Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2009

Summary: Cuireann an tuarascáil seo sonraí ar fáil faoi fheidhmeanna atá comhlíonta i rith na bliana, chomh maith le ráitis airgeadais.

Published: 2010

ISBN: 978-1-84095-351-0

Pages: 68

Filesize: 2,665KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Cosúil leis na heagraíochtaí go léir san earnáil phoiblí tá an cor chun donais eacnamaíoch agus na céimeanna atá á nglacadh ag an rialtas chun ár gcúrsaí airgeadais a réiteach ag dul i bhfeidhm ar an EPA. Tá orainn oibriú le níos lú airgid agus líon níos lú daoine. Sa timpeallacht eacnamaíoch reatha, tá ‘níos mó a dhéanamh le níos lú’ ina príomhthosaíocht don EPA agus táimid ag féachaint ar raon leathan roghanna chun rudaí a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí agus
teicneolaíocht a úsáid chun an leas is mó is féidir a bhaint aisti, d’fhonn cabhrú lenár bhfoireann oibriú ar bhealach níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla. D’ainneoin an choir chun donais eacnamaíoch agus na laghduithe inár mbuiséid agus i líon ár bhfoirne araon, fanann ár misean, ár bhfís agus ár luachanna mar an gcéanna agus is é an dúshlán don EPA ná an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na daoine agus na hacmhainní atá ar fáil dúinn chun ár gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach.


Tá na dúshláin chéanna fós ann maidir le caomhnú an chomhshaoil agus d’éirigh siad níos deacra de bharr na géarchéime eacnamaíche. Go simplí, tá níos lú airgid ar fáil le hinfheistiú i gcosaint an chomhshaoil agus beidh infheistíocht shuntasach agus leanúnach ag teastáil chun mórán dár bhfadhbanna a réiteach, amhail na heaspaí uisce a bhí i gceist le déanaí i ndiaidh leibhéil báistí agus sneachta gan fasach. Is é seo an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach caomhnú an chomhshaoil a choimeád ina thosaíocht. Is acmhainn straitéiseach atá tábhachtach don tír é comhshaol na hÉireann a chaithfear a chaomhnú, a bhainistiú agus infheistiú a dhéanamh ann chun sochaí shláintiúil agus geilleagar láidir, ísealcharbóin agus níos glaise a shlánú sa todhchaí. Má theastaíonn uainn, mar shochaí, a chinntiú go dtiocfaidh na glúine sa todhchaí in oidhreacht ar chomhshaol glan agus
táirgiúil, ní mór dúinn gníomh a ghlacadh agus infheistíocht a dhéanamh anois.

Is féidir a bheith soirbh áfach, ar a lán cúiseanna. Glactar le teicneolaíochtaí glasa agus gnó glas mar chuid lárnach den ‘Gheilleagar Cliste’ nua. Tá forbairt inbhuanaithe i gcroílár an Chomhphobail Eorpaigh anois agus tá an Eoraip chun tosaigh go domhanda maidir le hathrú aeráide. Cuireadh Coimisiún Eorpach nua ar bun le déanaí agus is iad na trí thosaíocht don choimisinéir comhshaoil nua ná geilleagar glas a chur chun cinn, stop a chur le bithéagsúlacht a chailliúint agus an reachtaíocht comhshaoil atá ann cheana a chur i bhfeidhm agus a fheabhsú. Tá tábhacht chomh mór sin ag baint le hathrú aeráide gur cruthaíodh stiúrthóireacht nua ar leith. In Éirinn, d’ainneoin ár bhfadhbanna go léir, tá comhshaol ar ardchaighdeán againn fós. Soláthraítear i dtuarascálacha ar Staid an Chomhshaoil agus an iomaí tuarascálacha eile de chuid an EPA ar cháilíocht aeir, cáilíocht an uisce, bainistíocht dramhaíola, forfheidhmiú, athrú aeráide agus saincheisteanna eile – mar aon leis na torthaí ó thaighde arna mhaoiniú ag an EPA – bonn fianaise dúinn chun na fadhbanna atá ann agus an méid is ceart a dhéanamh chun iad a réiteach, a léiriú.

Related Documents