Tuarascail maidir le Cailiocht an Uisce Snamha in Eirinn, 2006

Summary: Léiríonn torthaí a chomhthiomsaigh an GCC do shéasúr snámha 2006 go bhfuil cáilíocht an uisce snámha in Éirinn an-mhaith, le 97% (127 as 131 suíomh) de na limistéir shnámha ag comhlíonadh na gcaighdeán éigeantach atá sonraithe i dTreoir an AE maidir le hUisce Snámha.

Published: 2006

ISBN:

Pages: 26

Filesize: 2,150KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Achoimre

Tá caighdeáin éigeantacha agus treoirchaighdeáin leagtha síos ag an Aontas Eorpach chun sláinte an phobail a chosaint.

Léiríonn torthaí a chomhthiomsaigh an GCC do shéasúr snámha 2006 go bhfuil cáilíocht an uisce snámha in Éirinn an-mhaith, le 97% (127 as 131 suíomh) de na limistéir shnámha ag comhlíonadh na gcaighdeán éigeantach atá sonraithe i dTreoir an AE maidir le hUisce Snámha. Seo a leanas na suímh ar theip orthu an t-íoschaighdeán éigeantach de chuid an AE a bhaint amach: Baile Brigín (BÁC Fine Gall), Mullach Íde (BÁC Fine Gall), An Clochán (Gaillimh) agus An Dún Mór (Port Láirge).

Comhlíonann 90% de na limistéir shnámha (118 as 131 suíomh) treoirluachanna níos doichte atá sonraithe sa Treoir. Is é atá sna reoirluachanna sin ná cuspóirí cáilíochta ar chóir do gach suíomh snámha iarracht iad a bhaint amach.

Má chuirtear líon na suíomh a chomhlíon luachanna éigeantacha an AE sa bhliain 2006 i gcomparáid le líon 2005, tháinig méadú 1% ar an líon sin. Chomh maith leis sin, tháinig laghdú 1% ar chomhlíonadh na dtreoirluachanna ó 91% sa bhliain 2005 go 90% sa bhliain 2006.

As ocht gcinn déag d’Údaráis Áitiúla a bhfuil limistéir shainithe shnámha acu ina limistéir feidhme, d'éirigh le haon cheann déag díobh caighdeáin an AE a chomhlíonadh do gach limistéar snámha dá gcuid. Seo a leanas na hÚdaráis Áitiúla sin: Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae Lú, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Contae na Mí, Comhairle Contae na hIarmhí, Comhairle Contae Loch Garman agus Chill Mhantáin.

Cé go bhfuil cáilíocht an uisce snámha sna suímh shainithe ard, tá líon na suíomh sainithe íseal i gcomparáid le tíortha eile san Eoraip. Chun a chinntiú go bhfaigheann na daoine a úsáideann na limistéir shnámha a ndóthain cosanta, is gá an líon suíomh sainithe a mhéadú ó 131, mar atá ann faoi láthair, go dtí 160.

Related Documents