghual biotúmanach go léir a dhíoltar i margadh na hÉireann le haghaidh úsáid baile.

Ionas gur féidir ár ndea-chaighdeán aeir a choinneáil agus a chinntiú go mbeidh ár n-aer sláintiúil agus glan amach anseo, is gá d'Éirinn leanúint d'fhorfheidhmiú agus forghníomhú an choisc ar ghual biotúmanach. Ní mór dúinn laghdú a dhéanamh ar astuithe tráchta chomh maith, trí laghdú ar an éileamh taistil agus béim á leagan ar mhodhanna iompair inbhuanaithe amhail rothaíocht, siúl agus iompar poiblí, chomh maith le feabhsú éifeachtúlacht an iompair mhótaraithe.

Tá eolas fíor-ama ar chaighdeán an aeir le fáil ar shuíomh gréasáin an GCC ag http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/data/. Soláthraíonn an suíomh gréasáin teacht díreach do mhuintir an phobail ar leibhéil láithreacha truailleán ó na stáisiúin sheasta bhainteacha ar fud na hÉireann.

Related Documents