Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2007 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Summary: Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2007

Published: 2008

ISBN: 1-84095-272-5

Pages: 66

Filesize: 2,195KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

You can now view this document on line

Bhí an EPA an-ghnóthach le linn na bliana 2007 agus tá cur síos sa tuarascáil seo ar na príomhghníomhaíochtaí a bhí ar siúl ag gach Oifig de chuid an EPA le linn an ama sin.   Nuair a bhreathnófar siar sna blianta amach romhainn, aithneofar go raibh 2007 ina bliain chinniúnach d'athrú aeráide agus bhí sé seo le feiceáil san obair bhreise a bhí ar siúl ag an EPA sa réimse seo le linn na bliana.  

Tríd is tríd is féidir a rá go ndearna an EPA í féin a athdhíriú ar thorthaí fadtéarmacha maidir le comhshaol na hÉireann le linn 2007. Rinneadh é sin trí spriocanna a leagadh amach don bhliain 2020.   Is í an dúshlán atá le sárú againn anois ná cúrsa a leagan amach chun na spriocanna sin a bhaint amach agus díriú orthu gan stad gan staonadh i gcomhar leis na heagraíochtaí iomadúla eile sin ar ghá dóibh páirt a bheith acu san obair.

Related Documents