Language Scheme/Scéim Teanga 2016 - 2019 - An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Summary: Comhlánaíonn an scéim seo prionsabail a bhaineann le Seirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus ár gCairt Chustaiméirí. Tá sí curtha le chéile leis an aidhm go gcomhlíonfaí gach oibleagáid ábhartha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla atá ar An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar bhonn céimnithe, tríd an scéim seo agus trí scéimeanna amach anseo.

Scéim Teanga 2016 - 2019

Published: 2017

Pages: 28

Filesize: 1,371 KB

Format: pdf

Download

The Official Languages Act 2003 provides for the preparation by public bodies of a language scheme detailing the services which they will provide:

  • through the medium of Irish,
  • through the medium of English, and
  • through the medium of Irish and English

and the measures to be adopted to ensure that any service not currently provided by the body through the medium of the Irish language will be so provided within an agreed timeframe.

This scheme complements the principles of Quality Customer Service and our Customer Charter. It has been formulated with the intention of ensuring that all relevant obligations under the Official Languages Act by the Environmental Protection Agency will be fully addressed on an incremental basis, through this and future schemes.

Réamhrá

Forálann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d’ullmhú scéim teanga ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:

  • trí mheán na Gaeilge,
  • trí mheán an Bhéarla, agus
  • trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta a ghlacfar lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach bhfuil an comhlacht ag soláthar trí mheán na Gaeilge a sholáthar laistigh de fhráma ama comhaontaithe.

De réir alt 14(3) den Acht, fanann scéimeanna teanga i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana nó go dtí go mbeidh scéim nua daingnithe, cibé acu is déanaí, ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Ullmhú agus Ábhar na Scéime

Tá aird mar is cuí tugtha ar na Treoirlínte a d'eisigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus an scéim seo á hullmhú. Ina theannta sin, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara uile.

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) á threorú ag an bprionsabal gur cheart go mbeadh soláthar seirbhísí Gaeilge bunaithe ar:

  • an leibhéal bunúsach éilimh ar sheirbhísí ar leith i nGaeilge,
  • an tábhacht a bhaineann le cur chuige réamhghníomhach i soláthar seirbhísí dá leithéid, agus
  • acmhainní, lena n-áirítear acmhainní daonna agus airgeadais, agus cumas an chomhlachta an cumas riachtanach teanga a fhorbairt nó a rochtain.

Comhlánaíonn an scéim seo prionsabail a bhaineann le Seirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí agus ár gCairt Chustaiméirí. Tá sí curtha le chéile leis an aidhm go gcomhlíonfaí gach oibleagáid ábhartha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla atá ar An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar bhonn céimnithe, tríd an scéim seo agus trí scéimeanna amach anseo.

Dáta Tosaithe na Scéime

Tá an Scéim daingnithe ar an 1 Nollag 2016 ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Tosaíonn sí le héifeacht ón dáta seo agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana nó go dtí go mbeidh scéim eile daingnithe, cibé acu is déanaí. 

https://www.epa.ie/media/epa-2020/publications/corporate/gaeilge/An_Sceim_Teanga_210X297.jpg