Foilsíonn an EPA a dara Scéim Ghaeilge de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Date released: September 16, 2022

D'fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a dara scéim Ghaeilge 2022-2025 inniu, ina leagtar amach raon réimsí ina bhfuilimid tiomanta do sheirbhísí Gaeilge a fheabhsú don fhoireann agus do chustaiméirí sna trí bliana amach romhainn. Is é príomhchuspóir Acht na dTeangacha Oifigiúla ná infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a chinntiú.

Ag trácht ar an scéim, dúirt Carl Phelan, EPA: 

"Agus an Dara Scéim seo á forbairt againn, táimid ag athdhearbhú agus ag tógáil ar na gealltanais a tugadh i gCéad Scéim an EPA. Go sonrach, táimid ag geallúint go spreagfaidh agus go dtacóimid le forbairt scileanna Gaeilge i measc ár bhfoirne, ár n-ábhar foilseachán dátheangach a mhéadú agus soláthar seirbhísí Gaeilge a fheabhsú trínár gcainéil chumarsáide éagsúla, lena n-áirítear ár gcainéil meán sóisialta agus ábhar láithreáin ghréasáin."

Lean Carl Phelan ar aghaidh:

"Aithnímid an ról lárnach atá ag ár bhfoireann i seachadadh rathúil na seirbhísí reatha agus feabhsaithe i nGaeilge. Sa Dara Scéim seo, mar sin, tá an EPA dírithe go mór ar spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt scileanna Gaeilge i measc ár bhfoirne chun úsáid na Gaeilge a chothú agus, ar deireadh thiar, cur leis an gcroíghrúpa foirne a bhfuil cumas cumasach Gaeilge acu chun seachadadh seirbhísí Gaeilge a éascú de réir mar is gá."

Tá scéim teanga an EPA ar fáil anois ar shuíomh gréasáin an EPA. An scéim de réir Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá an scéim deimhnithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

CRÍOCH

Tuilleadh eolais: Emily Williamson, Oifig GCC um Chaidreamh leis na Meáin 053-9170770 (24 uair an chloig) nó media@epa.ie