Request for Submissions - Official Languages Act 2003

Preparation of a new Draft Language Scheme 2020-2022 by the Environmental Protection Agency (EPA)

The EPA proposes to draft a new language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The EPA invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Information on the Act is available on the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht website.

How to make a submission:

By email:  info@epa.ie

By post to: Office of Communications and Corporate Services, EPA Headquarters, PO Box 3000, Johnstown Castle Estate, Co. Wexford Y35 W821

Closing date for receipt of submission is: 5.00 pm on Friday 20th March 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIGHNEACHTAÍ Á LORG ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

Dréachtscéim nua 2020-2022 á hullmhú ag An Ghníomhaireacht Um Chaomhnú Comhshaoil

Tá sé i gceist ag An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil scéim nua a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ó aon pháirtithe leasmhara.

Tá eolas breise maidir leis an Acht le fail ar shuíomh idirlin na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: info@epa.ie

Chuir sa phost do: An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha, An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Ceannáras, Bosco Poist 3000, Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin, Contae Loch Gorman Y35 W821

Roimh 5.00 i.n. 20ú lá na Márta 2020