Cáilíocht an Uisce Shnámha in Éirinn 2010

Summary: Tá an reachtaíocht a rialaíonn cáilíocht na n-uiscí snámha do shéasúr 2010 leagtha amach sna Rialacháin maidir le Cáilíocht Uiscí Snámha, 1992 (I.R. 155 de 1992) agus sna leasuithe, a thrasuigh an Treoir 76/160/CEE ón AE maidir le cáilíocht uisce snámha.

Published: 2011

ISBN:

Pages: 16

Filesize: 3,300KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

In 2010, tá cáilíocht uiscí snámha na hÉireann fós ard agus 97 faoin gcéad de limistéir snámha (127 limistéar as 131) ag géilleadh d’íosluachanna éigeantacha an AE agus ag baint amach stádas cáilíocht uisce ‘dóthanach’. Ó 2009 go 2010, tháinig méadú ceithre faoin gcéad ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘dóthanach’ iontu. In 2010, ghéill 90 faoin gcéad de na limistéir snámha (118 limistéar as 131) leis na luachanna treorach agus bhaineadh amach stádas uisce ‘go maith’ iontu. Ó 2009 go 2010 tháinig méadú ocht faoin gcéad ar an gcion de limistéir snámha a raibh cáilíocht uisce ‘go maith’ acu.

Cé go bhfuil leibhéal foriomlán na cáilíochta uisce snámha inghlactha,  bhí laghdú beag ar líon na limistéar snámha fionnuisce inar baineadh stádas ‘dóthanach’ agus ‘go maith’ amach. Is gá bearta imleora a dhéanamh chun cáilíocht uisce na limistéar snámha nach dtagann le caighdeáin na rialúchán nó ar tháinig laghdú ar a gcáilíocht a fheabhsú.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar láithreán gréasáin Splash (www.bathingwater.ie).   

Related Documents