EPA Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2008

Summary: Cuireann an tuarascáil seo sonraí ar fáil faoi fheidhmeanna atá comhlíonta i rith na bliana, chomh maith le ráitis airgeadais.

Published: 2009

ISBN: 978-1-84095-304-6

Pages: 76

Filesize: 2,811KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Bhí bliain an-ghnóthach agus dhúshlánach ag an EPA in 2008. Ag tús na bliana, ba bheag comhartha a bhí ann go raibh géarchéim eacnamaíochta amach romhainn ar an scála a chonacthas le roinnt míonna anuas. Tá dúshláin chomhshaoil, i dteannta leis na dúshláin airgeadais sin, fós le sárú in Éirinn agus ar fud an domhain mar sin féin. Caithfear aghaidh a thabhairt fós ar cheist an athraithe aeráide; caithfear athchóiriú a dhéanamh ar ár n-uiscí agus gnáthóga áit a bhfuil damáiste déanta; agus iad a chosaint nuair atá bail mhaith orthu; caithfidh gach earnáil den gheilleagar a tionchar ar an gcomhshaol a laghdú agus caithfear cloí leis na dlíthe agus na comhaontuithe comhshaoil atá ag méadú i gcónaí. Seo iad na dúshláin ar fad a gcaithfear déileáil leo ar bhonn leanúnach cé go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta ag éirí níos measa.

Tá fís fhadtéarmach leagtha amach ag an EPA do chomhshaol na hÉireann ina straitéis chorparáideach 2020Vision. Shocraigh an fhís spriocanna do chomhshaol na hÉireann faoi na ceannteidil seo a leanas: athrú aeráide a shrianadh agus oiriúnú dó, aer glan, acmhainní uisce cosanta, ithir chosanta agus bithéagsúlacht, úsáid inbhuanaithe acmhainní agus comhtháthú agus forfheidhmiú. Tá obair na Gníomhaireachta ag teacht leis an bhfís seo. Is spriocanna dúshlánacha iad seo agus tá an EPA anois ag dul i dteagmháil le heagraíochtaí agus daoine aonair eile chun bealaí a fháil le gluaiseacht sa treo ceart. I rith 2009 agus sna blianta amach romhainn, beidh sé níos tábhachtaí comhaontais agus líonraí a bhunú le grúpaí agus eagraíochtaí eile toisc raon leathan na ngníomhaithe atá bainteach le cosaint an chomhshaoil, agus beidh ról ag an EPA maidir le forbairt agus feidhmiú na gcomhghuaillíochtaí seo a éascú.

Cuireann an staid eacnamaíochta nua dualgas ar eagraíochtaí na hearnála poiblí a bheith níos éifeachtaí ag úsáid acmhainní ganna. Go simplí, caithfimid a bheith ábalta níos mó a dhéanamh le níos lú acmhainní agus táim tiomanta do dheimhin a dhéanamh de go leanfaidh an EPA le bheith ina eagraíocht a thugann luach maith ar airgead. Táim tiomanta freisin do dheimhin a dhéanamh de go leanfaidh an EPA le bheith ina eagraíocht a chuireann béim láidir ar sheirbhís phoiblí agus atá bródúil as seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar dá bpáirtithe leasmhara uile.

Related Documents