Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) – Riarthóir Bunachar Sonraí

Uimhir Phoist: 000236, September 2022

Year: 2022

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Clár III (Leibhéal 5) Riarthóir Bunachar Sonraí. Beidh an Riarthóir Bunachar Sonraí ina bhall lárnach den Fhoireann Sonraí TFC le príomhfhreagracht as feidhmíocht, slándáil, sláine agus cothabháil bhunachair shonraí an EPA, agus beidh baint aige freisin le haistriú sonraí tionscadail, le baint amach, le claochlú agus le lódáil sonraí.

Programme Officer III (Level 5) – Database Administrator

Post Number 000236 , September 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Programme Officer III (Level 5) Database Administrator. The Database Administrator will be a key member of the ICT Data Team with primary responsibility for the performance, security, integrity and maintenance of EPA databases, and will also be involved in project data migration, extracting, transforming and loading data.

Oifigeach Eolaíoch I (Leibhéal 3) – Eolaíocht Dhobharcheantar agus Samhaltú

Uimhir Phoist 000235, September 2022

Year: 2022

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Oifigeach Eolaíoch I (leibhéal 3) Eolaíocht Dhobharcheantar agus Samhaltú san Aonad Eolaíochta agus Bainistíochta Dobharcheantair laistigh den Chlár Uisce, san Oifig Fianaise agus Measúnaithe.

Scientific Officer I (Level 3) – Catchment Science and Modelling

Post Number 000235, September 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Scientific Officer I (level 3) Catchment Science and Modelling in the Catchment Science and Management Unit within the Water Programme, in the Office of Evidence and Assessment.

Cigire/Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) -Ginearálta

Uimhir Phoist 000231, September 2022

Year: 2022

Comhlíonfaidh an t-iarrthóir rathúil ról Cigire/Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) Ginearálta. Cruthóidh an EPA painéal ón bhfeachtas earcaíochta seo ónar féidir folúntais Cigire/Oifigeach Eolaíochta II (Leibhéal 4) a líonadh amach anseo sna Cláir um Cheadúnú Comhshaoil, Geilleagar Ciorclach nó Forfheidhmithe Comhshaoil.

Inspector/Scientific Officer II (Level 4) - General

Post Number 000231 , September 2022

Year: 2022

The successful candidate will fulfil the role of Inspector/Scientific Officer II (Level 4) General. The EPA will form panel from this recruitment campaign from which future Inspector/Scientific Officer II (Level 4) vacancies may be filled in either the Environmental Licensing, Circular Economy or Environmental Enforcement Programmes.

EPA submission to the consultation on developing a Hydrogen Strategy for Ireland (EPAC-2122)

Year: 2022

EPA submission in response to the public consultation by the Department of the Environment, Climate and Communications. In its submission, the EPA welcomes the prioritisation of the development of an integrated hydrogen strategy for Ireland in line with Ireland’s Climate Action Plan. It also welcomes the prioritisation of green hydrogen production, sustainably produced from renewable sources.

EPA Scéim Teanga 2022 - 2025

Scéim Teanga 2022-2025: Faoi lámh feicfidh tú an dara scéim teanga atá again sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, maireann an scéim seo ó 2022-2025 agus tá muid thar a bheith brodúil é seo a chuir ós bhur gcomhair. , August 2022

Year: 2022

EPA submission: Review of the National Adaptation Framework (EPA Ref: EPAC-1622)

Year: 2022

EPA submission in response to the consultation from the Department of the Environment, Climate and Communications regarding the Review of the National Adaptation Framework.

Environmental Performance Report 2017-2020 cover

EPA's Environmental Performance Report 2017-2020

Year: 2022

This report is a summary of the significant progress which the EPA has made in environmental performance over the period 2010 to 2020, with particular emphasis on the years 2017 to 2020.

EPA submission: DAFM consultation on Better Regulation of Food (To-Be Report) (EPA Ref: EPAC-2022)

Year: 2022

EPA submission in response to the consultation on behalf of the Department of Agriculture, Food and Marine regarding the implementation of the Food Safety and Food Authenticity Strategy and the proposed ‘To-Be’ Report on a Reform Programme for the Better Regulation of Food in Ireland.

Purchase Orders Quarter 2 2022 Over €20K

Year: 2022

The public sector reform plan required that all Departments and Agencies start publishing quarterly reports on-line detailing purchase orders of value greater than €20,000. The EPA purchase orders over €20,000 for Quarter 2 2022.

FOI Disclosure Log to end June 2022

Details of non-personal requests received under the Freedom of Information Act 2014, July 2022

Year: 2022

Details of non-personal requests received under the Freedom of Information Act 2014, published on a quarterly basis.

EPA submission to the consultation on Ireland's Marine Strategy Framework Directive Marine Strategy Part 3: Programme of Measures (EPA ref: EPAC-0922)

Year: 2022

EPA submission in response to the public consultation by the Department of Housing, Local Government and Heritage on the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Marine Strategy Part 3: Programme of Measures. This response focuses mainly on highlighting relevant assessments in the EPA’s recent State of Environment report and includes specific comments on Descriptors 8 and 9.

EPA Public Contracts Awarded Q2 2022

EPA Register of Public Contracts Awarded, July 2022

Year: 2022

Advisory Committee Meeting 9th March 2022

Year: 2022

Advisory Committee Meeting Minutes held on 9th March 2022

Oifigeach Sinsearach Acmhainní Daonna

Uimhir Phoist: 000222, July 2022

Year: 2022

Tá Oifigeach Acmhainní Daonna Sinsearach á earcú ag an EPA chun maoirseacht a dhéanamh ar bhainistiú Chlár Acmhainní Daonna agus Forbartha (HRD) an EPA.

Senior Human Resources Officer

Post Number 000222, July 2022

Year: 2022

The EPA is recruiting a Senior Human Resources Officer to oversee the management of the EPA’s Human Resources & Development (HRD) Programme.

Protected Disclosures Annual Report 2021

Section 22 of the Protected Disclosures Act 2014 requires the publication of an Annual Report each year relating to the number of protected disclosures made in the preceding year and any actions taken in response to such disclosures., May 2022

Year: 2022

Pagination