Caighdeán Aeir in Éirinn 2012

Príomhtháscairí Maidir le Caighdeán an Aeir sa Timpeallacht

Summary: Soláthraíonn an tuarascáil seo forbhreathnú ar threochtaí maidir le caighdeán an aeir thimpeallaigh in Éirinn i 2012. Tá an anailís a chuirtear i láthair anseo maidir le cáilíocht aeir bunaithe ar thoisí áirithe tiúchana de na truailleáin seo a leanas: leibhéil cháithníní, ózón, ocsaídí Nítrigine, dé-ocsaíd sulfair, luaidhe, aonocsaíd charbóin agus beinséin.

Published: 2013

ISBN: 978-1-84095-521-7

Pages:

Filesize: 5,255KB

Format: pdf

Download now

ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN

Tugtar sa tuarascáil seo breac-chuntas ar chaighdeán an aeir in Éirinn in 2012, arna bhunú ar na sonraí a fuarthas ó na 29 stáisiún monatóireachta atá ina gcuid den Líonra Náisiúnta Monatóireachta ar Chaighdeán An Aeir. Cuirtear na truailleáin seo a leanas san áireamh: ocsaídí de nítrigin; dé-ocsaíd sulfair; aonocsaíd charbóin; ózón; ábhar cáithníneach - (PM10, PM2.5 agus deatach dubh); beinséin agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha; miotail throma; agus hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha.

Is é an GCC a dhéanann an líonra a chomhordú mar an údarás inniúil in Éirinn do reachtaíocht an AE maidir le caighdeán an aeir. Tá na stáisiúin mhonatóireachta suite ar fud fad na tíre, agus cuireadh stáisiúin nua ar bun i gCill Chainnigh, i mBaile Brigín agus sa Mhuileann gCearr i gcaitheamh 2012. Tá an t-eolas is deireanaí, Innéacs Chaighdeán an Aeir don tSláinte san áireamh, le fáil ar www.airquality.epa.ie.

Ar an iomlán, tá caighdeán an aeir in Éirinn fós go maith i gcomparáid le Ballstáit eile an AE agus níor sáraíodh aon cheann de na teorainneacha in 2012 i gcás na dtruailleán a tomhaiseadh. Is de bharr an ghnáthghaoth ghlan aniar ón Atlantach, líon íseal na gcathracha móra agus earnáil tionsclaíochta atá glan a bheag nó a mhór é seo den chuid is mó.

Beidh sé deacair, áfach, cloí leis na treoirlínte níos déine um chaighdeán an aeir a thabharfaidh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte isteach go gairid, ar treoirlínte iad ina dtugtar le fios go laghdófar na teorainneacha atáimid a chomhlíonadh faoi láthair le himeacht ama.

Údar imní is ea leibhéil na n-ábhar cáithníneach in Éirinn, go háirithe i gcaitheamh an gheimhridh agus córais téimh ar siúl, tráth a bhféadann an breosla a roghnaíonn daoine tionchar díreach a imirt ar chaighdeán an aeir sa cheantar agus ar shláinte na ndaoine sa cheantar sin dá bhrí sin. Go deimhin, sáraíonn Éire Treoirlínte na hEagraíochta Domhanda Sláinte um Chaighdeán an Aeir i gcás am ábhair cháithnínigh. Ionas gur féidir ár ndea-chaighdeán aeir a choinneáil agus a chinntiú go mbeidh ár n-aer sláintiúil agus glan amach anseo, is gá d'Éirinn leanúint d'fhorfheidhmiú agus forghníomhú an choisc ar an ngual biotúmanach. Beidh ar theaghlaigh agus ar ghnólachtaí úsáid a bhaint as modhanna níos éifeachtúla dóite breosla agus athrú ó bhreosla soladach go dtí roghanna níos glaine, agus gach iarracht a dhéanamh ag an am céanna chun ídiú fuinnimh a laghdú.

 De réir reachtaíocht an AE freisin, éileofar ar Éirinn nochtadh an mhínábhair cháithnínigh (PM2.5) a laghdú faoi 10% idir 2012 agus 2020. Beidh an laghdú seo dúshlánach, ós rud é go mbeidh gá le cur chuige comhtháite a chur i bhfeidhm i roinnt mhaith earnálacha, lena n-áirítear astúcháin tionsclaíocha, iompair agus cónaithe, ach bainfear amach buntáistí do shláinte an phobail agus don chomhshaol dá bharr.